toggle
toggle
The News

PF 2015

Email Print PDF
pasgeo

Rozhlédněme se kolem sebe a zamysleme se nad tím, co tvoří věci kolem nás... zjistíme, že většina věcí naší denní potřeby má původ v zemi. Je na čase, aby si už děti v mateřské školce uvědomily, že věci kolem nás nevznikají v supermarketech. Zkrátka, že bez těžby surovin se nelze obejít a že domácí těžba může být mnohem lepší variantou než dovoz surovin z rozvojových zemí – je moderní, bezpečná, ekologická, vytváří pracovní místa a zvyšuje naši nezávislost.

Přejeme vám do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Za kolektiv Těžební unie

Milena Šandová
 

Vítáme ve svých řadách nového člena - NOEN EXPORT a.s.

Email Print PDF

Společnost NOEN, a.s. pracuje na českém i mezinárodním trhu již od roku 1997. Zaměstnává tým 90 špičkových projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější HW a SW technice.

Hlavní činností firmy je projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání nerostů, transportní zařízení, zařízení pro manipulaci s materiálem na složišti a dodávky strojů a zařízení pro skládková hospodářství sypkých hmot.

 Kolesové rypadlo KK1300

 

MT Legal s.r.o. je novým členem Těžební unie

Email Print PDF

MT Legal s.r.o. poskytuje právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý sektor v rámci celé České republiky, a to prostřednictvím svých více jak 20 právních specialistů.

Nabízené služby

 • komplexní právní služby v oblastech národního práva i práva EU dle požadavků klienta
 • konzultační služby k rekodifikaci civilního práva, příprava smluvní a další dokumentace podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • horní právo, právo životního prostředí a podpora klientů v souvisejících oblastech
 • poradenství v sektoru veřejného investování
 • energetické a stavební právo
 • právo duševního vlastnictví, právo ICT
 • zpracování právních rozborů a analýz
 • zastupování v soudních, správních a arbitrážních řízeních

Kontaktní osoba
David Mareš - advokát
tel.: +420 602 531 258

 

Stanovisko Těžební unie k zamýšlenému zvýšení úhrad za dobývací prostory a vydobyté nerosty

Email Print PDF
Náměty, které vycházejí z průzkumu členů Těžební unie k připravované změně Horního zákona v souvislosti se zamýšleným zvýšením úhrad za dobývací prostory a vydobyté nerosty - oblast neenergetických surovin.
1. Změna metodiky výpočtu úhrady za vydobyté nerosty

Stávající metodika výpočtu respektovala dva základní parametry, které jsou rozhodující pro ekonomickou situaci těžební společnosti:

 • Reálnou cenu prodávané suroviny
 • Reálné náklady na vydobytí suroviny a náklady na její zpracování do výsledného produktu, který je uplatnitelný na trhu.

Nově uvažovaný výpočet úhrady, odvozený pouze z vytěžených tun uvedených ve statistickém výkazu HOR (MPO)1-01 bez vztahu na neovlivnitelné geologické podmínky, povede z dlouhodobého hlediska k nehospodárnému využívání nerostného bohatství České republiky. Týká se to zejména méně kvalitní suroviny, jejíž úprava do výrobku uplatnitelného na trhu je už nyní finančně i technicky náročnější. Tím bude docházet k porušování § 30 Horního zákona - "Hospodárné využití ložiska".

Rozpor z koncepcí Evropské surovinové politiky "maximálně využívat vlastní surovinovou základnu".

Námitku, že stávající kontrola vypočtených úhrad je nepřehledná a obtížně kontrolovatelná, lze jednoznačně odstranit přesnou definicí jednotlivých nákladů, které lze pro výpočet dle stávajícího vzorce jednotně uplatnit.

Stanovisko TU: Ponechat stávající metodiku výpočtu úhrad. Pro jednoznačnost přesně definovat jednotlivé započitatelné náklady.

Read more...
 

Vítáme nové členy Těžební unie – KERACLAY, a.s. a KERAKAOLIN, a.s.

Email Print PDF
KERAKAOLIN, a.s.

