MEMORANDUM o porozumění a spolupráci se ZSDNP

Dne 7. října 2021 se v Hluboké nad Vltavou sešli zástupci Těžební unie a Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, aby slavnostně podepsali MEMORANDUM o porozumění a spolupráci.

TU i ZSDNP jsou přesvědčeni, že existují základní otázky společného zájmu, a to zejména v oblasti utváření a zlepšování obecného legislativního rámce pro podnikání v těžebním průmyslu a v oblasti propagace tohoto odvětví a jeho nezastupitelnosti v České republice.

Těžební unie je sdružením společností, jejichž činnost souvisí s těžbou a úpravou nerostných surovin. Hlavním posláním Těžební unie je hájit společné i specifické zájmy svých členů, včetně sledování právních předpisů na úseku těžby a úpravy nerostného bohatství a monitorování a připomínkování jejich změn.

ZSDNP je sdružením společností v uhelném, rudném, nerudném a naftovém průmyslu, jehož jedním z cílů je zpracování kvalifikovaných prognóz, koncepcí, stanovisek a doporučení k legislativním materiálům, které mají vztah k těžebnímu průmyslu.

Obě strany se nezávazně dohodly na spolupráci v oblastech:

–          tvorba a připomínkování Nových právních předpisů;

Mimo jiné se obě strany dohodly, že v případě průseku připomínek a současně bude-li existovat na znění Nového právního předpisu Společný zájem, deklarují, že v rámci jednání s mocí výkonnou a zákonodárnou:

(i)         se budou vzájemně podporovat a postupovat společně;

(ii)       budou provádět předchozí konzultace na úrovni svých odborných poradců a zástupců;

(iii)     budou usilovat o účast zástupců Smluvních stran v pracovních skupinách na tvorbě Nových právních předpisů;

(iv)     budou usilovat o účast zástupců Smluvních stran na vypořádání připomínek z meziresortního či jiného připomínkového řízení;

(v)       povedou společná jednání na jednotlivých úrovních legislativního procesu;

–          prezentační a propagační akce v oblasti těžebního průmyslu;

a to za účelem dosažení vytvoření a zlepšení příznivého legislativního rámce pro podnikání v těžebním průmyslu a propagaci tohoto odvětví a jeho nezastupitelnosti v České republice.

Těžební unie