Zelený most 2016

5. ročník soutěže o nejlepší revitalizační projekt České republiky s názvem „Zelený most“

Cílem soutěže je představit příklady postupné proměny těžebních provozoven v nové a zajímavé lokality, které jsou následně přínosem krajině, rostlinám, živočichům a v neposlední řadě také místním komunitám. Soutěž se tak především snaží pozměnit zastaralý a nespravedlivý pohled široké a často bohužel i odborné veřejnosti na těžbu a její důsledky.

Odborná porota:

  • Ludvík Grym (autorizovaný architekt)
  • Marek Slobodník (MU Ústav geologických věd PřF)
  • Milena Šandová (Těžební unie)
  • Jan Viewegh (Ministerstvo životního prostředí ČR)
  • Eva Wagnerová (zahradní architektka)
  • Jiří Sádlo (přírodovědec a biolog)
  • Luboš Úradníček (Mendelova univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie)

O to větší bylo zklamání, když se do soutěže v roce 2016 přihlásily pouze dvě těžební organizace.I přes tuto skutečnost se odborná porota rozhodla soutěž neodvolat a projekty vyhodnotit. 

Ani jeden z přihlášených projektů není dokončenou rekultivací a oba jsou tedy ve stádiu, kdy je možné ještě do průběhu prací zasáhnout a tedy ovlivnit výsledný stav. To co by tedy bylo možné považovat za nedostatek, však porota nakonec hodnotila veskrze kladně, přesto byla nakonec rozhodnuto nevyhlásit jeden vítězný projekt, ale ocenit oba přihlášené projekty stejně. Všichni porotci se také jednomyslně shodli, že se chtějí k oběma lokalitám po určité době navrátit a ohodnotit jejich vývoj. 

Autoři projektů, investoři a všichni, kteří se na přihlášených rekultivacích podíleli a podílí, si zaslouží uznání za čas a nadšení, které svým lokalitám věnovali, stejně jako za hrdost, se kterou se rozhodli veřejně své projekty propagovat. Věříme, že budou pro další ročníky soutěže Zelený Most příkladem a i zástupci dalších těžebních organizací následně přispějí svými projekty do příštího ročníku soutěže Zelený most. 

K oběma přihlášeným lokalitám – Štěrkovně Mankovice (přihlašovatel Českomoravský štěrk, a.s.) a Rekultivaci pískovny Náklo (přihlašovatel Cemex Sand k.s.) vznikla  publikace s podrobným hodnocením a především doporučením k jednotlivým lokalitám, jak by bylo vhodné v rekultivaci pokračovat.

ŠTĚRKOPÍSKOVNA MANKOVICE, Českomoravský štěrk a.s.

Investor a přihlašovatel: Českomoravský štěrk, a.s.

Zpracovatel: ARVITA P spol. s r.o.

První z lokalit, kterou porota složena z odborníků osobně navštívila, byla štěrkopískovna v Mankovicích patřící společnosti Českomoravský štěrk a.s. Provozovna se nachází v blízkosti dálnice D1 (D47) na hranici obce Suchdol nad Odrou a dodává těžené kamenivo pro moravskoslezské obce a města v její blízkosti. Štěrkopísky těžené z řeky Odry a jejích sedimentů jsou vhodné pro výrobu betonu a betonových výrobků, pokládku dlažeb a drenážního kameniva, kamenivo je používáno při výrobě betonů, omítek a malt. Pískovna nabízí i okrasné velké valouny vhodné jako dekorační kamenivo.

Projekt rekultivace je situován na k. ú. Mankovice a Suchdol nad Odrou ve IV. zóně Chráněné krajinné oblasti Poodří. Jedná se o velmi exponovanou lokalitu, jak z pohledu zájmů ochrany přírody, tak potřeb rozvoje dopravní infrastruktury a rozvojových projektů regionu. Otvírka nového ložiska štěrkopísku o výměře 82,8 ha byla umožněna na základě několikaleté intenzivní spolupráce investora, projektanta, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti. Ložisko je situováno v CHKO Poodří a ptačí oblasti Poodří, zájmové území však bylo reprezentováno intenzivně využívanou polní krajinou s minimálním zastoupením krajinotvorných prvků.

