toggle
toggle

Stanovy Těžební unie - Paragraf 5 až 9

Email Print PDF
Article Index
Stanovy Těžební unie
Paragraf 5 až 9
Paragraf 10 až 12
Paragraf 13 až 17
Paragraf 18 až 21
All Pages

§ 5

Vznik členství


I. Členství v Unii u zakladatelů vzniklo na základě zakladatelské smlouvy. U ostatních právnických osob vzniká členství v Unii rozhodnutím představenstva o jejich přijetí za člena Unie, na základě písemné přihlášky, a to dnem zaplacení vstupního poplatku uvedeného v § 16 odst. V. těchto stanov, jehož splatnost stanoví svým rozhodnutím představenstvo.
II. Pokud právnická osoba, která podala přihlášku za člena Unie, nezaplatí vstupní poplatek v představenstvem stanoveném termínu, rozhodnutí představenstva o jejím přijetí za člena Unie pozbývá platnosti.
III. Novým členem se může stát kterákoliv právnická osoba, jejíž činnost obsahově souvisí se zaměřením Unie nebo jejíž členství je pro činnost Unie účelné.
IV. Pro vznik členství není rozhodující právní forma ani velikost právnické osoby.


§ 6

Ukončení členství

I. Členství zaniká: a) výpovědí člena, b) zánikem člena, c) zánikem Unie, d) vyloučením člena.
II. Členství je možno ukončit na základě výpovědi doručené nejdéle do 30. 9. příslušného roku, a to k jeho poslednímu dni, tj. k 31. 12. příslušného roku.
III. Zánik členství zánikem člena Unie nastává dnem jeho výmazu z obchodního či jiného zákonem určeného rejstříku a u právnických osob v žádném z rejstříků nezapsaných, dnem, který je pro takové právnické osoby stanoven v příslušném právním předpisu
IV. Zánik členství zánikem Unie nastává dnem jejího výmazu z registru zájmových sdružení.
V. Člen může být rozhodnutím představenstva vyloučen z Unie, a to pro hrubé a opakované porušení těchto stanov nebo pro prokazatelné poškozování zájmů Unie či zájmů jejich členů. Zánik členství vyloučením nastává dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z Unie.
VI. Pokud člen neuhradil stanovený členský příspěvek, může představenstvo rozhodnout o pozastavení výkonů všech nebo některých jeho členských práv, a to až do doby zaplacení stanoveného členského příspěvku, pokud do té doby nedojde k jinému rozhodnutí, zejména k rozhodnutí o vyloučení člena pro neplnění povinností plynoucích z těchto stanov.
VII. Členové, kterým zaniklo členství v Unii, nemají nárok na vrácení členského příspěvku ani na jiná majetková vyrovnání.

 

§ 7

Členská práva

Člen Unie má tato práva:
I. Účastnit se valné hromady, jednat a usnášet se o všech otázkách projednávaných valnou hromadou, volit členy představenstva, kontrolní a revizní komise a prostřednictvím těchto orgánů se účastnit řízení Unie.
II. Vyžadovat poradenské služby dané předmětem činnosti Unie a pomoc při řešení střetů zájmů.
III. Pro své potřeby využívat výsledků činnosti Unie.
IV. Prostřednictvím Unie získávat periodické informace o záměrech ústředních orgánů státní správy a jednotném postupu těžebních organizací vůči těmto orgánům.
V. Podávat návrhy na upřesnění činnosti Unie a podmínky pro jednání s ústředními orgány.

 

§ 8

Členské povinnosti


Člen Unie má tyto povinnosti:

I. Dodržovat ustanovení těchto stanov.
II. Dodržovat obecně uznávané morální zásady a serióznost v jednání a podnikání.
III. Poskytovat orgánům Unie podklady a informace k uskutečňování činností Unie v rozsahu schváleném představenstvem.
IV. Aktivně spolupracovat na dohodnutém programu činnosti.
V. Ve stanovených termínech platit členský příspěvek na činnost Unie.
VI. Bezodkladně oznámit veškeré změny týkající se jeho názvu, právní formy, sídla, statutárních orgánů, jakož i veškeré další změny podstatné pro jeho činnost a činnost Unie.

 

§ 9

Orgány Unie


Orgány Unie jsou:

I. Valná hromada
II. Představenstvo
III. Kontrolní a revizní komise
IV. Ředitel Unie

  

Partneři

Naše biodiverzita