toggle
toggle
Novinky o akcích TU

Jarní Setkání těžařů

Email Print PDF

Pravidelné Setkání těžařů, kde zazní přednášky k aktuálním tématům z ČBÚ, Evropské legislativy, životního prostředí, EIA a dalších se uskuteční

3. - 5. 4. 2019 v hotelu Lions, Nesuchyně.

 

 

Přírodě blízká obnova – jak správně na to?

Email Print PDF

Těžební unie ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a společností Českomoravský štěrk, a.s.

Vás zvou na seminář

Přírodě blízká obnova – jak správně na to?

5. října 2017, 9.00 – 14:15, Olomouc
(konvikt – UPOL, divadelní sál, Univerzitní 3, 3. patro)

5. října 2017, 9.00 – 14:15, Olomouc

(Umělecké centrum Univerzity Palackého, divadelní sál, 3. patro)

Tématem semináře je přírodě blízká obnova z pohledu praktických aplikací, včetně nutných administrativních postupů. Zvláštní pozornost bude věnována „novým“ možnostem plynoucím z novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Seminář volně navazuje na předchozí, obdobně zaměřenou akci konanou v únoru 2016 na stejném místě.

PROGRAM

Čtvrtek, 5.října 2017

8.00 9.00 Registrace účastníků
9.00 9.20 Zahájení semináře – moderuje Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. (Katedra rozvojových a environmentálních studií, PřF Univerzity Palackého Olomouc) a Ing. Karel Lorek (Českomoravský štěrk, a.s., Těžební unie)
9.20 9.40 Těžba štěrkopísku jako příležitost pro zvýšení biodiverzity na příkladu CHKO Litovelské Pomoraví - Ing. Michal Servus (Správa CHKO Litovelské Pomoraví)
9.40 10.00 Těžební prostory jako příležitost pro ochranu přírody - RNDr. Klára Řehounková, Ph.D (Katedra botaniky, PřF JU, České Budějovice)
10.00 10.20 Legislativní a administrativní podmínky pro přírodě blízkou obnovu - Ing. Jiří Klápště (Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP ČR)
10.20 10.40 Diskuze
10.40 11.00 Přestávka
11.00 11.20  Ekologická obnova a podpora biodiverzity v průběhu těžby z pohledu nevládní organizace - přínosy a problémy - Mgr. Zdeněk Vermouzek, Mgr. Michal Plátek (Česká společnost ornitologická)
11.20 11.40  Co brání častějšímu využití spontánní sukcese při obnově těžbou narušených míst? - Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, České Budějovice a Botanický ústav AV ČR, Třeboň)
11.40 12.00  Možné postupy ekologických rekultivací těžeben nerostných surovin - Mgr. Tomáš Gremlica (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.)
12.00 12.20  Pískovna Žízníkov a ropucha krátkonohá - Mgr. Radomír Studený a Mgr. Irena Waldhauserová (Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství)
12.20 12.40 Diskuze
12.40 13.25 Oběd
13.25 13.45  Rekultivace a jejich možné úpravy z pohledu zákona o OZPF - RNDr. Milan Boukal, Ph.D. (Krajský Úřad Pardubice, Odbor životního prostředí a zemědělství)
13.45 14.05  Přírodě blízká obnova – praxe v těžební firmě - Ing. Kamila Botková (Specialista pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci, Českomoravský štěrk a.s.)
14.05 14.15 Diskuze
14.15 Ukončení semináře
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
 • Zástupci státní správy a samosprávy a studenti: zdarma
 • Ostatní účastníci: 400,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Poplatek zahrnuje organizační zajištění akce a občerstvení. Doklad o úhradě Vám bude předán na místě nebo Vám bude zaslán poštou. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

POKYNY K PLATBĚ

Ve prospěch účtu Těžební unie č.: 48608 621/0100, KB a.s. Brno – město (IČ: 00544477, DIČ: CZ00544477). VS (vaše IČ). 