Cílem projektu proto bylo využití těžených ploch k výrazné podpoře biodiverzity s maximálním využitím přírodních procesů, zejména přirozené sukcese. Na základě podrobných průzkumů a konzultací s experty byly vytvořeny podmínky pro potenciální vznik biotopů, jako jsou vodní toky a vodní plochy, mokřadní a pobřežní vegetace, sekundární trávníky, křoviny nebo lesy.

Těžba byla zahájena v roce 2013 a exploatované plochy jsou průběžně upravovány do cílové podoby. Již před začátkem těžby byl zahájen průběžný monitoring, který poskytne unikátní data postupné kolonizace štěrkovny různými druhy zvířat a rostlin. Ve štěrkovně jsou prováděna opatření na podporu biodiverzity – tvorba tůní, sečení travních ploch, ponechání živinově chudých ploch k sukcesi. Bylo zjištěno, že lokalita je i přes krátké časové období rychle osidlována – nejvýznamnější zastoupení mají obojživelníci (např. čolek obecný, kuňka obecná, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan hnědý, skokan zelený nebo ještěrka obecná) a ptáci. Díky průběžnému sledování lokality je možno pružně reagovat na změny bioty a optimalizovat stanovištní podmínky pro rozvoj žádoucích druhů

Rekultivace pískovny Náklo, Cemex Sand k.s.

Druhou navštívenou provozovnou byla pískovna Náklo společnosti CEMEX Sand s.r.o., situovaná v Olomouckém kraji, asi 10 km od Litovle. Pískovna nabízí přírodní kamenivo tříděné i netříděné k použití do předpjatého betonu, železobetonu, do cementobetonového krytu, žlutý písek a okrasný zahradní kámen. Součástí těžebního prostoru je jezero Náklo, z jehož dna probíhá těžba a které je známé jako rekreační oblast s vodními sporty a rybolovem.

Celkově je plánovaná rekultivace území koncipována tak, aby zde byly vytvořeny podmínky pro obnovu přírody a krajiny a přirozenou sukcesi fauny a flóry. Biologická rekultivace bezprostředně navazuje na rekultivaci technickou a řeší začlenění těžebního prostoru do krajiny. Vodní hladina bude zaujímat převážnou většinu exploatovaných ploch, bude lemována pouze úzkými pásy břehů a může být využívána k vodohospodářským nebo rekreačním účelům. Cílem navrhovaných opatření v okolní krajině jezera je obnova půdní úrodnosti a všech dalších funkcí u pozemků dočasně odňatých ze ZPF. Biologická rekultivace zajistí úpravu fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy s využitím melioračních plodin. Trvalé travní porosty budou řádně obhospodařovány a lze na nich vysazovat v omezené míře krajinotvornou zeleň (solitery nebo malé skupinky) a to tak, aby zeleň nebránila zemědělskému využití.

V roce 2015 byl proveden rozsáhlý průzkum biodiverzity zájmového území štěrkovny Náklo – celkem bylo determinováno 184 druhů živočichů a 145 druhů rostlin. Z celkového počtu byly vybrány tři druhy ohrožených organismů – Přeslička různobarvá (Equisetum variegatum), Svižník písčinný (Cylindera arenaria viennensis) a Majka obecná (Meloe proscarabaeus). Zvolením vhodného managementu zajišťující ochranu výše uvedených druhů je plánováno posílení populace dalších ohrožených druhů organismů s podobnými biotopovými nároky. K zachování cílových stanovišť jsou nezbytné vhodné zásahy, které umožní přežití ohrožených společenstev organismů.  Pro provozovnu Náklo byl již také zpracován akční plán biodiverzity ve spolupráci Českou společností ornitologickou, který bude fungovat po celou dobu těžby (provozovna je v těsné blízkosti CHKO Litovelské Pomoraví a ptačí oblasti Litovelské Pomoraví).