Historie: Výroba plaveného kaolinu z někdejších ložisek v provozu Kadaň se datuje do období kolem roku 1880. Kadaňský kaolin se pro svoji kvalitu stal synonymem vyhledávané suroviny. Po vyčerpání původních ložisek byl zpracováván kaolin z dolu Merkur.

Současnost: V roce 2003 byla zahájena těžba v novém ložisku Rokle, které se nachází nedaleko Kadaně a poskytuje kvalitní kaolin vyhledávaný především výrobci papíru, nátěrových hmot a dalších produktů pro svoji vysokou bělost a nízkou abrazivitu. Kvalita suroviny je technologickým postupem a permanentní důslednou kontrolou jeho průběhu dokonale zhodnocena a kaolin je proto vyhledávaným produktem ve výrobkovém portfoliu společnosti.

KERACLAY, a.s.

Historie: Závod Brník byl začleněn do někdejšího státního podniku Severočeské keramické závody Most v roce 1982. Do té doby byl součástí Moravských šamotových a lupkových závodů Velké Opatovice. Jeho cílem byla a je těžba a úprava celé řady jílů z oblasti Středočeské křídové tabule. Součástí tohoto závodu je i provozovna Nehvizdy - torzo někdejšího gigantického záměru jak již zmíněného podniku MŠLZ Velké Opatovice, tak jeho tehdejšího nadřízeného orgánu tj. Generálního ředitelství Československých keramických závodů - postavit kombinát na zpracování žárovzdorných jílů pro další použití především v keramice.

Současnost: Dnešní nabídka výrobků obsahuje řadu kvalitních a také ojedinělých jílů, které zákazník dostává v různém stupni zpracování. V souladu s všeobecným trendem se společnost orientuje na řešení zákazníkových technologických problémů a to sestavováním komplexních licích anebo točírenských hmot. U odběratele tak odpadá pořizování, provoz a údržba úpravárenské části výrobní technologie a tato praxe má i více další výhod. Tato moderní filosofie, zkušenosti personálu a surovinové zázemí jsou předpokladem prosperity společnosti KERACLAY, a.s.

 

Vítáme nového člena TU - společnost Echidna Tech CZ s.r.o.

Email Print PDF

Echidna se zabývá vývojem a výrobou širokého spektra vysoce kvalitního příslušenství pro specializovanou těžební, stavební a demoliční činnost. Je průkopníkem v oblasti hydraulických pil na řezání hornin, jako první představila např. automatickou brzdu či pily s možností obousměrné rotace. Echidna vyvinula dva druhy diamantových pil - standardní pro objemné vykopávky a hloubení a vysokorychlostní vhodné pro řezání betonu, skalních hornin a živic. Pro řezání méně pevných hornin byly vyvinuty pily s karbidovými hroty, které nepotřebují chladit vodou. Dalším příslušenstvím vyvinutým firmou Echidna, které může být namontováno na bagr, jsou dvouhlavé skalní frézy, u kterých se díky revoluční konstrukci nevytváří hřeben mezi oběma hlavami, pařezové frézy a třídicí lžíce. Stroje Echidna jsou vybaveny bezpečnostními prvky jako jsou automatické brzdy a obousměrná rotace kotouče a otočné dvojité štíty. Echidna dále vyrábí individuální příslušenství na zakázku a nabízí také možnost přizpůsobit veškeré příslušenství přání zákazníka.

Kontakt:
Echidna Tech CZ s.r.o.
Adresa: CZ – 160 00 Praha 6 - Dejvice, Synkovská 1327/6
email: CLOAKING
www.echidna-rocksaws.com.au

Kontaktní osoba - Jaromír Seidl; +420 608 339 938; CLOAKING

 

Společnost MKV ozubená kola rozšířila řady členů Těžební unie

Email Print PDF

MKV ozubená kola je inženýringovou společností, která se specializuje na vývoj převodových zařízení a jejich součástí pro strojírenský průmysl.

