Stanovisko ČBÚ ve věci pokračování v povolené hornické činnosti

Těžební unie podala žádost o stanovisko týkající se dalšího pokračování v povolené hornické činnosti (dotěžení zásob výhradního ložiska), likvidaci lomu (odpis zásob) a sanaci a rekultivaci lomu: 

Vážený pane předsedo,

u řady našich členů při projednávání žádosti o stanovení dobývacího prostoru narážíme na problém, který se mnohdy, dle našeho mínění, neodehrává zcela v souladu s platnou legislativou horního zákona.
Pokusím se celý problém, se kterým se naši členové setkávají, popsat v následujícím textu:

„Těžební organizace má Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu povolenou hornickou činnost. Platnost tohoto rozhodnutí je (dle podmínky v něm uvedené) stanovena do vydobytí zásob výhradního ložiska v dobývacím prostoru na pozemcích č. ……. Dobývání na předmětných pozemcích bylo do Plánu otvírky, přípravy a dobývání zařazeno na základě uzavřené nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku, jako jedním z účastníků řízení. Nájemní smlouva je časově omezena s deklarovanou možností jejího prodloužení na základě dohody obou stran. V nájemní smlouvě jsou jako účel nájemní smlouvy vyjmenovány tyto úkony:
– vytěžení a vyvezení suroviny pod pozemkem
– rekultivace pozemků dle schváleného plánu sanace a rekultivace
– předání zrekultivovaného pozemku pronajímateli.“


V reálném životě často nastává situace, že platnost nájemní smlouvy končí a nájemce si její prodloužení podmiňuje splněním dalších nových podmínek. Zásoby výhradního ložiska určené k těžbě (dle Plánu otvírky, přípravy a dobývání), ale nebudou v době ukončení platnosti nájemní smlouvy dotěženy.

Za této situace vyvstává několik otázek, ke kterým bych si dovolil požádat o Vaše stanovisko, které jsou zásadní pro další pokračování v povolené hornické činnosti (dotěžení zásob výhradního ložiska), likvidaci lomu (odpis zásob) a sanaci a rekultivaci lomu:

1. Může těžební organizace hornickou činnost dále provádět (aniž by se s vlastníkem nemovitosti prodloužila nájemní smlouvu, avšak dodržovala podmínky uzavřené v nájemní smlouvě) a dotěžit zásoby výhradního ložiska, protože má rozhodnutím OBÚ hornickou činnost povolenou do vydobytí zásob?

2. Musí těžební organizace s koncem platnosti nájemní smlouvy přerušit (na pozemcích pronajímatele) provádění hornické činnosti a tuto obnovit např. až po přijetí nových podmínek pronajímatele?

3. Považuje se konec platnosti nájemní smlouvy za rozpor s § 33 (řešení střetů zájmů), odst. 4, zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství?

4. Pokud by k dohodě s vlastníkem o prodloužení nájemní smlouvy nedošlo a platnost nájemní smlouva by nebyla prodloužena, může těžební organizace přistoupit k likvidaci lomu (odepsat zbytkové zásoby) a vypracovat plán likvidace lomu.


5. Může těžební organizace (bez platné nájemní smlouvy na těžbou dotčené pozemky) provádět sanaci a rekultivaci lomu dle schváleného Plánu sanace a rekultivace?

Níže naleznete vyjádření ČBÚ.