toggle
toggle

eiece 2007

Email Print PDF
Article Index
eiece 2007
Seznam prezentací
All Pages
logo_eiece

2. ročník mezinárodní konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě

Těžební unie České republiky ve spolupráci s Euromines - Evropskou asociací těžebního průmyslu uspořádala ve dnech 12. - 14. září 2007 v brněnském hotelu Holiday Inn již 2. ročník konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě EIECE 2007.

Záštitu nad konferencí převzali ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman, ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík, minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a primátor města Brna Roman Onderka.

Hlavní téma konference bylo: Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost těžebního průmyslu v EU.

Tématické okruhy přednášek:
1) Udržitelný rozvoj / oprávnění těžit
2) Konkurenceschopnost těžebního průmyslu v EU
3) Legislativa EU a težební průmysl

Cílem konference bylo nastínit nejnovější trendy v oblasti ochrany životního prostředí v těžebním průmyslu i navazujících sektorech. Důraz byl kladen na efektivní naplňování koncepce udržitelného rozvoje ze strany těžebního průmyslu tak, aby jeho rozvoj byl v souladu s prioritami rozvoje celé evropské společnosti.

Za dva dny zde vystoupilo 33 přednášejících z 11 zemí Evropské unie, ale také např. USA. Velice zajímavé přednášky si vyslechlo přes 120 účastníků. Mezi přednášejícími byli jak zástupci těžebních společností, tak představitelé státní správy, výzkumných ústavů a odborných škol. Různorodost aktérů umožnila na konferenci širokou diskuzi o aktuálních environmentálních tématech spojených s těžbou v Evropské unii. V programu byl také dostatečný časový prostor pro diskusi s přednášejícími a jednotliví účastníci se mohli setkat i v rámci neformálních částí konference.

Kromě výstavy obrazů přihlášených projektů do soutěže o nejlepší rekultivaci těžebních prostor Zelený most 2007 bylo možné shlédnout i další doprovodné akce, jako byla výstava minerálů z depozitáře Moravského zemského muzea v Brně či expozice lakových obtisků geologických profilů.

Z konference vyšel samozřejmě sborník na CD v česko-anglické verzi. Pokud byste měli o sborník zájem, CLOAKING . Prezentace jednotlivých přednášejících jsou Vám k dispozici také na internetových stránkách Těžební unie.

Komise odborných garantů

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
vedoucí Katedry dobývání ložisek a geotechniky
Technická univerzita v Košicích, Fakulta BERG, Slovenská republika

Ing. Juraj Danšičín
předseda Slovenského sdružení výrobců kameniva, Slovenská republika

RNDr. Jozef Franzen
generální ředitel sekce geologie a přírodních zdrojů
Ministerstvo životního prostředí SR, Slovenská republika

Ing. Karel Lorek
předseda představenstva Těžební unie, Česká republika

prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
předseda Českého báňského úřadu, Česká republika

Dr. rer. nat. Michael Rademacher
vedoucí ekolog, Obnova lomů a ochrana přírody
HeidelbergCement Technology Center GmbH, Německo

Manuel Regueiro
předseda představenstva Evropské federace geologů, Španělsko

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.
děkan Hornicko-geologické fakulty
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Pořadatel mezinárodní konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě EIECE 2007, Těžební unie, děkuje všem partnerům za spolupráci na přípravě konference.

Finanční partneři konference EIECE 2007

Zlatý partner
Českomoravský štěrk, a.s.
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
RWE Transgas Net, s.r.o.
Atlas Copco s.r.o.
Severočeské doly a.s.

Stříbrný partner
Veletrhy Brno, a.s.

Bronzový partner
Lasselsberger, a.s.
Mostecká uhelná a.s.

Mediální partneři konference EIECE 2007

Časopis Stavební technika
Časopis Stavební informace
Časopis Uhlí-rudy-geologický průzkum
Server Bagry.cz
Minerální suroviny – Surowce mineralne

 


Program konference

Program konference si můžete stáhnout zde.

