toggle
toggle

Stanovy Těžební unie

Email Print PDF
Article Index
Stanovy Těžební unie
Paragraf 5 až 9
Paragraf 10 až 12
Paragraf 13 až 17
Paragraf 18 až 21
All Pages

 Stanovy v PDF

Obsah:

§ 1 Úvod
§ 2 Název a sídlo sdružení
§ 3 Účel sdružení a předmět činnosti
§ 4 Právní postavení
§ 5 Vznik členství
§ 6 Ukončení členství
§ 7 Členská práva
§ 8 Členské povinnosti
§ 9 Orgány Unie
§ 10 Valná hromada
§ 11 Působnost valné hromady
§ 12 Představenstvo Unie
§ 13 Kontrolní a revizní komise
§ 14 Ředitel Unie
§ 15 Povinnost mlčenlivosti
§ 16 Členské příspěvky a vstupní poplatek
§ 17 Majetek Unie
§ 18 Zásady hospodaření
§ 19 Fondy Unie
§ 20 Zrušení, zánik a majetkové vypořádání
§ 21 Závěrečná a přechodná ustanovení§ 1

Úvod

Podle § 20 f) Občanského zákoníku zakládají účastníci sdružení, které má sloužit k organizaci a podpoře vzájemné pomoci a spolupráce, k uplatňování práv členů sdružení, zejména při řešení střetů zájmů a prosazování ekonomické, sdružovací a propagační činnosti, za respektování ekologických zájmů těžebních oblastí.

 

§ 2

Název a sídlo sdružení

Název sdružení: Těžební unie (dále v těchto stanovách jen Unie)
Sídlo sdružení: CZ - 638 00 Brno, Slavíčkova 827/1a
IČO: 00544477
Působnost sdružení: Unie působí zejména na území České republiky

 

§ 3

Účel sdružení a předmět činnosti


I. Hájit společné i specifické zájmy svých členů. Poskytovat pomoc při řešení střetů zájmů členů Unie v rámci jejich podnikání.
II. Projednávat a řešit společné zájmy těžebních a úpravnických organizací v souladu s obecně závaznými právními předpisy v návaznosti zejména na vzájemné ekologické vztahy.
III. Zabezpečovat zpracování studií vlivu těžebních a souvisejících činností na životní prostředí.
IV. Propagovat výsledky činnosti Unie a jejich členů prostřednictvím sdělovacích prostředků, veletrhů, výstav a propagačních materiálů.
V. Zpracovávat a předkládat podněty a připomínky pro ústřední orgány státní správy.
VI. Zprostředkovávat odborně-technickou a právní pomoc. Provádět poradenskou a zprostředkovatelskou činnost.
VII. Zastupovat členy Unie při prosazování společných zájmů v jednání s příslušnými ústředními a územními orgány státní správy.
VIII. Spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a vytvářet podmínky pro přímou spolupráci se zahraničními partnery.
IX. Získávat odborné informace související s činností členů Unie, a to od tuzemských i zahraničních partnerů, a tyto dále poskytovat členům Unie.
X. Soustavně sledovat problematiku těžby a úpravy surovin, ochranu životního prostředí včetně rekultivací a nakládání s odpady, navrhovat vhodná řešení, která povedou k ochraně zájmů členů v této oblasti.
XI. Zabezpečovat vypracování kvalifikovaných prognóz, koncepcí, stanovisek a doporučení k předkládaným legislativním materiálům, materiálům pro připomínková řízení apod.
XII. Provádět nebo zajišťovat provedení prognózování domácího i zahraničních trhů, předkládaní návrhů na optimalizaci současné i příští orientace činnosti členů Unie.
XIII. Vzájemná podpora, spolupráce i pomoc, a to prostřednictvím Unie nebo na základě dvoustranných dohod.
XIV. Poskytovat překladatelské a tlumočnické služby.
XV. Organizovat veletrhy a výstavy.
XVI. Publikační činnost.
XVII. Zabezpečovat odborné vzdělávací a výchovné činnosti.
XVIII. Vyžadovat a zajišťovat u ústředních orgánů státní správy odborné výklady k předpisům vztahujícím se k podnikání v oblasti těžby a zpracování surovin.
XIX. Zastupovat zájmy členů sdružení v mezinárodních profesních organizacích.
XX. V rámci zákonných možností využívat dostupných prostředků k ovlivnění tvorby zákonů a dalších právních předpisů, které dopadají na podnikatelskou činnost členů Unie, zejména v těžební činnosti.
XXI. Unie při své činnosti vždy jedná v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Unie si je zejména vědoma důležitosti ochrany hospodářské soutěže a tímto výslovně deklaruje, že dbá a jedná v souladu s právními předpisy, které upravují hospodářskou soutěž. Unie v této souvislosti výslovně deklaruje, že účelem sdružení není zejména zajišťování výměny informací ani koordinace soutěžního chování svých členů.

 

§ 4

Právní postavení


I. Unie je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
II. Jako právnická osoba odpovídá Unie podle § 20 i) Občanského zákoníku svým majetkem za nesplnění svých povinností.
III. Těžební unie je zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19635.


 

Partneři

Naše biodiverzita