toggle
toggle

Stanovy Těžební unie - Paragraf 18 až 21

Email Print PDF
Article Index
Stanovy Těžební unie
Paragraf 5 až 9
Paragraf 10 až 12
Paragraf 13 až 17
Paragraf 18 až 21
All Pages

§ 18

Zásady hospodaření


I. Hospodaření s majetkem Unie zajišťuje ředitel podle zásad a pravidel stanovených představenstvem. Za hospodaření s majetkem Unie odpovídá představenstvo valné hromadě.
II. Hospodaření Unie se řídí těmito stanovami, obecně závaznými, platnými právními předpisy a usneseními valné hromady.
III. Pro potřeby zajištění své činnosti může Unie sjednat úvěr, za podmínky předchozího schválení takového úvěru valnou hromadou.
IV. Z případně vytvořeného zisku Unie hradí v následujícím pořadí:
- zákonem stanovené daně a odvody,
- stanovami nebo rozhodnutím valné hromady určené příděly do fondů Unie,
- jiná plnění stanovená valnou hromadou.
V. Unie vede zákonem předepsané účetnictví a zajišťuje plnění veškerých dalších s tím spojených povinností.

 

§ 19

Fondy Unie


I. Unie vytváří rezervní fond, který slouží ke krytí jejích případných ztrát a rizik, a to přídělem ze zisku, v pořadí podle ustanovení § 18 odst. IV těchto stanov, v částce rovnající se 5% účetně vykázaného zisku. Valná hromada může svým rozhodnutím příděl do rezervního fondu zvýšit. O čerpání prostředků rezervního fondu rozhoduje představenstvo Unie, pokud si takové rozhodnutí nevyhradí valná hromada.
II. Unie může vytvářet i další fondy, pokud tak rozhodne valná hromada a stanoví zároveň podmínky pro jeho tvorbu.

 

§ 20

Zrušení, zánik a majetkové vypořádání


I. Unie zaniká výmazem z registru sdružení po předchozím rozhodnutí valné hromady o jejím zrušení a likvidaci provedené podle podmínek upravených těmito stanovami.
II. K platnému usnesení valné hromady o zrušení Unie je třeba 2/3 většina všech hlasů jejich členů.
III. Valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení Unie jmenuje jejího likvidátora. Pokud valná hromada likvidátora nejmenuje, platí, že likvidátorem společnosti je osoba vykonávající v době rozhodnutí valné hromady o zrušení Unie funkci ředitele.
IV. Ode dne následujícího po dni rozhodnutí valné hromady o zrušení Unie, představenstvo a ředitel Unie nevykonává své pravomoci a výkon těchto pravomocí v rozsahu upravených těmito stanovami přechází na likvidátora jmenovaného valnou hromadou, případně na likvidátora ustanoveného podle odst. III tohoto článku.
V. Likvidátor odpovídá valné hromadě a je zejména povinen:
a) oznámit do registru sdružení rozhodnutí o zrušení Unie, zabezpečit zápis dovětku "v likvidaci" k jejímu názvu a zapsání likvidátora oprávněného jednat po dobu likvidace jménem Unie,
b) vyrozumět o zrušení Unie všechny její členy a další veškeré subjekty spojené s její činností, či subjekty, jímž je Unie zavázána,
c) jednat jménem Unie ve všech jejich věcech spojených s likvidací,
d) nejdéle do 30 dnů ode dne rozhodnutí o zrušení Unie zajistit sestavení účetní uzávěrky ke dni rozhodnutí o zrušení Unie, s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků,
e) nejdéle do 30 dnů ode dne sestavení účetní uzávěrky podle bodu d) sestavit zahajovací rozvahu pro období likvidace Unie s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a návrhem na vypořádání likvidačního zůstatku,
f) soustřeďovat finanční prostředky na jednom účtu u jednoho peněžního ústavu,
g) dokončit běžné záležitosti Unie,
h) vypořádat veškeré daně, poplatky a jiné platební povinnosti vůči státu,
i) vypořádat veškeré závazky a zajistit úhradu veškerých pohledávek,
j) podle pokynů valné hromady zpeněžit co nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem majetek Unie, 
k) valné hromadě podávat průběžná hlášení o postupu likvidace, doložená měsíčními účetními uzávěrkami,
 l) ke dni skončení likvidace sestavit konečnou účetní uzávěrku a předložit ji valné hromadě spolu s podrobnou, konečnou zprávou o celém průběhu likvidace.
VI. Po prověření a schválení účetní uzávěrky valnou hromadou je likvidátor povinen zabezpečit vypořádání zůstatku po provedené likvidaci Unie podle rozhodnutí valné hromady a zároveň zabezpečit bezpečné uložení spisového materiálu a zejména účetních písemností Unie.
VII. Po vypořádání likvidačního zůstatku je likvidátor povinen zajistit výmaz Unie 
z registru zájmových sdružení. Dnem výmazu Unie zaniká.

 

§ 21

Závěrečná a přechodná ustanovení


I. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Unie dne 6. dubna 2016.
II. Valná hromada ukládá představenstvu předložit toto znění do registru zájmových sdružení společně se zápisem z valné hromady, která toto znění stanov přijala.


 

Partneři

Naše biodiverzita