toggle
toggle
The News

Připomínky TU k věcnému záměru

Email Print PDF

Věcný záměr zákona je zpracován ve velmi obecné rovině, avšak již v této fázi rozpracování se jeví jako velmi nevyvážený, neboť od naprosto obecných zásad řeší i zcela konkrétní detailní problémy, např. současný stav v teplárenství.

 • ČR je součástí EU. V souladu s evropskými strategickými dokumenty (Raw Materials Initiative a navazující) je nutné podpořit využívání všech nerostných surovin s důrazem na tzv. critical raw materials. Tento koncept vede totiž k podpoře a stabilitě vnitřního trhu EU, kterého je ČR součástí a horní zákon by měl věcně tuto iniciativu podporovat. Nová kategorie strategických vyhrazených nerostů je v rozporu s touto iniciativou.

 • Věcný záměr novely Horního zákona vychází z analýzy současného horního zákona, avšak vlastní znění návrhu je se závěry této analýzy v hlubokém rozporu. V analýze je např. uvedeno:

"I když horní právo obecně preferuje dohodu při řešení zásahů do práv vlastníků nemovitostí, je pro zabezpečování nebo uspokojování celospolečenských potřeb v § 31 horního zákona (stejně jako v řadě dalších zákonů) zakotvena možnost omezení práv vlastníků nemovitostí. Zákon připouští i možnost vyvlastnění nemovitostí za účelem těžby. Česká republika jako výlučný vlastník výhradních ložisek je plně rovnoprávným účastníkem právních vztahů a navíc - coby garant uplatňování zájmů veřejných - musí mít nástroj k realizaci svých strategických vnitrostátních a mezinárodních záměrů. Nebude-li v těchto případech možné dosáhnout záměru dohodou a na jeho zajištění bude vysoký veřejný zájem, lze tohoto záměru dosáhnout s pomocí institutu vyvlastnění nebo s použitím jiného právního nástroje (i jen dočasného), zajišťujícího právo užívání pozemku pro účely hornické činnosti. V obou případech by se jednalo o zásah do práv vlastníka, který musí být kompenzován v penězích. Právo uplatnit svou svrchovanou moc ve vyšším zájmu je výsostným atributem každého státu a ani Česká republika nemůže být výjimkou a nemůže rezignovat na svoji roli. Institut vyvlastnění působí již pouhou vahou své existence jako nejzazší prostředek vynutitelnosti státního zájmu. Vylučuje bezmoc a vydíratelnost, v níž by se vlastník strategicky důležitých surovin (tedy Česká republika) mohl ocitnout v okamžiku naléhavé potřeby, a potlačuje podmínky pro spekulaci s pozemky, nacházejícími se na výhradním ložisku. Institut vyvlastnění tak není popřením právního státu, ale naopak, jeho integrujícím nástrojem, který odpovídá právu rozvinutých demokratických zemí. Přestože se tento institut pro těžbu dosud příliš neuplatnil, lze konstatovat, že má svoji nezastupitelnou úlohu v systému (nejen) horního práva. Taková omezení jsou zakotvena i v jiných právních odvětvích (např. stavební právo apod.). Diskuse o vypuštění tohoto institutu z horního práva je cestou do slepé uličky".

Věcný záměr se svojí zcela novou klasifikací nerostů - strategické vyhrazené nerosty, zbavuje stát základních právních a procesních institutů, jak nakládat se svým nerostným bohatstvím, do kterého i nadále zahrnuje i ostatní vyhrazené nerosty, a jak v případě těchto ostatních vyhrazených nerostů účinně uplatnit své vlastnictví a naplnit cíle zakotvené v doporučeních EU. Současný věcný záměr nepočítá u ostatních vyhrazených nerostů, jakými jsou například nerosty pro hutní, stavební, sklářský, keramický a ostatní výrobní průmysl, s uplatněním institutu vyvlastnění, který doposud zajišťoval v okamžiku zájmu státu, a v případě neřešitelných konfliktů nerost pro těžbu získat.

