Zelený most 2012 - vyhlášení

Print
logo_zel_mostTěžební unie


vypisuje
čtvrtý ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor
(rekultivace, renaturalizace, sanace)
pod názvem „Zelený most“

Předmětem soutěže jsou projekty na jakýkoliv druh rekultivace prostor povrchové těžby, který se již začal realizovat, jeho realizace probíhá nebo je již dokončena.

Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl.

Nejlepší přihlášené projekty budou prezentovány na podzimním semináři Těžební unie Setkání těžařů.
Výsledky soutěže budou publikovány také v katalogu, kde budou prezentovány všechny přihlášené práce, mimo těch, které porota vysloveně odmítne.

Kritéria hodnocení

Hodnocení poroty proběhne ve dvou fázích. Po první fázi porota vybrané lokality osobně navštíví.

Porota
Řádní porotci
Tajemník soutěžní poroty
Cena pro vítěze

Hlavní cena „Zelený most“ bude udělena za celkově nejlepší řešení rekultivace těžebních prostor. Hlavní cena se pojí s finanční odměnou 50 000,- Kč, která bude udělena autoru/autorům projektu. Všechny těžební společnosti i autoři, které postoupí do druhého kola, mohou používat logo „Zelený most“ po dobu 12 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Vítěz ročníku, projektant i investor, může používat logo spolu s  označením vítězný projekt roku 2012 také po dobu 12 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.
Vítězům a zástupcům příslušných těžebních společností budou uděleny vítězné pamětní plakety.

Termíny
Vyhlášení soutěžní přehlídky:
25. listopadu 2010
Uzávěrka přihlášek:
30. června 2012 v 17.00 hodin
(veškeré části soutěžního projektu musí být doručeny do kanceláře Těžební unie, Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, osobně nebo kurýrem)
Zveřejnění výsledků:
jarní Setkání těžařů 2013
Soutěžní podklady

Soutěžní podmínky a přihláška do soutěže budou k dispozici v sídle Těžební unie a na vyžádání zájemcům zaslány. Ke stažení budou také na  internetových stránkách www.tezebni-unie.cz.

Požadované části přihlášeného projektu
Textová část

Záměr rekultivace území, popis realizace, cílový stav a následný management, ekonomická náročnost projektu (maximální rozsah 3 normostrany)

Obrazová část

Obrazová část bude odevzdána na prezentačním panelu velikosti A1 (např. Kappa deska, Forex).

Digitální část

 Pro digitální prezentaci budou na CD/DVD nosiči přiloženy obrazové soubory jednotlivých zobrazení soutěžního panelu ve  formátu JPG, každý v rozlišení 300 DPI na formát A5. Průvodní zpráva a  popisy budou pro další publikování v médiích uloženy v prostém textu (bez grafických symbolů) ve verzích souborů RTF, DOC či TXT. Není přípustné odevzdat na CD panel A1 v jednom obrázku.

Vyplněná přihláška

Přihláška ke stažení zde  253 kB 

Účstnický poplatek

5 000,- Kč
číslo účtu: 48608621/0100

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, které ve  stanoveném termínu předají do kanceláře Těžební unie vyplněnou přihlášku, předepsanou textovou a obrazovou část v tištěné i digitální formě. Pokud přihlašovatelem není autor projektu, musí být na soutěžním návrhu uvedeno jméno autora či autorů a přihláška musí být opatřena jejich souhlasem s účastí.

Ze soutěžní přehlídky jsou vyloučeny osoby:

Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani soutěžními panely podanými mimo soutěžní přehlídku.

Další ujednání

Těžební unie si vyhrazuje právo vybrané projekty publikovat, zveřejňovat a vystavovat při důsledném dodržování autorských práv. Odevzdáním soutěžní práce, vyplněním a podpisem přihlášky a splněním všech náležitostí požadovaných v podmínkách účasti vyjadřují autoři souhlas se  všemi podmínkami a rozhodnutím poroty. Porota se bude řídit Jednacím řádem odsouhlaseným všemi porotci a vyhlašovatelem soutěže.