toggle
toggle

Výsledky Zeleného mostu 2006

Email Print PDF
logo_zel_mostHodnocení projektů, které postoupily do druhého kola - v abecedním pořadí

Čebín - Dálky

Přihlašovatel:
Investor:
Autor:
  Eva Wagnerová
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
Eva Wagnerová

Čebín – Dálky je projekt přihlašovatele Evy Wagnerové a investora společnosti Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost. Zajištěné lomové stěny jsou zbaveny náletu neautochtonní vegetace a ponechány přirozené sukcesi. Autorka projektu citlivě využila přirozeného reliéfu dna lomu po ukončení těžby, do kterého citlivě začlenila pečlivě provedené kamenické prvky. Kombinace zídek a půlkruhového amfiteátru nad vydlážděnou plochou vytváří vzácně harmonický dojem s okolními, přirozeně zarůstajícími lomovými stěnami. V extravilánu obce Čebín tak vznikla zajímavá plocha využitelná pro různé typy společenských aktivit pod širým nebem. Porota doporučuje dořešit ve spolupráci s obcí možnost odkládání odpadků, které by byly likvidovány v rámci svozu komunálního odpadu v obci a možnost vhodnými terénními úpravami (např. umístěním velkých kamenů) úplně znemožnit vjezd automobilů do prostoru lomu a tím zamezit v budoucnu možné tvorbě černých skládek.

Pro mimořádně zdařilé zakomponování vytěženého území do extravilánu obce a pro polyfunkčnost celého areálu porota tento projekt ocenila zvláštní cenou.

 

Velkolom Čertovy schody – západ

Přihlašovatel:
Investor:
Autor projektu:
  Get, s.r.o.
Velkolom Čertovy schody a.s.
Get, s.r.o.

Projekt rekultivace velkolomu Čertovy schody – západ je zpracován přihlašovatelem společností Get s.r.o., investorem je společnost Velkolom Čertovy schody a.s. Autoři projektu zohlednili návaznost na blízkou lokalitu Zlatý kůň zařazenou v systému evropsky významných území Natura 2000 a Koněpruské jeskyně. Požadavek na optické rozčlenění geometricky pravidelných hran jednotlivých těžebních etáží plní požadavek stanovený správou CHKO Český kras, ale současně zachovává pohled na významné geologické fenomény lokality, jako je např. násun siluru na devon ve svrchní části lomu. Do budoucna bude třeba vegetaci v této části lomu řízeně usměrňovat, aby nedošlo k zakrytí tohoto významného geologického jevu při pohledu z naučné stezky na návrší Zlatý kůň. Při porovnání s následujícími lokalitami věnovali autoři projektu menší pozornost přípravě a vyčlenění ploch pro samovolné i řízené šíření cenné vegetace z přilehlých území. Vzhledem k době, po kterou se v lomu předpokládá těžební činnost je možné o tyto prvky projekt doplnit a upřednostnit spontánní osídlení autochtonními druhy, které jsou v okolí zastoupeny v hojné míře.

 

Lom Kurovice

Přihlašovatel:
Investor:
Autor projektu:
  Arvita P spol. s r.o.
Českomoravský cement, a.s.
Arvita P spol. s r.o.

Projekt lomu Kurovice přihlašovatele Arvita P spol. s.r.o. a investora Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost. Autoři projektu využívají poměrně rozsáhlé vodní plochy na dně lomu, která představuje v okolní zemědělsky intenzivně využívané zemědělské krajině významné refugium obojživelníků a ptactva. Projekt předpokládá a bylo započato s nahrazením poměrně souvislých akátových porostů autochtonními druhy. Odstranění a nahrazení akátů vytvoří předpoklad pro šíření botanicky cenných druhů, přičemž lokalita Kurovice může vzhledem ke své poloze představovat důležitou enklávu v území, kde je pouze minimum ploch vhodných pro jejich přežití a šíření. Rovněž je velmi cenné napojení lokality na stávající biokoridory v krajině, které by bylo dobré dále rozvíjet. Významné geologické fenomény druhohorních bradlových vápenců a sprašového profilu jsou dobře zabezpečeny. Rovněž zde je nutno usměrňovat sukcesi tak, aby geologické jevy zůstaly odkryté. Pokud to není z bezpečnostního hlediska nutné, zdá se dnes již zbytečné zakazovat vstup do tohoto prostoru. Lidé sem stejně chodí, a vytěžený prostor by měl být navrácen do okolní krajiny bez těchto administrativních barier. Toto platí i pro lokalitu Růženin lom.

 

Růženin lom

Přihlašovatel:
Investor:
Autor:
  Eva Wagnerová
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
Eva Wagnerová

Přihlašovatelkou a autorkou projektu je Eva Wagnerová, investorem společnost Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost. Porota usoudila, že ze všech předložených projektů zpracovává problematiku nejkomplexněji. Autorka zohlednila polohu lokality na okraji městské aglomerace i pozici těžebny mezi chráněnými relikty relativně zachovalé přírody, které spojuje v jeden podstatně větší celek, který lépe poslouží ochranářským cílům. Ochrana významných geologických fenoménů je skloubena s řadou diverzifikovaných ploch vhodných pro ochranu a šíření flory a fauny. Autorka citlivě podchytila vydatný krasový pramen vyvěrající na rozhraní vápenců a bazálních klastik a vzniklého toku využila pro vytvoření několika typů mokřadních stanovišť. V záměru dokázala využít i cementárenského odpadu, který byl v lomu dlouhodobě ukládán a představoval komplikovaný problém. Metodika řízené sukcese v lomu je ze všech předložených projektů zpracována nejlépe a nejhlouběji. O správnosti zvoleného řešení svědčí spontánní šíření několika druhů vstavačovitých rostlin, které jsou indikátorem přirozených podmínek a výskyt či hnízdění ptačích druhů vyžadujících původní přírodě blízké podmínky. Pro svou polohu na okraji městské aglomerace je Růženin lom pod silným antropogenním tlakem a nevyhnuly se mu vandalské projevy neukázněných návštěvníků. Autorka zjevně tyto tlaky předpokládala a většina rekultivačních opatření je navržena tak, aby byly citované negativní projevy v maximální možné míře potlačeny. Z hlediska cílů soutěže Zelený most lze konstatovat, že tento projekt nejlépe a nejpůsobivěji zdůraznil tezi, že vhodně a odborně rekultivovaný dobývací prostor nepředstavuje pouze trvalou jizvu v krajině, nýbrž může přispět k vytvoření stanovišť, která na původní lokalitě nebyla a dále zvýšit její druhovou diverzitu. Současně Růženin lom potvrzuje, že citlivé skloubení zakonzervovaných geologických prvků obnažených těžbou s řízenou sukcesí vegetace může vytvořit dlouhodobě funkční komplex vysoké estetické hodnoty.

 

Partneři

Naše biodiverzita