 1. Představa o oddělení přednostního práva dobývat ložisko uděleného organizaci, která průzkumné práce prováděla a financovala, může vést v případě centrálního rozhodování o potřebnosti průzkumných prací k výraznému ochromení celého těžebního průmyslu. Centrální zajišťování státního geologického průzkumu se předem jeví jako problematické jak z hlediska efektivnosti, tak z hlediska jeho financování.

 2. Dobývací prostor, kromě rozhodnutí o využití území, je právem a nelze posilovat úlohu státu volnou manipulací s ním. Právní stát musí zajistit právní jistotu a umožnit návratnost doposud vynaložených prostředků z předcházející činnosti těžební společnosti, z průzkumu, stanovení CHLÚ, zpracování EIA, stanovení DP, řešení střetů zájmů a další, nebo je těžaři následně nahradit.

 3. Zahrnutím krajů do systému rozdělování úhrad z vydobytých nerostů poroste pouze korupce. Značná administrativa a složitost rozdělování "komu" a pro jaký účel je neúměrná výsledku.

 4. Navrhované změny v úhradách mohou vést u sazby z DP až k likvidaci společnosti (dříve stanovované velké DP s "malým lomem".), navrhovaná úprava úhrad z vytěžených nerostů za 1 tunu může přinést celou řadu problémů a hlavně nastavení nerovných podmínek pro těžaře stejného nerostu na ložiscích s rozdílnou výtěžností koncového produktu.

 5. Závěr:

  Odmítáme návrh věcného záměru horního zákona jako celku, pro výše uvedené nedostatky a pro nerespektování základních principů horního práva, a to horního regálu a horní svobody, která ztrátou možnosti nakládat státem se svým vlastnictvím zcela ztratila smysl a z horního zákona zůstal okleštěný nedokonalý pseudostavební zákon. Horní právo se netvoří podle stávajících zájmů politické reprezentace na rok, ale na dlouhé období a už z jeho názvu vyplývá, že je zákonem na ochranu a využití nerostného bohatství (§ 5 HZ, Ložiska vyhrazených nerostů). Navrhovaný věcný záměr názvu neodpovídá a vede k postupné, i když možná dlouhodobé, likvidaci těžby na území našeho státu.

  Navrhujeme vypracování věcného záměru horního práva odborníky z oboru, teoretiky i z praxe, spojením dosud tří souvisejících zákonů (44/1988 Sb., 61/1988 Sb. a 62/1988 Sb.). Pro tento záměr ponechat dostatečnou časovou rezervu, aby se zákon nemusel ještě před nabytím účinnosti novelizovat, jak je to v dnešní tvorbě právních předpisů běžné. Jen tak se vždy u nás tvořilo horní právo a již od čtrnáctého století bylo vzorem pro svět. Těžařům, mimo poslední "malé novely" současné právo, proti stávajícím návrhům, vyhovuje.

  Milena Šandová
  (ředitelka Těžební unie)

 

PF 2013

Email Print PDF
pf2013
 

Projekt PasGeo

Email Print PDF
OPVK_w500
pasgeo_resitele_v_w120

Projekt „Partnerská síť pro spolupráci a aplikace v geoenvironmentálních a geotechnických oborech“ (CZ.1.07/2.4.00/31.0019)

Těžební unie se jako partner podílí na realizaci projektu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zaměřeném na rozšíření spolupráce mezi na jedné straně vysokou školou a na straně druhé zaměstnavateli.

