toggle
toggle

Zelený most 2012 již zná svého vítěze

Email Print PDF

Večer 28. března 2013 v rámci jarního Setkání těžařů proběhlo oficiální vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku soutěže o nejlepší rekultivační projekt České republiky s názvem Zelený most. Organizátorem obou těchto akcí byla Těžební unie. Odborná porota Zeleného mostu 2012 ve složení: Ludvík Grym (autorizovaný architekt), Marek Slobodník (MU, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty), Milena Šandová (Těžební unie), Jan Viewegh (Ministerstvo životního prostředí ČR) a Eva Wagnerová (architektka a autorka vítězného projektu Zelený most 2006) vyhodnotila dokumentaci k jednotlivým projektům a následně lokality navštívila, aby zjistila reálný stav jednotlivých rekultivací. Hodnotilo se především funkční a urbanistické začlenění rekultivovaného těžebního prostoru do okolní krajiny, dlouhodobý přínos a přírodovědný potenciál, stejně jako způsob provedení a následnou péči. Komentář poroty, hodnocení i doporučení k jednotlivým projektům bude zveřejněn jako samostatná publikace Zelený most 2012.

Do užšího kola postoupily 3 lokality:

  • Rekultivace pískovny v Dobříni (autor projektu – Michal Hamet,Taberg Praha s.r.o., investor – Holcim (Česko) a.s., člen koncernu);
  • Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice jako revitalizační a resocializační opatření v krajině lomu Bílina (autor projektu: Tomáš Hájek a kol., Project Solutions s r.o., investor Severočeské doly a.s.);
  • Přeměny vybraných částí lesnických rekultivací lomu Mokrá na druhově bohatý listnatý les (autor projektu – Aleš Sekanina, Lubomír Tichý, SEQUOI, s. r. o., investor – Českomoravský cement, nástupnická společnost, a. s.).

Popis lokalit naleznete v článku Zelený most 2012 - soutěžící projekty

Čestné uznání pro Obnovenou poutní cestu

Rozhodnout, který z projektů si zaslouží stát se vítězem, nebylo vůbec snadné, protože všechny projekty i lokality byly velmi rozdílné. Netradičně nakonec porota udělila i Čestné uznání za netradiční přístup a ochranu architektonického dědictví projektu Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice jako revitalizační a resocializační opatření v krajině lomu Bílina.

Unikátní revitalizace, jež je součástí budoucí velké rekultivace dolu Bílina, si dává za cíl obnovit paměťové stopy v krajině. Propojuje krajiny historicky hodnotné s krajinami rekultivací. Poutní cestu však nebylo možné obnovit v jejich historických trasách – část zanikla v důsledku důlní činnosti dolu Bílina. Nově vytyčená poutní cesta, tak částečně sleduje tu původní, ale je také doplněna o nové pěší trasy podél cesty Lom – Mariánské Radčice, zpřístupňuje vysoce hodnotný pás historické kulturní krajiny v přímém předpolí dolu Bílina, včetně vyhlídek, ale také ukazuje krajinu zrekultivovanou. Obnovená poutní cesta je osazena lavičkami, odpočívadly a informačními tabulemi. Podél poutní cesty se také uskutečnily zpětné transfery památek, např. soubor kaplí ze Vtelna u Mostu, původně z Libkovic. První etapa projektu byla ukončena v létě 2012.

Vítěz z Dobříně

Vítězným projektem pak byly zvoleny Rekultivace pískovny v Dobříni, což je rozsáhlá rekultivace pískovny, v níž je těžba plánována ještě přibližně na 16 let. Jejím cílem je vytvoření podmínek pro obnovu přírody a krajiny a přirozenou sukcesi fauny a flóry a současně podmínek pro rekreační využití oblasti, popřípadě propojení obou. Původní plán rekultivace počítal se vznikem rozsáhlé vodní plochy, jejíž okolí mělo být z převážné části zalesněno (zejména borovou monokulturou). Na doporučení odborníků a také s přihlédnutím k výskytu vzácné fauny bezobratlých i obratlovců nebo rostlin (např. silně ohrožená řečanka přímořská – Najas marina) byly výrazně redukovány plochy pro lesnickou rekultivaci a na místo nich byl navržen nový způsob rekultivace – přirozenou sukcesí. Dochází tak např. ke vzniku plochy vhodné pro rozvoj pískomilných společenstev (písčin) nebo k rozšiřování původní polabské populace topolu černého. Každý rok je rovněž prováděno zarybňování vodní plochy, která od roku 2012 vychází z doporučení limnologického průzkumu. Členitá vodní plocha s litorálními pásmy a písčité plochy zajišťuje pestré podmínky pro ryby, obojživelníky, ptáky i rostliny. Za účelem rekreačního využití jsou zde naplánované dvě pláže a pěší nebo cyklistické trasy, příp. naučná stezka. Předmětem optimalizace je především vytvoření podmínek pro trvalou existenci cenných přírodních a přírodě blízkých společenstev v širokém spektru biotopů, úprava odtokových poměrů a vodního režimu, a v neposlední řadě začlenění rekultivovaných ploch do krajiny, jejich zpřístupnění a dílčí využití pro měkké formy rekreace a ekologickou výchovu veřejnosti

Vítěz celkově nejlepšího řešení rekultivace těžebních prostor obdržel vítěznou pamětní plaketu, finanční odměnu 50.000,- Kč a možnost používat logo Zeleného mostu spolu s označením Vítězný projekt roku 2012.

Publikace Zelený most 2012


Fotogalerie

Porota soutěže ...
Přeměny vybraný...
Přeměny vybraný...
Přeměny vybraný...
Přeměny vybraný...
V lomu Mokrá sp...
Přeměny vybraný...
Marek Slobodník...
Přeměny vybraný...
Porota soutěže ...
Porota Zeleného...
Jedna z informa...
Poutní místo Ma...
Informační tabu...
Boží muka v Mar...
Informační tabu...
Výzdoba stropu ...
Křížová cesta v...
Porota soutěže ...
Osecký cisterci...
Porota Zeleného...
Rekultivace pís...
Porota Zeleného...
Rekultivace pís...
Rekultivace pís...
Rekultivace pís...
Rekultivace pís...
Pískovna v Dobř...
Rekultivace pís...

  Tisková zpráva 22,5 kB 

 

Partneři

Naše biodiverzita