toggle
toggle

Stanovy Těžební unie - Paragraf 10 až 12

Email Print PDF
Article Index
Stanovy Těžební unie
Paragraf 5 až 9
Paragraf 10 až 12
Paragraf 13 až 17
Paragraf 18 až 21
All Pages

§ 10

Valná hromada

I. Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie. Všichni členové mají právo účastnit se valné hromady. Člen na valné hromadě jedná svým statutárním orgánem nebo osobou pověřenou na základě písemné plné moci.
II. Valnou hromadu svolává představenstvo minimálně jedenkrát za rok. Mimořádnou valnou hromadu musí představenstvo svolat, pokud o to požádá nejméně 30 % členů Unie nebo pokud se tak usnese nadpoloviční většina všech členů představenstva.
III. Konání valné hromady oznamuje představenstvo členům Unie písemnou pozvánkou, doručovanou nejméně 30 dnů před dnem jejího jednání.
IV. Pozvánka musí obsahovat: - název a adresu Unie
- termín, hodinu a místo konání
- pořad jednání
- datum odeslání pozvánky
-podpis předsedy nebo místopředsedy představenstva
V. Valná hromada se považuje za platně svolanou i bez dodržení lhůty stanovené v § 10 odst. III., pokud jsou na valné hromadě přítomni všichni členové Unie a pokud všichni do zápisu prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
VI. Jednání valné hromady řídí předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva.
VII. Valná hromada je usnášeníschopná, je.li přítomna nadpoloviční většina členů Unie. Pro případ, že ani do půl hodiny od oznámeného začátku valné hromady není přítomna nadpoloviční většina členů Unie, platí, že valná hromada je usnášení schopná s počtem přítomných členů Unie. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li těmito stanovami upraveno jinak. Valná hromada rozhoduje usnesením. Při hlasování na valné hromadě má člen Unie na každých započatých 1.000,- Kč, jemu stanoveného členského příspěvku, 1 hlas.
VIII. Zápis z valné hromady zajišťuje ředitel Unie a podepisují ho předseda a místopředseda představenstva. Zápis z každé valné hromady Unie je každému členu Unie k dispozici v administraci Unie do 30 dnů ode dne konání valné hromady.

 

§ 11

Působnost valné hromady


Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:

I. Schválení výroční zprávy podané představenstvem.
II. Schválení ročního rozpočtu, plánu činnosti a koncepce rozvoje Unie.
III. Volba a odvolání členů představenstva a členů kontrolní a revizní komise, včetně rozhodnutí o jejich případných odměnách a podmínkách jejich vyplácení.
IV. Stanovení příspěvku na činnost Unie.
V. Schválení roční účetní uzávěrky, rozdělení použitelného zisku, rozhodnutí o krytí ztrát vzniklých v předchozích účetních obdobích.
VI. Změna stanov.
VII. Rozhodnutí o zrušení Unie a jmenování likvidátora.
VIII. Rozhodnutí o majetkovém vypořádání při zrušení Unie.

 

§ 12

Představenstvo Unie


I. Představenstvo Unie je statutárním orgánem Unie v počtu devíti členů.
II. Představenstvo volí valná hromada na dobu 2 roků. Návrh kandidátů do představenstva může předložit kterýkoliv člen Unie. O způsobu volby rozhoduje valná hromada. Valná hromada je oprávněna, kdykoliv v průběhu funkčního období představenstva, odvolat kteréhokoliv jeho člena nebo všechny členy představenstva.
III. Zvolení členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
IV. Představenstvo jako statutární orgán Unie rozhoduje o všech jejich záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami a usnesením valné hromady vyhrazeny jinému orgánu Unie.
V. Unii ve všech věcech zastupuje navenek předseda nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. Za Unii podepisují předseda nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva, pokud k samostatnému podpisu není v daném případě zmocněna jiná osoba. Podepisování za Unii se děje tak, že k vytištěnému názvu a sídlu Unie připojí podepisující svůj vlastnoruční podpis.
VI. V době mezi svými zasedáními zajišťuje představenstvo výkon svých pravomocí prostřednictvím ředitele Unie, a to na základě jemu uděleného trvalého písemného pověření.
VII. Zasedání představenstva svolává podle potřeby jeho předseda, nejméně však jednou v kalendářním čtvrtletí. Předseda stanoví pro jednání představenstva datum, hodinu a místo konání. Mimořádné zasedání představenstva je jeho předseda povinen svolat, požádá-li o to nadpoloviční většina členů představenstva.
VIII. Program jednání představenstva připravuje předseda spolu s ředitelem Unie.
IX. Představenstvo se na svých zasedáních usnáší nadpoloviční většinou hlasů jeho přítomných členů. Při hlasování o usnesení představenstva má každý jeho člen jeden hlas. Hlasuje se veřejným hlasováním, pokud se představenstvo nedohodne jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
X. V odůvodněných případech může představenstvo rozhodovat na základě písemně zdůvodněného návrhu "per rollam" s tím, že k přijetí usnesení představenstva je v tomto případě zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.
XI. Členství v představenstvu je nezastupitelné.
XII. Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě. Předkládá jí zprávy o činnosti, návrhy k jednání a zajišťuje výkon usnesení valné hromady
XIII. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní uzávěrku, návrh na rozdělení použitelného zisku, případně návrhy na krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém účetním období.
XIV. Představenstvo rozhoduje o členství Unie v jiných právnických osobách a o zřízení dceřiných společností Unie.
XV. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi (v případě odstoupení předsedy místopředsedovi) představenstva. Předseda, případně místopředseda, je povinen zařadit odstoupení člena představenstva na nejbližší zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo, anebo uplynutím tří měsíců od doručení odstoupení předsedovi představenstva.
XVI. Náklady organizačního zajištění, přípravy, svolání a zasedání představenstva hradí ze svých prostředků Unie.

  

Partneři

Naše biodiverzita