toggle
toggle

eiece 2006

Email Print PDF
Article Index
eiece 2006
seznam přednášek
napsali o nás
All Pages
logo_eiece

Těžební unie České republiky pořádala ve dnech 12. – 13. června 2006 1. ročník mezinárodní konference „Těžba a životní prostředí ve střední Evropě“ v hotelu Holiday Inn v Brně. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Evropská asociace těžebního průmyslu EUROMINES, Jihomoravský kraj a primátor statutárního města Brna. Akce byla pořádána ve spolupráci s Polskim związkiem pracodawców producentów kruszyw (Polským svazem výrobců a prodejců kameniva) a Slovenským združením výrobcov kameniva.

Zahájení konference se zúčastnila řada hostů mezi jinými i ministr životního prostředí České republiky RNDr. Libor Ambrozek, sekční šéf Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky RNDr. Richard Nouza,  CSc. a zástupce hejtmana jihomoravského kraje Ing. Václav Horák.

Program konference se věnoval následujícím tématům:

  • Těžba v posledních letech (stav těžebního průmyslu v ČR a EU – problematika udržitelného rozvoje),
  • Vztah mezi těžbou a životním prostředím,
  • Těžba jako krajinotvorný faktor,
  • Dokumenty Nejlepší dostupné techniky (BAT) a Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF) relevantní pro oblast těžby (zavádění nových úsporných technologií do těžebního průmyslu).

Konference měla za cíl představit současné těžební aktivity jako součást udržitelného rozvoje. Příspěvky k vývoji těžebního průmyslu v Evropě přednesli odborníci ze zemí Evropské unie, představitelé světových i evropských asociací, zástupci Evropské komise.

Součástí konference bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší rekultivační projekt v České republice konané pod názvem „Zelený most“. Jeho cílem je ukázat možnosti vytvoření unikátních přírodních lokalit v oblastech těžebních prostor. Vítězkou soutěže se stala architektka Eva Wagnerová, která projektovala rekultivaci Růženina lomu v Brně Maloměřicích, jehož vlastníkem je společnost Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost. Zvláštní cenu, kterou vyhlásila zástupkyně časopisu Stavební informace, získala opět Eva Wagnerová a to za rekultivaci a zpřístupnění lomu Čebín - Dálky. Investorem tohoto projektu byl také Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost.

Finanční partneři konference EIECE 2006

Stříbrný partner
Moravské naftové doly, a.s.
RWE Transgas Net s.r.o.

Bronzový partner
Českomoravské štěrkovny, a.s.
Hanson ČR, a.s.
Kámen a písek, spol. s r.o.
Lasselsberger, a.s.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
Volvo Stavební stroje Czech s.r.o.

Mediální partneři konference EIECE 2006

Minerální suroviny - Surowce Mineralne
Stavební informace
Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
Beton TKS
Stavební technika.

Nabízíme Vám možnost zaslání sborníku ke konferenci na CD zdarma!
Napište si na  CLOAKING .

Komise odborných garantů EIECE 2006

Dominique Bamas
Španělsko, ředitel Komise pro životní prostředí asociace EUROMINES

Viliam Bauer
Slovensko, vedoucí Katedry dobývání ložisek a geotechniky, Fakulta hornictví, ekologie, řízení a geotechnologií Technické univerzity v Košicích

Juraj Dančišín
Slovensko, předseda Slovenského sdružení výrobců kameniva

Jozef Franzen
Slovensko, ředitel Sekce geologie a přírodních zdrojů Ministerstva životního prostředí SR

Corina Hebestreit
Belgie, ředitelka asociace EUROMINES

Martin Holý
Česká republika, ředitel Odboru geologie Ministerstva životního prostředí ČR

Karel Lorek
Česká republika, předseda představenstva Těžební unie

Krzysztof Mączka
Polsko, místopředseda polského svazu producentů a prodejců kameniva

Richard Nouza
Česká republika, ředitel Sekce koncepční Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

