Stanovy Těžební unie

Obsah:

§ 1 Úvod
§ 2 Název a sídlo sdružení
§ 3 Účel sdružení a předmět činnosti
§ 4 Právní postavení
§ 5 Vznik členství
§ 6 Ukončení členství
§ 7 Členská práva
§ 8 Členské povinnosti
§ 9 Orgány Unie
§ 10 Valná hromada
§ 11 Působnost valné hromady
§ 12 Představenstvo Unie
§ 13 Kontrolní a revizní komise
§ 14 Ředitel Unie
§ 15 Povinnost mlčenlivosti
§ 16 Členské příspěvky a vstupní poplatek
§ 17 Majetek Unie
§ 18 Zásady hospodaření
§ 19 Fondy Unie
§ 20 Zrušení, zánik a majetkové vypořádání
§ 21 Ostatní ustanovení
§ 22 Závěrečná a přechodná ustanovení

§ 1 | Úvod

Podle § 20 f) Občanského zákoníku zakládají účastníci sdružení, které má sloužit k organizaci a podpoře vzájemné pomoci a spolupráce, k uplatňování práv členů sdružení, zejména při řešení střetů zájmů a prosazování ekonomické, sdružovací a propagační činnosti, za respektování ekologických zájmů těžebních oblastí.

§ 2 | Název a sídlo sdružení

Název sdružení:Těžební unie (dále v těchto stanovách jen Unie)
Sídlo sdružení:CZ – 638 00 Brno, Slavíčkova 827/1a
IČO:00544477
Působnost sdružení:Unie působí zejména na území České republiky

§ 3 | Účel sdružení a předmět činnosti

I. Hájit společné i specifické zájmy svých členů. Poskytovat pomoc při řešení střetů zájmů členů Unie v rámci jejich podnikání.

II. Projednávat a řešit společné zájmy těžebních a úpravnických organizací v souladu s obecně závaznými právními předpisy v návaznosti zejména na vzájemné ekologické vztahy.

III. Zabezpečovat zpracování studií vlivu těžebních a souvisejících činností na životní prostředí.

IV. Propagovat výsledky činnosti Unie a jejich členů prostřednictvím sdělovacích prostředků, veletrhů, výstav a propagačních materiálů.

V. Zpracovávat a předkládat podněty a připomínky pro ústřední orgány státní správy.

VI. Zprostředkovávat odborně-technickou a právní pomoc. Provádět poradenskou a zprostředkovatelskou činnost.

VII. Zastupovat členy Unie při prosazování společných zájmů v jednání s příslušnými ústředními a územními orgány státní správy.

VIII. Spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a vytvářet podmínky pro přímou spolupráci se zahraničními partnery.

IX. Získávat odborné informace související s činností členů Unie, a to od tuzemských i zahraničních partnerů, a tyto dále poskytovat členům Unie.

X. Soustavně sledovat problematiku těžby a úpravy surovin, ochranu životního prostředí včetně rekultivací a nakládání s odpady, navrhovat vhodná řešení, která povedou k ochraně zájmů členů v této oblasti.

XI. Zabezpečovat vypracování kvalifikovaných prognóz, koncepcí, stanovisek a doporučení k předkládaným legislativním materiálům, materiálům pro připomínková řízení apod.

XII. Provádět nebo zajišťovat provedení prognózování domácího i zahraničních trhů, předkládaní návrhů na optimalizaci současné i příští orientace činnosti členů Unie.

XIII. Vzájemná podpora, spolupráce i pomoc, a to prostřednictvím Unie nebo na základě dvoustranných dohod.

XIV. Poskytovat překladatelské a tlumočnické služby.

XV. Organizovat veletrhy a výstavy.

XVI. Publikační činnost.

XVII. Zabezpečovat odborné vzdělávací a výchovné činnosti.

XVIII. Vyžadovat a zajišťovat u ústředních orgánů státní správy odborné výklady k předpisům vztahujícím se k podnikání v oblasti těžby a zpracování surovin.

XIX. Zastupovat zájmy členů sdružení v mezinárodních profesních organizacích.

XX. V rámci zákonných možností využívat dostupných prostředků k ovlivnění tvorby zákonů a dalších právních předpisů, které dopadají na podnikatelskou činnost členů Unie, zejména v těžební činnosti.