Rozsah činnosti:
 • Projektování
 • Příprava technické dokumentace
 • Výroba
 • Technická asistence / funkční zkoušky
 • Servisní a poradenská činnost
Výrobky
 • Převodovky
  • Čelní převodovky
  • Kuželo-čelní převodovky
  • Šnekové převodovky
  • Planetové převodovky
  • Speciální
   • Koaxiální
   • S větvením toku výkonu
   • Rychloběžné
 • Ozubená kola, ozubené věnce, pastorky
 • Náhradní díly
 • Opravy a rekonstrukce
Kontakty:
MKV ozubena kola s.r.o.
Lochotínská 13
301 66
Plzeň
Czech Republic
Tel: +420 377 259 704
Fax: +420 377 259 704
E-mail: CLOAKING
WWW: http://www.mkv.cz/

 

Zdarma na FOR INDUSTRY / FOR LOGISTIC

Email Print PDF

Čestná vstupenka na veletrhy FOR INDUSTRY / FOR LOGISTIC 2014 pro členy TU:
http://www.forindustry.cz/2014/cz/voucher.asp?v=11634300

 

Pevná telefoní linka zrušena

Email Print PDF
K 1.9.2013 jsme zrušili pevnou telefoní linku 545 211 014 a s ní i fax (digitální linka 545 193 411 zůstává).
 

Připomínky TU k věcnému záměru

Email Print PDF

Věcný záměr zákona je zpracován ve velmi obecné rovině, avšak již v této fázi rozpracování se jeví jako velmi nevyvážený, neboť od naprosto obecných zásad řeší i zcela konkrétní detailní problémy, např. současný stav v teplárenství.

 • ČR je součástí EU. V souladu s evropskými strategickými dokumenty (Raw Materials Initiative a navazující) je nutné podpořit využívání všech nerostných surovin s důrazem na tzv. critical raw materials. Tento koncept vede totiž k podpoře a stabilitě vnitřního trhu EU, kterého je ČR součástí a horní zákon by měl věcně tuto iniciativu podporovat. Nová kategorie strategických vyhrazených nerostů je v rozporu s touto iniciativou.

 • Věcný záměr novely Horního zákona vychází z analýzy současného horního zákona, avšak vlastní znění návrhu je se závěry této analýzy v hlubokém rozporu. V analýze je např. uvedeno:

"I když horní právo obecně preferuje dohodu při řešení zásahů do práv vlastníků nemovitostí, je pro zabezpečování nebo uspokojování celospolečenských potřeb v § 31 horního zákona (stejně jako v řadě dalších zákonů) zakotvena možnost omezení práv vlastníků nemovitostí. Zákon připouští i možnost vyvlastnění nemovitostí za účelem těžby. Česká republika jako výlučný vlastník výhradních ložisek je plně rovnoprávným účastníkem právních vztahů a navíc - coby garant uplatňování zájmů veřejných - musí mít nástroj k realizaci svých strategických vnitrostátních a mezinárodních záměrů. Nebude-li v těchto případech možné dosáhnout záměru dohodou a na jeho zajištění bude vysoký veřejný zájem, lze tohoto záměru dosáhnout s pomocí institutu vyvlastnění nebo s použitím jiného právního nástroje (i jen dočasného), zajišťujícího právo užívání pozemku pro účely hornické činnosti. V obou případech by se jednalo o zásah do práv vlastníka, který musí být kompenzován v penězích. Právo uplatnit svou svrchovanou moc ve vyšším zájmu je výsostným atributem každého státu a ani Česká republika nemůže být výjimkou a nemůže rezignovat na svoji roli. Institut vyvlastnění působí již pouhou vahou své existence jako nejzazší prostředek vynutitelnosti státního zájmu. Vylučuje bezmoc a vydíratelnost, v níž by se vlastník strategicky důležitých surovin (tedy Česká republika) mohl ocitnout v okamžiku naléhavé potřeby, a potlačuje podmínky pro spekulaci s pozemky, nacházejícími se na výhradním ložisku. Institut vyvlastnění tak není popřením právního státu, ale naopak, jeho integrujícím nástrojem, který odpovídá právu rozvinutých demokratických zemí. Přestože se tento institut pro těžbu dosud příliš neuplatnil, lze konstatovat, že má svoji nezastupitelnou úlohu v systému (nejen) horního práva. Taková omezení jsou zakotvena i v jiných právních odvětvích (např. stavební právo apod.). Diskuse o vypuštění tohoto institutu z horního práva je cestou do slepé uličky".

