toggle
toggle

eiece 2006 - seznam přednášek

Email Print PDF
Article Index
eiece 2006
seznam přednášek
napsali o nás
All Pages

Seznam přednášejících

na mezinárodní konferenci “Těžba a životní prostředí ve střední Evropě“

Zahajovací přednáška : Richard Nouza
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Těžba nerostných surovin a udržitelný rozvoj

Viliam Bauer
vedoucí katedry dobývání ložisek a geotechniky Fakulta hornictví, ekologie, řízení a geotechnologií Technické univerzity v Košicích:
Těžba nerostů a jejich následná úprava u povrchové těžby

Jan Bromowicz, Janusz Magiera
katedra hospodářské a těžební geologie, Fakulta geologie, geofyziky a ochrany životního prostředí Univerzita vědy a techniky Krakow:
Znehodnocení ložisek pro blokovou těžbu i ložisek kameniva pro výstavbu silnic v důsledku předpisů pro ochranu životního prostředí

Jan Bromowicz, Janusz Magiera
katedra hospodářské a těžební geologie, Fakulta geologie, geofyziky a ochrany životního prostředí Univerzita vědy a techniky Krakov:
Evropská síť NATURA 2000 v Polsku a těžba drceného kameniva – konflikt nebo akceptovatelné omezení?

Johannes Drielsma
ředitel pro otázky životního prostředí evropské asociace těžebního průmyslu, EUROMINES, Brusel:
Environmentální legislativa v EU a její vliv na těžební průmysl

Nils Eriksson
Boliden Mineral,Švédsko:
Dokumenty BAT a jejich aplikace v povolovacím procesu u hlušin a ukládání kameniva

Anne-Marie Fleury
Mezinárodní rada pro těžbu a minrály (ICMM),Velká Británie:
Konec začátku: cesta vstříc udržitelnému rozvoji těžebního průmyslu

Krzysztof Galos
Výzkumný institut hospodaření s energiemi a minerály polské Akademie věd:
Vývoj regionálních trhů s přírodním kamenivem v Polsku

Pavla Havlicová
Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technicka univerzita Ostrava:
Studie míry ovlivnění životního prostředí sledované lokality ČOV Lhotka - Hošťákovice, provozováním odkalových nádrží Lhotka I. - V. dolu Jan Šverma

Corina Hebestreit
ředitelka evropské asociace těžebního průmyslu EUROMINES, Brusel:
Přínos těžebního průmyslu k udržitelnému rozvoji v Evropě

Martin Holý
ředitel odboru geologie Ministerstva životního prostředí České republiky:
Střety zájmů při průzkumu a využívání nerostných zdrojů

Jiří Hroch
HARTL drtiče + třídiče s.r.o.:
Přínos mobilních technologií pro životní prostředí

Aleksander Kabziński, Krzysztof Mączka
Polský zaměstnavatelský svaz producentů kameniva:
Současná situace, výhledy a problémy produkce kameniva v Polsku

Jiří Kaňka
Český báňský úřad:
Směrnice o správě odpadů z těžby a její implementace v ČR

Pavel Kavina
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky:
Surovinová politika : A jak dál v Evropě?

Wiesław Kozioł, Paweł Kavalec
katedra povrchové těžby, Akademie hornictví a těžby v Krakově:
Analýza produkce přírodního kameniva a jeho využití v Polsku a některých státech EU

Tomáš Kuchovský, Adam Říčka, Jaroslava Červenková
Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity:
Vliv činnosti štěrkoven na povrchové vody (příklad na štěrkovnách poblíž Mohelnice)

Monika Lipovská, Vlasta Janová, Josef Franzen
Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky:
Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Slovenska

Anders Lundkvist
LKAB, Švédsko:
Spojení těžby a krajinotvorby na dolu LKAB Kiirunavaara

Bedřich Michálek, Daniel Holeczy
státní podnik DIAMO, závod GEAM:
Těžba uranu v České republice

Petr Morávek
Asociace české zlato:
Naučné stezky zlatonosných revírů

Fotios Papoulias
ředitelství ochrany životního prostředí Evropské komise EU, předseda pracovní skupiny pro implementaci Směrnice o správě odpadů z těžby, Brusel:
Nová směrnice o správě odpadů z těžby: vstříc udržitelnému těžebnímu průmyslu

Grzegorz Paździorek, Magdalena Śmieszek
Polský báňský úřad:
Vliv evropské legislativy na horní právo v Polsku

Zděnek Pertold
vedoucí Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných surovin Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze:
Ložiska nerostných surovin, životní prostředí, Evropa a její budoucnost

Vladimír Plachý
EMPLA s. r. o.:
Ekologická problematika kamenolomů, těžby štěrkopísku, úpraven kameniva a podobných provozoven

Hedvika Psotová
Arvita P s.r.o.:
Revitalizace těžebních prostor

Michael Rademacher
Technologické centrum HeidelbergCement:
Biodiverzita v lomech

Michael Rademacher
Technologické centrum HeidelbergCement:
Naučná stezka v lomu Nußloch

Barbara Radwanek-Bak
Polský geologický institut, karpatská sekce, Krakov:
Podmínky územního plánování a ochrany životního prostředí vzhledem k těžebním aktivitám v polských Karpatech

Tom Simpson
ředitelství průmyslu a obchodu Evropské komise EU, Brusel:
Industriální politika EU a její důsledky pro těžební průmysl

Tadeuzs Smakowski
Polský geologický institut, sekce ekonomické geologie:
Současné problémy polského těžebního průmyslu

Irena Smolová
katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého:
Těžba jako krajinotvorný faktor

Stefan Sommer
Spojené výzkumné středisko EU:
Hodnocení rizik založené na konceptu přesného určení environmentálních otázek a udržitelná těžba nerostných surovin na regionální a evropské úrovni

Ivo Šanc
ředitel agentury CZELO, Brusel:
Evropská podpora výzkumu a inovačního podnikání v těžebním průmyslu v ČR

Petr Šponar
Český báňský úřad:
Ochrana ložisek nerostů při územním plánování a při posuzování vlivů na životní prostředí

Karel Trojan, Stanislav Šťastník
Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně:
Energetický audit jako nástroj snížení energetické spotřeby v těžebním průmyslu

Vladimíra Trojánková
GET s. r. o.:
Vliv těžby na hodnoty krajinného rázu

Ryszard Uberman, Anna Ostręga
katedra povrchové těžby, Fakulta těžby a geologického inženýrství, Univerzita vědy a techniky v Krakově:
Metody plánování a praktická řešení v revitalizaci ploch po povrchové těžbě nerostných surovin

Václav Volejník
ENVING s. r. o.
Modelování a hodnocení vlivů hluku z těžby 

Partneři

Naše biodiverzita