XXI. Unie při své činnosti vždy jedná v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Unie si je zejména vědoma důležitosti ochrany hospodářské soutěže a tímto výslovně deklaruje, že dbá a jedná v souladu s právními předpisy, které upravují hospodářskou soutěž. Unie v této souvislosti výslovně deklaruje, že účelem sdružení není zejména zajišťování výměny informací ani koordinace soutěžního chování svých členů.

§ 4 | Právní postavení

I. Unie je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

II. Jako právnická osoba odpovídá Unie podle § 20 i) Občanského zákoníku svým majetkem za nesplnění svých povinností.

III. Těžební unie je zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19635.

§ 5 | Vznik členství

I. Členství v Unii u zakladatelů vzniklo na základě zakladatelské smlouvy. U ostatních právnických osob vzniká členství v Unii rozhodnutím představenstva o jejich přijetí za člena Unie, na základě písemné přihlášky, a to dnem zaplacení vstupního poplatku uvedeného v § 16 odst. V. těchto stanov, jehož splatnost stanoví svým rozhodnutím představenstvo.

II. Pokud právnická osoba, která podala přihlášku za člena Unie, nezaplatí vstupní poplatek v představenstvem stanoveném termínu, rozhodnutí představenstva o jejím přijetí za člena Unie pozbývá platnosti.

III. Novým členem se může stát kterákoliv právnická osoba, jejíž činnost obsahově souvisí se zaměřením Unie nebo jejíž členství je pro činnost Unie účelné.

IV. Pro vznik členství není rozhodující právní forma ani velikost právnické osoby.

§ 6 | Ukončení členství

I. Členství zaniká: a) výpovědí člena, b) zánikem člena, c) zánikem Unie, d) vyloučením člena.

II. Členství je možno ukončit na základě výpovědi doručené nejdéle do 30. 9. příslušného roku, a to k jeho poslednímu dni, tj. k 31. 12. příslušného roku.

III. Zánik členství zánikem člena Unie nastává dnem jeho výmazu z obchodního či jiného zákonem určeného rejstříku a u právnických osob v žádném z rejstříků nezapsaných, dnem, který je pro takové právnické osoby stanoven v příslušném právním předpisu

IV. Zánik členství zánikem Unie nastává dnem jejího výmazu z registru zájmových sdružení.

V. Člen může být rozhodnutím představenstva vyloučen z Unie, a to pro hrubé a opakované porušení těchto stanov nebo pro prokazatelné poškozování zájmů Unie či zájmů jejich členů. Zánik členství vyloučením nastává dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z Unie.

VI. Pokud člen neuhradil stanovený členský příspěvek, může představenstvo rozhodnout o pozastavení výkonů všech nebo některých jeho členských práv, a to až do doby zaplacení stanoveného členského příspěvku, pokud do té doby nedojde k jinému rozhodnutí, zejména k rozhodnutí o vyloučení člena pro neplnění povinností plynoucích z těchto stanov.

VII. Členové, kterým zaniklo členství v Unii, nemají nárok na vrácení členského příspěvku ani na jiná majetková vyrovnání.

§ 7 | Členská práva

Člen Unie má tato práva:

I. Účastnit se valné hromady, jednat a usnášet se o všech otázkách projednávaných valnou hromadou, volit členy představenstva, kontrolní a revizní komise a prostřednictvím těchto orgánů se účastnit řízení Unie.

II. Vyžadovat poradenské služby dané předmětem činnosti Unie a pomoc při řešení střetů zájmů.

III. Pro své potřeby využívat výsledků činnosti Unie.

IV. Prostřednictvím Unie získávat periodické informace o záměrech ústředních orgánů státní správy a jednotném postupu těžebních organizací vůči těmto orgánům.

V. Podávat návrhy na upřesnění činnosti Unie a podmínky pro jednání s ústředními orgány.

§ 8 | Členské povinnosti

Člen Unie má tyto povinnosti:

I. Dodržovat ustanovení těchto stanov.

II. Dodržovat obecně uznávané morální zásady a serióznost v jednání a podnikání.

III. Poskytovat orgánům Unie podklady a informace k uskutečňování činností Unie v rozsahu schváleném představenstvem.

IV. Aktivně spolupracovat na dohodnutém programu činnosti.

V. Ve stanovených termínech platit členský příspěvek na činnost Unie.

VI. Bezodkladně oznámit veškeré změny týkající se jeho názvu, právní formy, sídla, statutárních orgánů, jakož i veškeré další změny podstatné pro jeho činnost a činnost Unie.

