toggle
toggle

Stanovy Těžební unie - Paragraf 13 až 17

Email Print PDF
Article Index
Stanovy Těžební unie
Paragraf 5 až 9
Paragraf 10 až 12
Paragraf 13 až 17
Paragraf 18 až 21
All Pages

§ 13

Kontrolní a revizní komise


I. Kontrolní a revizní komise je tříčlenná (dále jen komise). Členové komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 2 roků. Valná hromada je oprávněna kdykoliv v průběhu funkčního období odvolat kteréhokoliv člena komise nebo všechny její členy.
II. Komise je kontrolním orgánem Unie.
III. Členem komise nemůže být člen představenstva ani zaměstnanec Unie.
IV. Komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Unie, zejména její hospodaření a nakládání s jejím majetkem.
V. Komise odpovídá za svou činnost valné hromadě a podává jí zprávu o své činnosti.
VI. Je povinna provádět revizi hospodářské činnosti Unie za účetní období, ověřit účetní uzávěrku za toto období a zpracovat k ní písemné stanovisko.
VII. Předseda komise se zúčastňuje jednání představenstva s hlasem poradním.
VIII. Komise volí ze svého středu předsedu komise.
IX. Komise se svolává minimálně jedenkrát ročně formou pozvánky, kterou podepisuje předseda. V pozvánce musí být uvedeno datum, místo a hodina zasedání včetně programu jednání.
X. Komise rozhoduje usnesením a je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
XI. Při hlasování má každý člen komise jeden hlas. Hlasuje se veřejným hlasováním. Hlasy všech členů jsou si rovny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
XII. Členství v komisi je nezastupitelné.
XIII. Člen komise může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi komise. Výkon funkce člena komise končí dnem, kdy bylo prohlášení doručeno.
XIV. Náklady organizačního zajištění, přípravy, svolání a zasedání komise hradí ze svých prostředků Unie.

 

§ 14

Ředitel Unie


I. Osobu zastávající pozici ředitele vybírá a pracovní smlouvu s ním uzavírá představenstvo, které ho pověřuje výkonem svých pravomocí v době mezi zasedáními představenstva. V pracovní smlouvě ředitele vymezí představenstvo rozsah jeho pravomocí a rozsah, v jakém jedná a zavazuje Unii. Zároveň představenstvo stanoví jeho mzdu, odměny, jakož i další podmínky pro výkon jeho funkce.
II. Úkony v písemné formě, které ředitel na základě přenesených pravomocí činí jménem Unie, podpisuje tak, že k vytištěnému názvu a sídlu Unie připojí svůj vlastnoruční podpis s vytištěným svým jménem, příjmením a označením funkce.
III. Ve své činnosti je ředitel odpovědný představenstvu, kterému při jeho zasedáních předkládá zprávu o svých rozhodnutích a o činnosti Unie.
IV. Ředitel Unie je oprávněn vybírat svého zástupce a sjednávat s ním pracovní smlouvu. Za jeho činnost odpovídá představenstvu. Ředitel rozhoduje o přijetí zaměstnanců do pracovního poměru. U stálých zaměstnanců je ředitel vázán jejich počtem stanoveným představenstvem.
V. Ředitel je zejména povinen:
- zajišťovat výkon veškeré činnosti Unie,
- zajišťovat podle těchto stanov hospodaření s majetkem Unie a vedení předepsaného účetnictví,
- plnit usnesení představenstva a zajišťovat výkon jím uložených úkolů,
- zajišťovat výkon jemu uložených úkolů valnou hromadou,
- zajišťovat přípravu podkladů pro jednání valné hromady.
VI. Ředitel je vedoucím zaměstnancem Unie. Jeho pracovní poměr k Unii vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce.
VII. Ředitel je povinen se účastnit všech jednání orgánů Unie, na které je oprávněnými zástupci těchto orgánů pozván.

 

§ 15

Povinnost mlčenlivosti


I. Všechny osoby účastnící se na činnosti Unie, a to zejména členové představenstva, členové komise, ředitel, další zaměstnanci Unie, jakož i osoby jednající jménem členů Unie, jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech informacích, které tvoří nebo by mohly tvořit předmět obchodního tajemství Unie nebo jejich členů. Tuto povinnost je každá taková osoba plnit i po skončení její činnosti v Unii.

 

§ 16

Členské příspěvky a vstupní poplatek


I. Roční příspěvek činí:
a) 0,0583 Kč na tunu nejméně však 15.288,- Kč a nejvíce 76.436,- Kč, u organizací provozujících těžbu nerostných surovin, z vykázaného ročního objemu těžby za předchozí kalendářní rok,
b) 7.644,- Kč u členů, kteří těžbu neprovozují a nezaměstnávají více jak 50 zaměstnanců,
c) 15.288,- Kč u členů, kteří těžbu neprovozují a zaměstnávají 51 až 100 zaměstnanců,
d) 21.809,- Kč u členů, kteří těžbu neprovozují a zaměstnávají více jak 100 zaměstnanců,
a je za příslušný kalendářní rok splatný vždy nejdéle do 31. května tohoto roku, pokud představenstvo nerozhodne jinak.
Počínaje 1. lednem 2013 bude roční příspěvek každoročně zvyšován o průměrnou meziroční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Český statistickým úřadem vždy v příslušném kalendářním roku, za nějž je roční příspěvek hrazen.
II. Na základě žádosti člena Unie je představenstvo oprávněno takto stanovený příspěvek snížit nebo zcela prominout. Pokud představenstvo svým rozhodnutím členu Unie příspěvek sníží nebo zcela promine, zároveň rozhodne o počtu hlasů, kterým se takový člen účastní rozhodování valné hromady.
III. Unii je oprávněna vedle příspěvků uvedených v odst. I přijímat dobrovolné příspěvky svých členů nebo jiná plnění, dary či dotace a to i od třetích osob.
IV. Vstupní poplatek u přijímaných členů činí 1.000,- Kč.

 

§ 17

Majetek Unie


I. Majetek Unie je tvořen zejména příspěvky členů a dalším majetkem získaným podle těchto stanov a platné právní úpravy v průběhu činnosti Unie.
II. Unie hospodaří se svým majetkem podle těchto stanov, za dodržení podmínek stanovených platnými právními předpisy na základě rozhodnutí orgánů Unie.

  

Partneři

Naše biodiverzita