toggle
toggle

Pacht či nájem pro těžbu vyhrazených nerostů

Email Print PDF

Těžební unie se obrátila dopisem na Český báňský úřad se žádostí o právní názor, jak postupovat v případě aplikace ustanovení § 20 odst. 1 horního zákona při uzavírání nájemních smluv mezi těžebními organizacemi a státním podnikem Lesy ČR (dále jen „LČR") po nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku.

Z odpovědi citujeme podstatné:

„Vzhledem k tomu, že celý systém horních předpisů používá jednotnou formulaci – nájem a nájemní smlouva, jsme toho názoru, že postup LČR není v souladu se zákonem, v tomto případě s ustanovením § 20 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o využití a ochraně nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je lex specialis, a proto má přednost před občanským zákoníkem.

Vámi zmíněná argumentace LČR, týkající se charakteru užívání pozemku a odkazující se na výkladová stanoviska k Občanskému zákoníku, není podle našeho názoru správná, neboť v rámci těžební činnosti na výhradním ložisku nedochází k požívání užitků z pozemku.

Pokud jediným důvodem pronájmu státního pozemku je dobývání výhradního ložiska, nemůže se jednat o pacht, neboť těžař nemá z věci (pozemku) žádný výnos, který by „požíval", protože výhradní ložisko není součástí pozemku, ale je ve vlastnictví státu, a těžař ho využívá na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního báňského úřadu."
 

Partneři

Naše biodiverzita