§ 9 | Orgány Unie

Orgány Unie jsou:

I. Valná hromada

II. Představenstvo

III. Kontrolní a revizní komise

IV. Ředitel Unie

§ 10 | Valná hromada

I. Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie. Všichni členové mají právo účastnit se valné hromady. Člen na valné hromadě jedná svým statutárním orgánem nebo osobou pověřenou na základě písemné plné moci.

II. Valnou hromadu svolává představenstvo minimálně jedenkrát za rok. Mimořádnou valnou hromadu musí představenstvo svolat, pokud o to požádá nejméně 30 % členů Unie nebo pokud se tak usnese nadpoloviční většina všech členů představenstva.

III. Konání valné hromady oznamuje představenstvo členům Unie písemnou pozvánkou, doručovanou nejméně 30 dnů před dnem jejího jednání.

IV. Pozvánka musí obsahovat: – název a adresu Unie

– termín, hodinu a místo konání

– pořad jednání

– datum odeslání pozvánky

– podpis předsedy nebo místopředsedy představenstva

V.     Valná hromada se považuje za platně svolanou i bez dodržení lhůty stanovené v § 10 odst. III., pokud jsou na valné hromadě přítomni všichni členové Unie a pokud všichni do zápisu prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

VI.     Jednání valné hromady řídí předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva.

VII.   Valná hromada je usnášeníschopná, je.li přítomna nadpoloviční většina členů Unie. Pro případ, že ani do půl hodiny od oznámeného začátku valné hromady není přítomna nadpoloviční většina členů Unie, platí, že valná hromada je usnášení schopná s počtem přítomných členů Unie. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li těmito stanovami upraveno jinak. Valná hromada rozhoduje usnesením. Při hlasování na valné hromadě má člen Unie na každých započatých 1.000,- Kč, jemu stanoveného členského příspěvku, 1 hlas.

VIII.   Zápis z valné hromady zajišťuje ředitel Unie a podepisují ho předseda a místopředseda představenstva. Zápis z každé valné hromady Unie je každému členu Unie k dispozici v administraci Unie do 30 dnů ode dne konání valné hromady.
 

§ 11 | Působnost valné hromady


Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:

I.      Schválení výroční zprávy podané představenstvem.
II.      Schválení ročního rozpočtu, plánu činnosti a koncepce rozvoje Unie.
III.     Volba a odvolání členů představenstva a členů kontrolní a revizní komise, včetně rozhodnutí o jejich případných odměnách a podmínkách jejich vyplácení.
IV.     Stanovení příspěvku na činnost Unie.
V.     Schválení roční účetní uzávěrky, rozdělení použitelného zisku, rozhodnutí o krytí ztrát vzniklých v předchozích účetních obdobích.
VI.     Změna stanov.
VII.     Rozhodnutí o zrušení Unie a jmenování likvidátora.
VIII.   Rozhodnutí o majetkovém vypořádání při zrušení Unie.
 

§ 12 | Představenstvo Unie


I.     Představenstvo Unie je statutárním orgánem Unie v počtu devíti členů.
II.     Představenstvo volí valná hromada na dobu 3 roků. Návrh kandidátů do představenstva může předložit kterýkoliv člen Unie. O způsobu volby rozhoduje valná hromada. Valná hromada je oprávněna, kdykoliv v průběhu funkčního období představenstva, odvolat kteréhokoliv jeho člena nebo všechny členy představenstva.
III.     Zvolení členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
IV.     Představenstvo jako statutární orgán Unie rozhoduje o všech jejich záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami a usnesením valné hromady vyhrazeny jinému orgánu Unie.
V.     Unii ve všech věcech zastupuje navenek předseda nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. Za Unii podepisují předseda nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva, pokud k samostatnému podpisu není v daném případě zmocněna jiná osoba. Podepisování za Unii se děje tak, že k vytištěnému názvu a sídlu Unie připojí podepisující svůj vlastnoruční podpis.
VI.     V době mezi svými zasedáními zajišťuje představenstvo výkon svých pravomocí prostřednictvím ředitele Unie, a to na základě jemu uděleného trvalého písemného pověření.
VII.   Zasedání představenstva svolává podle potřeby jeho předseda, nejméně však jednou v kalendářním čtvrtletí. Předseda stanoví pro jednání představenstva datum, hodinu a místo konání. Mimořádné zasedání představenstva je jeho předseda povinen svolat, požádá-li o to nadpoloviční většina členů představenstva.
VIII.   Program jednání představenstva připravuje předseda spolu s ředitelem Unie.
IX.     Představenstvo se na svých zasedáních usnáší nadpoloviční většinou hlasů jeho přítomných členů. Při hlasování o usnesení představenstva má každý jeho člen jeden hlas. Hlasuje se veřejným hlasováním, pokud se představenstvo nedohodne jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
X.     V odůvodněných případech může představenstvo rozhodovat na základě písemně zdůvodněného návrhu „per rollam“ s tím, že k přijetí usnesení představenstva je v tomto případě zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.
XI.    Členství v představenstvu je nezastupitelné. Členové představenstva, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy představenstva,
jejichž funkční období trvá do nejbližšího zasedání valné hromady.
XII.   Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě. Předkládá jí zprávy o činnosti, návrhy k jednání a zajišťuje výkon usnesení valné hromady
XIII.   Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní uzávěrku, návrh na rozdělení použitelného zisku, případně návrhy na krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém účetním období.
XIV.   Představenstvo rozhoduje o členství Unie v jiných právnických osobách a o zřízení dceřiných společností Unie.
XV.   Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi (v případě odstoupení předsedy místopředsedovi) představenstva. Předseda, případně místopředseda, je povinen zařadit odstoupení člena představenstva na nejbližší zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo, anebo uplynutím tří měsíců od doručení odstoupení předsedovi představenstva.
XVI.   Náklady organizačního zajištění, přípravy, svolání a zasedání představenstva hradí ze svých prostředků Unie.


