toggle
toggle

Zelené technologie 2010 - hodnocení

Email Print PDF
zelene_technologie_logo

ZELENÉ TECHNOLOGIE

Moderní technologie úpravy kameniva šetrné k životnímu prostředí

Těžební unie ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze, vyhlásila letos na jaře novou soutěž ZELENÉ TECHNOLOGIE – Moderní technologie úpravy kameniva šetrné k životnímu prostředí, ve které jsou hodnoceny technologické linky pro úpravu a zpracování nerostných surovin realizovaných v prostorách, kde je prováděna povrchová těžba. U přihlášených projektů je hodnocena vhodnost zvolené technologie (soulad ložiska se zvolenou technologií, kvalita výroby ve vztahu k technologii, energetická náročnost), šetrnost k životnímu prostředí (omezení hlučnosti, prašnosti, produkce odpadů a úspora zdrojů), bezpečnost práce, ekonomická náročnost projektu, technická úroveň, komunikace směrem k veřejnosti a úroveň diagnostiky zpracovatelského procesu.

Prostřednictvím této soutěže bychom rádi představili odborné i laické veřejnosti nejlepší projekty technologických linek realizovaných v České republice a zároveň tím pozvedli české firmy podnikající v oboru „úpravnictví“ do role světového leadera. Vedle toho je našim cílem popularizovat neživou přírodu, nerostné bohatství ČR, úpravu minerálních surovin a komunikaci přínosu těžby směrem k veřejnosti tzn. jak kvalitní a moderní způsoby těžby chrání přírodu.

Do prvního ročníku soutěže se přihlásily čtyři projekty:

Optické třídění bílého kameniva 16/32, 32/63 - kamenolom Krty u Strakonic

Přihlašovatelem a investorem projektu je společnost Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov.

Ložisko stavebního kamene - lom Krty - se skládá z vápencových vrstev a z biotitických rul. Kromě klasického stavebního kamene pro běžné účely je zde hlavním výrobním sortimentem velmi žádaný bílý vápenec využívaný pro různá speciální stavební a průmyslová využití. Pro zefektivnění těžby, udržení stálé kvality a zejména dokonalé využití ložiska a zásob bílého vápence se společnost Kámen a písek rozhodla použít technologii optického třídiče MikroSort AT německé společnosti Mogensen GmbH, zastoupené v ČR společností AL-MO s.r.o. Celkový projekt a instalaci technologie zrealizovala společnost Kámen a písek s firmou Strojírny Podzimek, s.r.o.

Modernizace technologické linky v kamenolomu Mokrá

Přihlašovatelem i investorem projektu je společnost Kamenolomy ČR s.r.o.

Technologická linka na úpravu kameniva se nachází v čedičovém kamenolomu Mokrá v Karlovarském kraji. Pro modernizaci linky vybrala společnost Kamenolomy ČR technologii BAT (Best Available Techniques). Tato technologie byla zvolena s ohledem na ekonomické a technické podmínky jako nejlépe splňující požadavky na výrobu kvalitních drtí a zároveň na ochranu životního prostředí. Realizací záměru byla pověřena společnost KOOL Trading, spol. s r.o., která zpracovala projektovou dokumentaci a byla generálním dodavatelem stavby. Dále se na realizaci stavby v části likvidace prašnosti výroby podílela společnost EKOGLOBAL s.r.o., stroje dodaly společnosti SANDROCK s.r.o., METSO MINERALS s.r.o. a Magotteaux SA. Elektro a automatické řídící systémy dodala spol. ORBIT – ELEKTRO s.r.o. 

Úpravárenská linka těženého kameniva – pískovna Smiřice

Přihlašovatelem i investorem projektu je společnost Holcim (Česko) a.s.

Nerostnou surovinou ložiska Smiřice je hrubozrnný písčitý štěrk (frakce 0/4 mm cca 50 %, frakce 4/8 20 %, frakce 8/16 22 %, obsah odplavitelných částic 0,5 – 5,95 %). Surovina je použitelná především pro stavební a betonářské účely. Záměrem výstavby linky bylo vybudování technologického zařízení na třídění, drcení a skládkování štěrkopískových frakcí o zrnitosti 0–4, 4–8, 8–16, 16–32 mm včetně elektroinstalace s řídícím systémem a vodním hospodářstvím.

Semimobilní linka na výrobu mechanicky zpevněného kameniva

Projekt do soutěže přihlásila společnost Strojírny podzimek, s.r.o., investorem projektu je Českomoravský štěrk, a.s.

Linka je určena pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva, případně i výrobu kameniva stmeleného cementem nebo jiných směsí kameniva s řízenou vnitřní křivkou zrnitosti. Využití tohoto zařízení je vysoce efektivní. Velkou předností je především energetická úspornost (pracuje nezávisle na vnějších zdrojích energie), linku lze nasadit přímo v místě surovinové základny, instalace i přemísťování je relativně jednoduché.

Vyhlášení výsledků soutěže

proběhlo 25. listopadu 2010 na podzimním Setkání těžařů v Lednici.

Vítězem s největším počtem hlasů se stala Úpravárenská linka těženého kameniva v pískovně Smiřice, jejímž přihlašovatelem i investorem je společnost Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, realizaci provedla společnost Strojírny Podzimek. Vítěz soutěže získal finanční odměnu 50.000 Kč.

 

Partneři

Naše biodiverzita