 

Seznam prezentací eiece 2007

Udržitelný rozvoj jako příležitost pro zlepšení surovinových politik
Slavko Šolar, Slovinská geologická služba, Slovinsko

Indikátory udržitelného rozvoje a jejich význam pro těžební průmysl - trendy a výzvy
José Pateiro, Univerzita RWTH v Cáchách, Německo

Stanovení indikátorů udržitelného rozvoje pro integrované řízení surovin a  ochrany přírody - pilotní projekt v cementárně Schelklingen, Německo
Michael Rademacher, HeidelbergCement Technology Center, Německo

Rating společenské odpovědnosti firem v těžebním a hutním průmyslu
Kristina Rüter, oekom research AG, Německo

Přehled současného postavení těžebního průmyslu se zpětnou vazbou na situaci v Evropě
Magnus Ericsson, Raw Materials Group, Švédsko

Konkurenceschopnost neenergetického těžebního průmyslu v EU
Veronika Šandová, Euromines, Belgie

Evropská technologická základna pro udržitelné zdroje nerostných surovin (ETP SMR) – Dláždění cesty k udržitelným dodávkám surovin
Horst Hejny, MIRO - Výzkumná organizace pro průmysl nerostných surovin Velká Británie

Predchádzanie a riešenie konfliktov medzi vyhl'adávaním a ťažbou nerastných surovín a ochranou prírody
Jozef Franzen, Ministerstvo životného prostredia, Slovenská republika

Využívanie ložísk nerastných surovín a ochrana životného prostredia v inštitútoch banského zákona
Peter Kukelčík, Hlavný bánský úrad, Slovenská republika

Strategie obnovy krajiny při dobývání nerostných surovin - sanace a rekultivace, modely a informační zabezpečení
Zdeněk Neustupa, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Revitalizace ploch dotčených těžbou - příležitosti a rizika
Hedvika Psotová, Arvita P spol. s r.o., Česká republika

Využívanie nerastných surovín vo velkoplošných chránených uzemiach prírody SR
Peter Baláž, Štátny Geologický ústav Dionýza Štůra, Slovenská republika

Kvalita vody hydrických rekultivací bývalých kaolinových lomů
Kateřina Aronová, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka

Mezinárodní projekt ReRegions - poučení nejen pro Českou republiku
Jan Sixta, Krajský úřad Ústeckého kraje, Česká republika

Příklady odstraňování násedků po povrchové těžbě uhlí na Eastern Coal
Fields, USA
Hans Naumann, Marshall Miller and Associates, Inc., USA

Těžba uhlí v hornonitranském regionu a její vliv na biodiverzitu
Jozef Halmo, Hornonitranské bane a.s., Slovenská republika

Hydrická rekultivace zbytkových jam po těžbě uhlí - teorie a praxe
Ladislav Havel, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka

Problémy spojené s transpozíciou smernice 2006/21/ES na Slovensku
Vlasta Jánová, Ministerstvo životného prostredia, Slovenská republika

Udržitelný rozvoj těžebního průmyslu v závislosti na trhu a legislativě
Žarko Horvat, Holcim Hrvatska, Chorvatsko

Pokračování těžby uranu v České republice
Jiří Šikula, DIAMO s.p., oz GEAM, Česká republika

Potenciál a perspektívy uránových ložísk na Slovensku
Viliam Bauer, Technická universita Košice

Výhledy těžby kameniva v Evropské unii
Pawel Kawalec, Vědecko-technická universita AGH, Polsko

Těžba vápence na Lotyšsku a jeho využití
Rutka Dace, Lotyšská agentura pro životní prostředí, geologii a meteorologii, Lotyšsko

Zpráva o udržitelném rozvoji v těžebním průmyslu
Hana Lorencová Mostecká uhelná a.s., Most, Česká republika

Ložiska kameniva pro stavení účely v pohraničních oblastech mezi Polskem a Českou republikou (region Dolní Slezko)
Ewa Welc, Vědecko-technická universita AGH, Polsko

Obmedzenie výkonu vlastníckeho práva v prospech ťažobných společností
Dušan Vilím, Ministerstvo hospodárstva, Slovenská republika

Hrozby a stav bezpečnosti práce na polských povrchových dolech
Leszek Bialy, Státní báňský úřad, Polsko

Metody dálkového průzkumu Země a jejich možnosti pro implementaci české a evropské legislativy - případová studie vyhodnocení vlivů povrchové těžby na Sokolovsku
Veronika Kopáčková, Česká geologická služba, Česká republika

Využití jemnozrnných odpadních podílů z těžby a úpravy drobového kameniva jako druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
Martin Vavro, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika

 

Partneři

Naše biodiverzita