§ 13 | Kontrolní a revizní komise


I.     Kontrolní a revizní komise je tříčlenná (dále jen komise). Členové komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 3 roků. Valná hromada je oprávněna kdykoliv v průběhu funkčního období odvolat kteréhokoliv člena komise nebo všechny její členy.
II.      Komise je kontrolním orgánem Unie.
III.     Členem komise nemůže být člen představenstva ani zaměstnanec Unie.
IV.     Komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Unie, zejména její hospodaření a nakládání s jejím majetkem.
V.     Komise odpovídá za svou činnost valné hromadě a podává jí zprávu o své činnosti.
VI.     Je povinna provádět revizi hospodářské činnosti Unie za účetní období, ověřit účetní uzávěrku za toto období a zpracovat k ní písemné stanovisko.
VII.     Předseda komise se zúčastňuje jednání představenstva s hlasem poradním.
VIII.    Komise volí ze svého středu předsedu komise.
IX.     Komise se svolává minimálně jedenkrát ročně formou pozvánky, kterou podepisuje předseda. V pozvánce musí být uvedeno datum, místo a hodina zasedání včetně programu jednání.
X.     Komise rozhoduje usnesením a je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
XI.     Při hlasování má každý člen komise jeden hlas. Hlasuje se veřejným hlasováním. Hlasy všech členů jsou si rovny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
XII. Členství v komisi je nezastupitelné.
XIII.    Člen komise může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi komise. Výkon funkce člena komise končí dnem, kdy bylo prohlášení doručeno.
XIV.    Náklady organizačního zajištění, přípravy, svolání a zasedání komise hradí ze svých prostředků Unie.
 

§ 14 | Ředitel Unie


I.     Osobu zastávající pozici ředitele vybírá a pracovní smlouvu s ním uzavírá představenstvo, které ho pověřuje výkonem svých pravomocí v době mezi zasedáními představenstva. V pracovní smlouvě ředitele vymezí představenstvo rozsah jeho pravomocí a rozsah, v jakém jedná a zavazuje Unii. Zároveň představenstvo stanoví jeho mzdu, odměny, jakož i další podmínky pro výkon jeho funkce.
II.    Úkony v písemné formě, které ředitel na základě přenesených pravomocí činí jménem Unie, podpisuje tak, že k vytištěnému názvu a sídlu Unie připojí svůj vlastnoruční podpis s vytištěným svým jménem, příjmením a označením funkce.
III.    Ve své činnosti je ředitel odpovědný představenstvu, kterému při jeho zasedáních předkládá zprávu o svých rozhodnutích a o činnosti Unie.
IV.     Ředitel Unie je oprávněn vybírat svého zástupce a sjednávat s ním pracovní smlouvu. Za jeho činnost odpovídá představenstvu. Ředitel rozhoduje o přijetí zaměstnanců do pracovního poměru. U stálých zaměstnanců je ředitel vázán jejich počtem stanoveným představenstvem.
V.     Ředitel je zejména povinen:
– zajišťovat výkon veškeré činnosti Unie,
– zajišťovat podle těchto stanov hospodaření s majetkem Unie a vedení předepsaného účetnictví,
– plnit usnesení představenstva a zajišťovat výkon jím uložených úkolů,
– zajišťovat výkon jemu uložených úkolů valnou hromadou,
– zajišťovat přípravu podkladů pro jednání valné hromady.
VI.    Ředitel je vedoucím zaměstnancem Unie. Jeho pracovní poměr k Unii vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce.
VII.   Ředitel je povinen se účastnit všech jednání orgánů Unie, na které je oprávněnými zástupci těchto orgánů pozván.
 