František Ondruš
Česká republika, ředitel Odboru povrchového dobývání Českého báňského úřadu

Zdeněk Pertold
Česká republika, vedoucí Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita

Tom Simpson
Belgie, Ředitelství průmyslu a podnikání Evropská Komise

Tadeusz Smakowski
Polsko, Polský geologický institut, Sekce ekonomické geologie


Seznam přednášejících

na mezinárodní konferenci “Těžba a životní prostředí ve střední Evropě“

Zahajovací přednáška : Richard Nouza
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Těžba nerostných surovin a udržitelný rozvoj

Viliam Bauer
vedoucí katedry dobývání ložisek a geotechniky Fakulta hornictví, ekologie, řízení a geotechnologií Technické univerzity v Košicích:
Těžba nerostů a jejich následná úprava u povrchové těžby

Jan Bromowicz, Janusz Magiera
katedra hospodářské a těžební geologie, Fakulta geologie, geofyziky a ochrany životního prostředí Univerzita vědy a techniky Krakow:
Znehodnocení ložisek pro blokovou těžbu i ložisek kameniva pro výstavbu silnic v důsledku předpisů pro ochranu životního prostředí

Jan Bromowicz, Janusz Magiera
katedra hospodářské a těžební geologie, Fakulta geologie, geofyziky a ochrany životního prostředí Univerzita vědy a techniky Krakov:
Evropská síť NATURA 2000 v Polsku a těžba drceného kameniva – konflikt nebo akceptovatelné omezení?

Johannes Drielsma
ředitel pro otázky životního prostředí evropské asociace těžebního průmyslu, EUROMINES, Brusel:
Environmentální legislativa v EU a její vliv na těžební průmysl

Nils Eriksson
Boliden Mineral,Švédsko:
Dokumenty BAT a jejich aplikace v povolovacím procesu u hlušin a ukládání kameniva

Anne-Marie Fleury
Mezinárodní rada pro těžbu a minrály (ICMM),Velká Británie:
Konec začátku: cesta vstříc udržitelnému rozvoji těžebního průmyslu

Krzysztof Galos
Výzkumný institut hospodaření s energiemi a minerály polské Akademie věd:
Vývoj regionálních trhů s přírodním kamenivem v Polsku

Pavla Havlicová
Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technicka univerzita Ostrava:
Studie míry ovlivnění životního prostředí sledované lokality ČOV Lhotka - Hošťákovice, provozováním odkalových nádrží Lhotka I. - V. dolu Jan Šverma

Corina Hebestreit
ředitelka evropské asociace těžebního průmyslu EUROMINES, Brusel:
Přínos těžebního průmyslu k udržitelnému rozvoji v Evropě

Martin Holý
ředitel odboru geologie Ministerstva životního prostředí České republiky:
Střety zájmů při průzkumu a využívání nerostných zdrojů

Jiří Hroch
HARTL drtiče + třídiče s.r.o.:
Přínos mobilních technologií pro životní prostředí

Aleksander Kabziński, Krzysztof Mączka
Polský zaměstnavatelský svaz producentů kameniva:
Současná situace, výhledy a problémy produkce kameniva v Polsku

Jiří Kaňka
Český báňský úřad:
Směrnice o správě odpadů z těžby a její implementace v ČR

Pavel Kavina
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky:
Surovinová politika : A jak dál v Evropě?

Wiesław Kozioł, Paweł Kavalec
katedra povrchové těžby, Akademie hornictví a těžby v Krakově:
Analýza produkce přírodního kameniva a jeho využití v Polsku a některých státech EU

Tomáš Kuchovský, Adam Říčka, Jaroslava Červenková
Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity:
Vliv činnosti štěrkoven na povrchové vody (příklad na štěrkovnách poblíž Mohelnice)

Monika Lipovská, Vlasta Janová, Josef Franzen
Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky:
Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Slovenska

Anders Lundkvist
LKAB, Švédsko:
Spojení těžby a krajinotvorby na dolu LKAB Kiirunavaara

