Newsletter Těžební unie 01/2019

Legislativa EU

Nabytí účinnosti SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002 o energetické účinnosti

Dne 24. prosince 2018 nabyla účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Tato směrnice nastavuje soubor regulatorních opatření s cílováním do roku 2030. Mezi hlavní prvky schválené směrnice patří následující:

1. Cíl v oblasti úspor energie

Směrnice obsahuje nezávazný cíl pro energetické úspory ve výši 32,5% do roku 2030 v celé EU. Kromě toho obsahuje doložku o přezkoumání, která od Evropské komise (EK) vyžaduje, aby do října roku 2022 posoudila, zda Unie dosáhla svých hlavních cílů v oblasti energetické účinnosti a úspor plánovaných do roku 2020. V případě, že bude nutné, tak směrnice umožnuje EK možnost předložit další legislativní návrh na zvýšení hlavního cíle EU 2030 v oblasti energetické účinnosti a úspor, tj. nedosažení cíle 2020 bude „kompenzováno“ ambicióznějším postupem do roku 2030. Do konce roku 2023 musí EK předložit celkové zhodnocení postupu energetických úspor na úrovni EU.

2. Povinnosti stanovené v oblasti úspor energií

Členské státy musí v letech 2021 až 2030 generovat úspory energie v celkové výši 0,8% ročních úspor energie za rok. Kromě toho musí členské státy nadále dosahovat nových každoročních úspor energie i v dalším rámci deseti let po roce 2030 (článek 7). Členské státy mají k dispozici flexibilitu s možností buď vyloučit energii používanou v dopravě z výchozího výpočtu, nebo jiné možnosti týkající se výpočtů uvedených v čl. 7 odst. 3a. Cíl 0,8% ročně zůstává stanoveným požadavkem bez ohledu na možnost, pro kterou se členský stát rozhodne.

3. Transpozice

Členské státy musí přijmout zákony, předpisy a další správní předpisy, aby provedly tuto směrnici nejpozději 18 měsíců od nabití účinnosti směrnice, tj. od 24. prosince 2018.

Legislativa EU

Požadavky na označování výbušnin pro civilní použití – tvorba společných pokynů

Evropská komise v současné době pracuje na interpretaci požadavků na označování výbušnin pro civilní použití v EU. Zkušenosti členských států ukázaly, že tyto požadavky byly různými výrobci interpretovány odlišně. Evropská komise považuje toto téma za důležité pro bezpečnost a aktuálně zahájila práce na společných pokynech (guidelines) týkající se těchto úkonů v definovaných v rámci směrnice 2014/28/EU. Evropská komise tak zahájila konzultaci s výrobci výbušnin pro civilní použití. Konzultace s odborníky je tedy nyní vedena především k čl. 5 odst. 6 Směrnice o výbušninách pro civilní použití (2014/28/EU) a dále k tzv. Zvláštním požadavkům, čl. 1, písm. k) v rámci Základních bezpečnostních požadavků, týkající se povinností výrobců pro oblast výcviku, bezpečnostních informací a označování výbušnin určených pro civilní použití uváděných na trhu.

Jedná se o následující části směrnice:

čl. 5, odst. 6 – „Výrobci zajistí, aby byly k výbušninám, které uvedli na trh, přiloženy návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tyto návody a bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.“

Příloha II. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY, odst. II. Zvláštní požadavky, čl. 1 „Tam, kde je to vhodné, musí být posouzeny nebo podrobeny zkouškám alespoň tyto informace a vlastnosti

k) vhodné pokyny, a je-li to zapotřebí, i označení, pokud jde o bezpečné zacházení, skladování, používání a zneškodňování;“

Zajímavosti

Těžba lithia v Čechách je nejistá, náskok získávají okolní země

Celý článek
Zajímavosti

Žádný prach a nova místa, slíbil lidem těžař manganu u Chvaletic

Celý článek
Zajímavosti

Český výzkumný projekt vítězem mezinárodního kola 4. ročníku soutěže Quarry Life Award

Celý článek
Aktuálně

Brazílie hlásí po protržení důlní nádrže desítky obětí, stovky lidí se pohřešují

Celý článek
Zajímavosti

Tykačova Sev.en dá miliardy na opravu Chvaletic. Limity přesto nesplní

Celý článek
Zajímavosti

Diskuze kolem těžby uhlí v Horním Jiřetíně po třech letech opět ožívá. Město se mezitím zalidňuje

Celý článek
Zajímavosti

Loni se v Česku vytěžilo méně uhlí, výroba koksu naopak vzrostla

Celý článek
Zajímavosti

Některé členské státy EU stále nepředložily své národní klimaticko-energetické plány

Celý článek
Zajímavosti

Norsko se těžby ropy nevzdává, země udělila rekordní počet licencí na průzkum ložisek

Celý článek
Zajímavosti

Zvítězí geologické centrum v Říčanech v soutěži o Nejlepší proměnu?