§ 15 | Povinnost mlčenlivosti


I.    Všechny osoby účastnící se na činnosti Unie, a to zejména členové představenstva, členové komise, ředitel, další zaměstnanci Unie, jakož i osoby jednající jménem členů Unie, jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech informacích, které tvoří nebo by mohly tvořit předmět obchodního tajemství Unie nebo jejich členů. Tuto povinnost je každá taková osoba plnit i po skončení její činnosti v Unii.
 

§ 16 | Členské příspěvky a vstupní poplatek


I.    Roční příspěvek činí:
a) 0,063 Kč na tunu nejméně však 16 559,- Kč a nejvíce 82 793,- Kč, u organizací provozujících těžbu nerostných surovin, z vykázaného ročního objemu těžby za předchozí kalendářní rok,
b) 8.281,- Kč u členů, kteří těžbu neprovozují a nezaměstnávají více jak 50 zaměstnanců,
c) 16.559,- Kč u členů, kteří těžbu neprovozují a zaměstnávají 51 až 100 zaměstnanců,
d) 23.624,- Kč u členů, kteří těžbu neprovozují a zaměstnávají více jak 100 zaměstnanců,
a je za příslušný kalendářní rok splatný vždy nejdéle do 31. května tohoto roku, pokud představenstvo nerozhodne jinak.
Počínaje 1. lednem 2013 bude roční příspěvek každoročně zvyšován o průměrnou meziroční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Český statistickým úřadem vždy v příslušném kalendářním roku, za nějž je roční příspěvek hrazen.

II.    Na základě žádosti člena Unie je představenstvo oprávněno takto stanovený příspěvek snížit nebo zcela prominout. Pokud představenstvo svým rozhodnutím členu Unie příspěvek sníží nebo zcela promine, zároveň rozhodne o počtu hlasů, kterým se takový člen účastní rozhodování valné hromady.
III.    Unii je oprávněna vedle příspěvků uvedených v odst. I přijímat dobrovolné příspěvky svých členů nebo jiná plnění, dary či dotace a to i od třetích osob.
IV.    Vstupní poplatek u přijímaných členů činí 1.000,- Kč.

§ 17 | Majetek Unie


I.     Majetek Unie je tvořen zejména příspěvky členů a dalším majetkem získaným podle těchto stanov a platné právní úpravy v průběhu činnosti Unie.
II.   Unie hospodaří se svým majetkem podle těchto stanov, za dodržení podmínek stanovených platnými právními předpisy na základě rozhodnutí orgánů Unie.
 


§ 18 | Zásady hospodaření


I.     Hospodaření s majetkem Unie zajišťuje ředitel podle zásad a pravidel stanovených představenstvem. Za hospodaření s majetkem Unie odpovídá představenstvo valné hromadě.
II.     Hospodaření Unie se řídí těmito stanovami, obecně závaznými, platnými právními předpisy a usneseními valné hromady.
III.     Pro potřeby zajištění své činnosti může Unie sjednat úvěr, za podmínky předchozího schválení takového úvěru valnou hromadou.
IV.    Z případně vytvořeného zisku Unie hradí v následujícím pořadí:
– zákonem stanovené daně a odvody,
– stanovami nebo rozhodnutím valné hromady určené příděly do fondů Unie,
– jiná plnění stanovená valnou hromadou.
V.     Unie vede zákonem předepsané účetnictví a zajišťuje plnění veškerých dalších s tím spojených povinností.
 

§ 19 | Fondy Unie


I.     Unie vytváří rezervní fond, který slouží ke krytí jejích případných ztrát a rizik, a to přídělem ze zisku, v pořadí podle ustanovení § 18 odst. IV těchto stanov, v částce rovnající se 5% účetně vykázaného zisku. Valná hromada může svým rozhodnutím příděl do rezervního fondu zvýšit. O čerpání prostředků rezervního fondu rozhoduje představenstvo Unie, pokud si takové rozhodnutí nevyhradí valná hromada.
II.    Unie může vytvářet i další fondy, pokud tak rozhodne valná hromada a stanoví zároveň podmínky pro jeho tvorbu.