Bedřich Michálek, Daniel Holeczy
státní podnik DIAMO, závod GEAM:
Těžba uranu v České republice

Petr Morávek
Asociace české zlato:
Naučné stezky zlatonosných revírů

Fotios Papoulias
ředitelství ochrany životního prostředí Evropské komise EU, předseda pracovní skupiny pro implementaci Směrnice o správě odpadů z těžby, Brusel:
Nová směrnice o správě odpadů z těžby: vstříc udržitelnému těžebnímu průmyslu

Grzegorz Paździorek, Magdalena Śmieszek
Polský báňský úřad:
Vliv evropské legislativy na horní právo v Polsku

Zděnek Pertold
vedoucí Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných surovin Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze:
Ložiska nerostných surovin, životní prostředí, Evropa a její budoucnost

Vladimír Plachý
EMPLA s. r. o.:
Ekologická problematika kamenolomů, těžby štěrkopísku, úpraven kameniva a podobných provozoven

Hedvika Psotová
Arvita P s.r.o.:
Revitalizace těžebních prostor

Michael Rademacher
Technologické centrum HeidelbergCement:
Biodiverzita v lomech

Michael Rademacher
Technologické centrum HeidelbergCement:
Naučná stezka v lomu Nußloch

Barbara Radwanek-Bak
Polský geologický institut, karpatská sekce, Krakov:
Podmínky územního plánování a ochrany životního prostředí vzhledem k těžebním aktivitám v polských Karpatech

Tom Simpson
ředitelství průmyslu a obchodu Evropské komise EU, Brusel:
Industriální politika EU a její důsledky pro těžební průmysl

Tadeuzs Smakowski
Polský geologický institut, sekce ekonomické geologie:
Současné problémy polského těžebního průmyslu

Irena Smolová
katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého:
Těžba jako krajinotvorný faktor

Stefan Sommer
Spojené výzkumné středisko EU:
Hodnocení rizik založené na konceptu přesného určení environmentálních otázek a udržitelná těžba nerostných surovin na regionální a evropské úrovni

Ivo Šanc
ředitel agentury CZELO, Brusel:
Evropská podpora výzkumu a inovačního podnikání v těžebním průmyslu v ČR

Petr Šponar
Český báňský úřad:
Ochrana ložisek nerostů při územním plánování a při posuzování vlivů na životní prostředí

Karel Trojan, Stanislav Šťastník
Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně:
Energetický audit jako nástroj snížení energetické spotřeby v těžebním průmyslu

Vladimíra Trojánková
GET s. r. o.:
Vliv těžby na hodnoty krajinného rázu

Ryszard Uberman, Anna Ostręga
katedra povrchové těžby, Fakulta těžby a geologického inženýrství, Univerzita vědy a techniky v Krakově:
Metody plánování a praktická řešení v revitalizaci ploch po povrchové těžbě nerostných surovin

Václav Volejník
ENVING s. r. o.
Modelování a hodnocení vlivů hluku z těžby


Napsali o nás

Před akcí:

České stavebnictví, 2-3/2006, str. 24, článek
Doprava a silnice, 5/2006, str. 86, článek
Dopravní noviny, 16/2006, str. 2, článek
Mineral 1/2006, str.10, článek
Mining Journal, 9. 6. 2006, str. 3, reklama
Rovnost, 9. 6. 2006, str. 10, reklama
Rovnost, 9. 6. 2006, str. 10, článek
Stavební informace, 1-2/2006, str. 2, článek
Stavební technika, 3/2006, str. 46 – 47, článek
Technika a trh, 5/2006, str. 56, článek
Uhlí – Rudy – Geologický průzkum, 3/2006, str. 25, článek

Po akci:

Stavební informace, 7-8/2006, str. 19, článek
Uhlí – Rudy – Geologický průzkum 6/2006, str. 38 – 39, článek

 

Partneři

Naše biodiverzita