Celý článek
Výzva

Výzva pro členy a všechny čtenáře našeho Newsletteru

Napište nám, co na náš newsletter říkáte? Chystáte nějakou zajímavou akci nebo konferenci? Zajímá Vás nějaké určité téma? Setkali jste se se zajímavým článkem? Chystáte nějakou novinku? To vše nás zajímá a budeme rádi dále sdílet Vaše novinky mezi odborníky z těžařského průmyslu.

Jak na to? Stačí nás jednoduše kontaktovat přes email.

Akce TU

Jarní Setkání těžařů

Hotel Lions, Nesuchyně; termín 3. - 5. 4. 2019

Pravidelné Setkání těžařů, kde zazní přednášky k aktuálním tématům z ČBÚ, Evropské legislativy, životního prostředí, EIA a dalších...

Akce – ostatní

RECYCLING 2019

Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako druhotných surovin,
hotel Santon, Brno, 4.-5. dubna 2019

Konference je určená pro:

  • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
  • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení,
  • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
  • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
  • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů apod.
Vice informací
Akce – ostatní

BAUMA 2019

světový veletrh – Mnichov, Německo; 8.- 14. dubna 2019

Nejvýznamnější světový veletrh stavebních a těžebních strojů, stavebních materiálů , stavebních vozidel a zařízení.

Jedná se o jediný veletrh na světě, který spojuje průmysl pro stavební stroje v celé své šíři a hloubce. Tato platforma představuje nejvyšší koncentraci inovací, takže Vaše návštěva bude událost, kterou si zapamatujete.

Bauma 2019
Akce – ostatní

ICBMPT 2019

22. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, Lednice, ČR; 4.-6. června 2019

V termínu 4. – 6. června 2019 se uskuteční XXII. ročník mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s. s názvem ICBMPT 2019 – International Conference Building Materials, Products and Technologies. Více informací o konferenci včetně závazné přihlášky naleznete na www.icbmpt.com.

www.vustah.cz www.icbmpt.com Pozvánka
Akce – ostatní

PERUMIN 2019

Těžební veletrh, Arequipa, Peru; 16.- 20. září 2019

Jedná se o nejprestižnější veletrh v důlním průmyslu v Latinské Americe, v Peru – zemi, kde důlní průmysl přestavuje vice jak 65 % exportu. Představí se zde celosvětová nejmodernější technická řešení pro doly a zpracování rudy, náhradní díly, strojní části, logistiku, BOZP, energetiku a ekologii v důlním průmyslu. Veletrh se koná jednou za dva roky v centru důlního průmysluv Arequipě.

Více informací Pozvánka
Akce – ostatní

ČESKÉ PODZEMÍ

7. Ročník konference, KD Žacléř, ČR; termín 18.- 19. května 2019

Jedná se o tradiční neformální setkání odborníků z oblasti geologie, speleologie, biospeleologie, hornictví, archeologie, památkové péče, managementu cestovního ruchu a dalších, kteří se při své práci zabývají ochranou montánních památek a problematikou jejich alternativního využití.

Více informací
Akce – ostatní

SPŠKS Hořice - "Fakultní střední škola"

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice uzavřela s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě rámcovou smlouvu, jejímž cílem je podpora kvality vzdělávání a zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce.

Spolupráci mezi školami stvrdili děkan HGF VŠB - TU Ostrava prof. Ing. Vladimír Slivka, Csc., dr.h.c. a ředitel SPŠKS Hořice Ing. Petr Malý. Partnerství obou smluvních stran umožní vzájemné efektivní využití znalostí a odborných kapacit obou škol vedoucí k společnému vzdělávání budoucích odborníků v oblasti těžby a zpracování kamene na středoškolské i vysokoškolské úrovni.

Příloha - Den otevřených dveří
Pokud si nepřejete nadále dostávat tyto informační e-maily Těžební unie, uveďte tak v odpovědi na tento email.