§ 20 | Zrušení, zánik a majetkové vypořádání


I.     Unie zaniká výmazem z registru sdružení po předchozím rozhodnutí valné hromady o jejím zrušení a likvidaci provedené podle podmínek upravených těmito stanovami.
II.     K platnému usnesení valné hromady o zrušení Unie je třeba 2/3 většina všech hlasů jejich členů.
III.    Valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení Unie jmenuje jejího likvidátora. Pokud valná hromada likvidátora nejmenuje, platí, že likvidátorem společnosti je osoba vykonávající v době rozhodnutí valné hromady o zrušení Unie funkci ředitele.
IV.    Ode dne následujícího po dni rozhodnutí valné hromady o zrušení Unie, představenstvo a ředitel Unie nevykonává své pravomoci a výkon těchto pravomocí v rozsahu upravených těmito stanovami přechází na likvidátora jmenovaného valnou hromadou, případně na likvidátora ustanoveného podle odst. III tohoto článku.
V.     Likvidátor odpovídá valné hromadě a je zejména povinen:
a) oznámit do registru sdružení rozhodnutí o zrušení Unie, zabezpečit zápis dovětku „v likvidaci“ k jejímu názvu a zapsání likvidátora oprávněného jednat po dobu likvidace jménem Unie,
b) vyrozumět o zrušení Unie všechny její členy a další veškeré subjekty spojené s její činností, či subjekty, jímž je Unie zavázána,
c) jednat jménem Unie ve všech jejich věcech spojených s likvidací,
d) nejdéle do 30 dnů ode dne rozhodnutí o zrušení Unie zajistit sestavení účetní uzávěrky ke dni rozhodnutí o zrušení Unie, s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků,
e) nejdéle do 30 dnů ode dne sestavení účetní uzávěrky podle bodu d) sestavit zahajovací rozvahu pro období likvidace Unie s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a návrhem na vypořádání likvidačního zůstatku,
f) soustřeďovat finanční prostředky na jednom účtu u jednoho peněžního ústavu,
g) dokončit běžné záležitosti Unie,
h) vypořádat veškeré daně, poplatky a jiné platební povinnosti vůči státu,
i) vypořádat veškeré závazky a zajistit úhradu veškerých pohledávek,
j) podle pokynů valné hromady zpeněžit co nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem majetek Unie, 
k) valné hromadě podávat průběžná hlášení o postupu likvidace, doložená měsíčními účetními uzávěrkami,
l) ke dni skončení likvidace sestavit konečnou účetní uzávěrku a předložit ji valné hromadě spolu s podrobnou, konečnou zprávou o celém průběhu likvidace.
VI.    Po prověření a schválení účetní uzávěrky valnou hromadou je likvidátor povinen zabezpečit vypořádání zůstatku po provedené likvidaci Unie podle rozhodnutí valné hromady a zároveň zabezpečit bezpečné uložení spisového materiálu a zejména účetních písemností Unie.
VII.   Po vypořádání likvidačního zůstatku je likvidátor povinen zajistit výmaz Unie 
z registru zájmových sdružení. Dnem výmazu Unie zaniká.
 

§ 21 | Ostatní ustanovení

I. Pokud to bude účelné, může se valná hromada uskutečnit distanční formou, a to např. písemně, elektronicky – videokonference, písemně do datové schránky apod. Formu takového konání valné hromady navrhuje kancelář TU a schvaluje představenstvo.

II. O konání valné hromady distančním způsobem a dalších podrobnostech týkajících se konání takové valné hromady budou členové Unie informováni nejpozději v pozvánce na konání takové valné hromady zaslané dle § 10 odst. III stanov. Bude-li se valná hromada konat distančním způsobem, budou k pozvánce současně přiloženy podklady, se kterými je nezbytné, aby se členové Unie seznámili, jestliže mají rozhodovat o záležitostech, které jsou v pozvánce uvedeny.

III. Právo hlasovat na valné hromadě mají pouze ti členové, kteří plní povinnosti vyplývající ze stanov, a to zejména řádnou a včasnou úhradou členských a dalších poplatků schválených valnou hromadou.

 

§ 22 | Závěrečná a přechodná ustanovení

I.     Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Unie dne 1. 6. 2021.
II.   Valná hromada ukládá představenstvu předložit toto znění do registru zájmových sdružení společně se zápisem z valné hromady, která toto znění stanov přijala.