Teze Těžební unie

Schopnost účinně oslovit a zaujmout je naše základní poslání

Vážíme si všech našich členů, partnerských společností, osob a institucí, s nimiž spolupracujeme. Usilujeme o udržení dobrých vztahů a oboustranně prospěšnou spolupráci.

Naše možnosti rostou:

  • s naší velikostí
  • se schopností propojit účelně různé podnikatelské skupiny do jednoho celku
  • se schopností sledovat společné zájmy a napomáhat k jejich uskutečnění
  • s vytvářením dlouhodobě dobrých vztahů nejenom uvnitř Unie
  • s podporou a pomocí realizovat dobré myšlenky a záměry
  • se schopností dokázat oslovit širší odbornou veřejnost
  • se schopností být aktuální a neustrnout

Budujeme na pevném základě společných a jasných zájmů

Unie je sdružení těžařů z různých skupin podnikatelských činností, bez ohledu na jejich velikost. Základem jsou organizace provozující těžbu nerostných surovin.

Nezastupitelné místo ve sdružení mají výrobci strojů a zařízení a dodavatelé služeb pro těžební průmysl.

Důležité postavení zde mají odborné školy a státní instituce, které jsou buď členy Těžební unie nebo s Unií spolupracují.

Posilování členské základny, různé efektivní formy interní a externí spolupráce, vzájemná informovanost, stejně jako otevřenost Těžební unie i pro nečleny, vytváří dobré podmínky pro její další úspěšný rozvoj.

Našim členům umožňujeme v rámci společného sdružení plnou identifikaci, stejně jako my se identifikujeme se silou jejich poznatků, zkušeností a postavení.

Víme, že pouze důkladná znalost problematiky našeho oboru nám umožňuje správně a objektivně formulovat programy a postupy, které dokážeme účinně uplatnit při prosazování našich společných zájmů ve styku s jinými stranami.

Záleží nám na dobrém jménu sdružení. Korektní a profesionální chování je pro nás samozřejmostí.

Máme kladný vztah k ochraně životního prostředí. Je to pro nás společensky i ekonomicky důležité

Ochrana životního prostředí má pro každého z nás mimořádný význam. Naší snahou je vytvářet dobré podmínky pro účelné a hospodárné využívání přírodního bohatství. Záleží nám na tom, aby místa dotčená předešlou těžební činností působila v krajině co nejméně rušivě. Rekultivace, účelně projektované a prováděné, zachovávají a posilují ekologickou stabilitu krajiny.

Propagujeme nové, ekologicky nezávadné a šetrné technologie, metody výrobních procesů a inovační postupy, stejně jako účinné monitorovací systémy.

Získané informace nevyužíváme pouze pro vlastní potřebu, ale zveřejňujeme je k širšímu poznání a posouzení veřejností. Snažíme se poznatky a zkušenosti předávat dále a uplatňovat je zejména vůči kompetentním státním úřadům a institucím. Záleží nám na vybudování zákonných opatření, která budou plnit své poslání a rovněž budou konzistentní se současnými možnostmi a danými podmínkami těžební činnosti.

Pro správný přístup k životnímu prostředí hledáme příklady v zemích, které tuto cestu nastoupily již před námi.

Naším cílem je vytvořit a dodržovat podmínky pro zdravou formu podnikání v souladu s životním prostředím.

Záleží nám na dobrém jménu

V České republice je Těžební unie důležitou organizací, jejíž základnou jsou profesně příbuzné subjekty.

V oboru těžby a úpravnictví patří Těžební unie dnes k nejvýznamnějším sdružením. Upevňování dobrého jména sdružení je závazkem a přirozenou povinností všech členů. Tuto skutečnost vnímáme jako pozitivní výsledek naší společné činnosti.

Jedním z našich cílů je, aby naše působení a výsledky naší práce byly zcela srovnatelné s činnostmi stejně orientovaných sdružení v zahraničí.

Zdárné uskutečnění našich cílů, udržení vysoké úrovně aktivit a jejich další růst zajišťujeme nejen z finančních prostředků vyplývajících z členských povinností, ale také tvorbou peněžních zdrojů z vlastní činnosti.

Jsme trvale otevřeni novým myšlenkám. Podporujeme aplikaci nových technologií, protože ty zajišťují ekonomický i ekologický přínos nám všem.

Korektnost a otevřenost jednání je pro nás nezbytná

Naše činnost a zájmy jsou zameřeny především na Českou republiku. Jsme však dobrovolným sdružením i s mezinárodní působností.

V rámci společenství sdružujeme členy s různým podnikatelským zaměřením. Jejich přímá a aktivní účast na společné činnosti patří mezi naše prioritní zájmy. Proto vytváříme neformální prostředí pro navazování dobrých kontaktů mezi jednotlivými firmami.

Naše aktivity jsou plně otevřeny členům Unie i odborné veřejnosti. Výsledkem je stále rostoucí zájem o činnost Těžební unie.

Pravidla naší činnosti jsou obsažena ve stanovách sdružení. Vznikly na základě rozhodnutí všech členů a na stejném základě se uskutečňuje jejich aktualizace.

Za činnost Těžební unie odpovídá představenstvo volené na valných hromadách jednou za dva roky. Složení představenstva vždy respektuje aktuální profesní zastoupení členů sdružení. Na tomto základě nemůže být žádný z členů ve svých zájmech a potřebách diskriminován nebo preferován.

Činnost představenstva Těžební unie a administrativní složky může každý z členů průběžně hodnotit. To je pro nás nezbytným motivačním a rozvojovým prvkem a slouží k vzájemnému porozumění.

Transparentní, korektní chování a vystupování považujeme za základ kultury naší činnosti.

Společná jednání mají charakter aktivní a otevřené komunikace a pomáhají nám získávat pravdivé a aktuální informace o dění souvisejícím s těžební činností.