 • Projekt je zahájen k 1.2.2012 a bude probíhat po dobu 24 měsíců, tj. do 31.1.2014.
 • V rámci projektu je jako další partner Moravské zemské muzeum.
 • Spolupracujícími organizacemi jsou kupříkladu Moravské naftové doly, Diamo, RWE či Česká geologická služba.
 • Cílem projektu je realizace odborných seminářů, praxí a stáží studentů či spolupráce na vedení a konzultacích závěrečných prací studentů.
V rámci projektu jsou realizovány celkem 4 klíčové aktivity:
 • KA 1 - Stáže a odborné praxe (pro závěrečné práce).
 • KA 2 - Odborné kurzy a semináře.
 • KA 3 - Tuzemské konference a studentské semináře.
 • KA 4 - Zahraniční konference a exkurze.
 • Kromě seminářů a konferencí, kde bude zapojení členů Těžební unie i cílové skupiny v podobě studentů a pedagogů Masarykovy univerzity, se otevírá možnost aktivně participovat především na praxích či stážích studentů a na realizaci závěrečných prací studentů.
 • K tomuto je možné získat finanční podporu jednotlivých pracovníků, kteří by se na těchto aktivitách podíleli.
 • V rámci projektu je možné realizovat stáže studentů v délce několika dnů až jednoho semestru s tím, že je zde možnost vázat  realizaci této aktivity na téma závěrečné práce studenta, tj. otevírá se zde možnost spolupracovat se studenty i při řešení dílčích otázek/projektů ve firmách.
 • Na základě prvních jednání realizačního týmu mohou členové Těžební unie navrhnout i témata závěrečných prací (bakalářské, magisterské i dizertační) – široké spektrum témat od ložiskové či inženýrské geologie až po problematiku starých důlních děl či témat ekologické stability rekultivací.
 • Těžební unie obešle s výzvou členy Těžební unie, aby v konkrétních tématech zaslali návrhy i konzultanty, kteří by se na projektu podíleli.

Více na stránkách projektu www.pasgeo.cz.

pasgeo_partneri

 

PF 2012

Email Print PDF
PF_TU_2012
 

Řady členů Těžební unie rozšířila společnost SEW-EURODRIVE!

Email Print PDF
sew-logoSpolečnost SEW-EURODRIVE je předním světovým výrobcem pohonů a průmyslových převodovek s dlouholetou tradicí. Po celém světě zaměstnává více než 13 tisíc zaměstnanců a dosahuje ročního obratu 1,6 mld EUR.

Na českém trhu společnost SEW-EURODRIVE CZ působí od roku 1990. Krom centrály a montážního závodu v Praze má technické kanceláře v Brně, Ostravě, Hradci Králové a Klatovech a výrobní závod pro průmyslové převodovky v Plzni. Nepřetržité 24hodinové servisní služby jsou zajišťovány pomocí servisních center v Praze, v Plzni a v Horních Moštěnicích.

Společnost dodává vše, co se týká technologie pohonů – od klasických elektropřevodovek, samostatných převodovek, standardních i speciálních velkých průmyslových převodovek a elektromotorů přes elektroniku pro řízení pohonů, frekvenční měniče, servoměniče a servotechniku až po nabídku ovládacího softwaru, uvádění aplikací do provozu a nebo vizualizace technologie.

Read more...
 

PF 2011

Email Print PDF

PF_TU_2011

 

Těžební unie se rozrostla o nového člena

Email Print PDF
Stala se jím společnost PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r. o., která dodává signalizační světelné a zvukové zařízení firmy FEDERAL, SIGNAL, VAMA, záchranářskou techniku firmy FERNO USA, gastronomická zařízení BLANCO, provádí vestavby do servisních vozidel SYNCRO SYSTÉM, zajišťuje olejové hospodářství SAMOA a DEUTSCHE TECALEMIT, vše včetně servisu.
Vyrábí komponenty pro sanitní vozidla, stolky a vozíky pro lékařské přístroje, požární vozidla, zástavby užitkových vozidel všech typů pro různé účely (např. pojízdné dílny, kanceláře, laboratoře, apod.), instaluje signalizační zařízení, na zakázku vyrobí vybavení pro hotely, kovovýroba z oceli, hliníku a nerezu.

Kontaktní osobou je Miloš Luhan (+420 281 972 651, CLOAKING ).

Více se dozvíte na: www.progressibrina.cz

 

Těžební unie rozšířila své řady

Email Print PDF

Těžební unie vítá ve svých řadách nové členy:

ARGO BOHEMIA, s.r.o.
 • zajišťuje železniční, silniční, námořní, říční, leteckou a kombinovanou dopravu
 • nabízí skladovací a logistické služby
www.argogroup.cz
SKF Ložiska, a.s.
 • zaměřuje se na těsnění, mechatroniku, ložiska a ložiskové jednotky, mazací systémy a další služby
www.skf.com/portal/skf_cz
KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o.
 • těžba a zpracování hořického pískovce
www.piskovce.cz
 

Krásný nový rok...

Email Print PDF
PF_TU_2010
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Partneři

Naše biodiverzita