Číslo účtu pro platby ze zahraničí: 35-4784270217/0100, KB Brno – město, IBAN: CZ6301000000354784270217, SWIFT: KOMBCZPPXXX

KONTAKT

Organizační zajištění akce: Šárka Koníčková - CLOAKING , +420 602 226 305

Přihlašovací formulář

UKONČENÍ REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ: 22. ZÁŘÍ 2017

Anotace některých přednášek

Těžba štěrkopísku jako příležitost  pro zvýšení biodiverzity na příkladu CHKO Litovelské Pomoraví 

- Ing. Michal Servus (Správa CHKO Litovelské Pomoraví)

Předmětem přednášky bude přiblížení procesu projednávání plánovaného pokračování těžby v prostoru CHKO a prezentace dohodnutých výsledků zahrnující jak parametry procesu těžby tak i následných kroků po jejím ukončení.

Těžební prostory jako příležitost pro ochranu přírody

- RNDr. Klára Řehounková, Ph.D (Katedra botaniky, PřF JU, České Budějovice)

Území narušená těžbou nerostných surovin v sobě skrývají velký a dosud jen z malé části využitý potenciál pro ochranu přírody. Podmínkou je využití některé z forem přírodě blízké obnovy po těžbě - spontánní nebo řízené (usměrňované) sukcese. Za prioritními považujeme v opuštěných těžebních prostorech především otevřená stanoviště, např. písčiny, suché trávníky, skály a sutě, tůně, mokřady aj. Důležitou součástí obnovy území po těžbě by měly být také disturbance, čili narušování povrchu faktory přírodního i antropogenního původu.

Legislativní a administrativní podmínky pro přírodě blízkou obnovu

- Ing. Jiří Klápště (Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP ČR)

Ekologická obnova a podpora biodiverzity v průběhu těžby z pohledu nevládní organizace - přínosy a problémy

- Mgr. Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická)

Ekologická obnova je žádoucím postupem nejen po ukončení těžby, ale již v jejím průběhu, kdy mohou vznikat sice dočasná, ale přesto velmi cenná prostředí. V průběhu jednání o různých možnostech úprav a zásahů především na štěrkovnách jsme v minulosti naráželi na různé problém, z nichž nejzásadnější je podvázání veškerých aktivit existujícími plány sanací a rekultivací. Je žádoucí prosadit, aby bylo tyto dokumenty možno snadněji měnit, zvlášť, pokud jsou k přírodě nepřátelské. V některých případech je překážkou i financování, přičemž ideální by bylo využívání povinných fondů na sanace a rekultivace, což ovšem často není možné. V rámci příspěvku budeme vyzývat účastníky k přímé diskusi o těchto problémech a budeme se snažit dobrat konkrétních návrhů na systémová zlepšení.

Co brání častějšímu využití spontánní sukcese při obnově těžbou narušených míst? 

- Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, České Budějovice a Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

Nejprve bude ukázáno, jak a za jakých podmínek spontánní sukcese úspěšně běží a kdy naopak ne. Poté budou uvedeny příklady z České republiky, kdy došlo ke zcela zbytečným a drahým rekultivacím míst, která již dobře zarostla sama. Naopak budou ukázány příklady od nás i ze zahraničí, kde se podařily kompromisy mezi technickými a ekologickými přístupy k obnově těžbou narušených míst. Závěrem budou shrnuty příčiny toho, proč se u nás stále nedaří ve větším měřítku prosadit ekologicky podloženou obnovu těžbou narušených míst.

Možné postupy ekologických rekultivací těžeben nerostných surovin

- Mgr. Tomáš Gremlica (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.)

Přednáška je zaměřena na současné možnosti využívání přírodě blízkých způsobů obnovy území narušených, degradovaných či zdevastovaných těžbou nerostných surovin a souvisejícími aktivitami. Analyzuje konfliktní prvky platné právní úpravy oblasti využívání nerostného bohatství a ochrany životního prostředí, postupy orgánů státní správy při prosazování požadavků právních předpisů v praxi, postoje težebních a rekultivačních organizací a vlivy současných způsobů rekultivací na kulturní krajinu v České republice.