Věcný záměr se svojí zcela novou klasifikací nerostů - strategické vyhrazené nerosty, zbavuje stát základních právních a procesních institutů, jak nakládat se svým nerostným bohatstvím, do kterého i nadále zahrnuje i ostatní vyhrazené nerosty, a jak v případě těchto ostatních vyhrazených nerostů účinně uplatnit své vlastnictví a naplnit cíle zakotvené v doporučeních EU. Současný věcný záměr nepočítá u ostatních vyhrazených nerostů, jakými jsou například nerosty pro hutní, stavební, sklářský, keramický a ostatní výrobní průmysl, s uplatněním institutu vyvlastnění, který doposud zajišťoval v okamžiku zájmu státu, a v případě neřešitelných konfliktů nerost pro těžbu získat.

 1. Představa o oddělení přednostního práva dobývat ložisko uděleného organizaci, která průzkumné práce prováděla a financovala, může vést v případě centrálního rozhodování o potřebnosti průzkumných prací k výraznému ochromení celého těžebního průmyslu. Centrální zajišťování státního geologického průzkumu se předem jeví jako problematické jak z hlediska efektivnosti, tak z hlediska jeho financování.

 2. Dobývací prostor, kromě rozhodnutí o využití území, je právem a nelze posilovat úlohu státu volnou manipulací s ním. Právní stát musí zajistit právní jistotu a umožnit návratnost doposud vynaložených prostředků z předcházející činnosti těžební společnosti, z průzkumu, stanovení CHLÚ, zpracování EIA, stanovení DP, řešení střetů zájmů a další, nebo je těžaři následně nahradit.

 3. Zahrnutím krajů do systému rozdělování úhrad z vydobytých nerostů poroste pouze korupce. Značná administrativa a složitost rozdělování "komu" a pro jaký účel je neúměrná výsledku.

 4. Navrhované změny v úhradách mohou vést u sazby z DP až k likvidaci společnosti (dříve stanovované velké DP s "malým lomem".), navrhovaná úprava úhrad z vytěžených nerostů za 1 tunu může přinést celou řadu problémů a hlavně nastavení nerovných podmínek pro těžaře stejného nerostu na ložiscích s rozdílnou výtěžností koncového produktu.

 5. Závěr:

  Odmítáme návrh věcného záměru horního zákona jako celku, pro výše uvedené nedostatky a pro nerespektování základních principů horního práva, a to horního regálu a horní svobody, která ztrátou možnosti nakládat státem se svým vlastnictvím zcela ztratila smysl a z horního zákona zůstal okleštěný nedokonalý pseudostavební zákon. Horní právo se netvoří podle stávajících zájmů politické reprezentace na rok, ale na dlouhé období a už z jeho názvu vyplývá, že je zákonem na ochranu a využití nerostného bohatství (§ 5 HZ, Ložiska vyhrazených nerostů). Navrhovaný věcný záměr názvu neodpovídá a vede k postupné, i když možná dlouhodobé, likvidaci těžby na území našeho státu.

  Navrhujeme vypracování věcného záměru horního práva odborníky z oboru, teoretiky i z praxe, spojením dosud tří souvisejících zákonů (44/1988 Sb., 61/1988 Sb. a 62/1988 Sb.). Pro tento záměr ponechat dostatečnou časovou rezervu, aby se zákon nemusel ještě před nabytím účinnosti novelizovat, jak je to v dnešní tvorbě právních předpisů běžné. Jen tak se vždy u nás tvořilo horní právo a již od čtrnáctého století bylo vzorem pro svět. Těžařům, mimo poslední "malé novely" současné právo, proti stávajícím návrhům, vyhovuje.

  Milena Šandová
  (ředitelka Těžební unie)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Partneři

Naše biodiverzita