Pískovna Žízníkov a ropucha krátkonohá

- Mgr. Radomír Studený a Mgr. Irena Waldhauserová (Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství)

Rekultivace a jejich možné úpravy z pohledu zákona o OZPF

- RNDr. Milan Boukal, Ph.D. (Krajský Úřad Pardubice, Odbor životního prostředí a zemědělství)

Přírodě blízká obnova – praxe v těžební firmě

- Ing. Kamila Botková, Ph.D. (Specialista pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci společnost Českomoravský štěrk a.s.)

Přírodě blízká obnova je dnes již poměrně konvenčním postupem při tvorbě plánů rekultivace. Odpovědi na některé otázky týkající se míry zásahů do přirozených procesů, následné péče a využití vzniklých stanovišť zůstávají nicméně stále nejasné. Příspěvek stručně představí podmínky a omezení, se kterými se musí těžební firma při podpoře přírodě blízké obnovy vyrovnat, stejně jako příklady toho, kdy tento postup využit není a z jakých důvodů.

 

Jarní Setkání těžařů 2017

Email Print PDF

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na pravidelné jarní Setkání těžařů, které se tentokrát uskuteční v malebném prostředí mezi vinicemi v Zaječí, ve Vinařství U Kapličky, v termínu 5. - 7. dubna 2017.

Středeční program bude zahájen legislativní komisí TU a pro členy Těžební unie pak bude následovat Valná hromada. Den zakončíme společnou večeří, s možností prohlídky vinných sklepů pod vinařstvím. Čtvrtek bude vyhrazen konferenčnímu programu, ve kterém vám odborníci na slovo vzatí odprezentují aktuální informace z ČBÚ, EIA, životního prostředí, bezpečnosti a evropské legislativy. Příjemnou tečkou na závěr čtvrtečního dne bude moravský společenský večer ve vinných sklepích s cimbálovou muzikou. Na pátek je připravena exkurze do nedaleké štěrkovny společnosti Cemex a následně do nového Archeoparku v Pavlově.

Přihlášku a pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

Těšíme se s vámi na viděnou!

 

Podzimní Setkání těžařů 2016

Email Print PDF

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na pravidelné podzimní Setkání těžařů, které se uskuteční v Táboře, v termínu 2.- 4. listopadu 2016.

V příjemném prostředí hotelu Palcát se ve středu v odpoledních hodinách sejde legislativní komise TU, po jejím skončení bude prostor k využití volnočasového zázemí hotelu a den zakončíme společnou večeří v restauraci La Casa Havana.
Čtvrtek bude od rána vyhrazen konferenčnímu programu, ve kterém se mimo jiné zaměříme na zákon 86/2016 Sb., EIA ve stavebním zákoně, na biodiverzitu, bezpečnost nebo evropskou legislativu. Program brzy upřesníme. Čtvrtek pak uzavřeme společenským večerem v asijském stylu.

Na pátek jsou připraveny dvě exkurze - můžete navštívit historické táborské podzemí nebo se s námi vydat do nedalekého kamenolomu Slapy.

Níže naleznete přihlášku a pozvánku s předběžným programem.

Uzávěrka přihlášek je 27. října.

Pozvánka.

Přihláška.

Program

STŘEDA, 2. LISTOPAD 2016
13.00 14.00 Oběd
14.00 15.30 Představenstvo Těžební unie
15.30 17.00 Legislativní komise Těžební unie
19.00 Večeře

ČTVRTEK, 3. LISTOPAD 2016
8.30 9.00 Registrace účastníků
9.00 9.15 Přivítání spřátelených organizací a významných hostů
9.15 9.35 Novinky z oblasti BOZP - Jiří Pavlíček (M-Silnice)
9.35 9.55 Legislativní aktuality druhého pololetí 2016 - Vítězslav Urbanec (ČBÚ)
9.55 10.15 Novinky v legislativě EIA a možné dopady na těžební průmysl - Lukáš Záruba (MŽP)
10.15 10.35 Aktuální novely hlukové legislativy ve vztahu k záměrům těžby a EIA - Daniel Bubák (G E T s.r.o.)
10.35 10.45 Diskuze
10.45 11.00 Přestávka
11.00 11.40
Představení nových a stávajících členů TU
 • Epass, s.r.o.
 • pewag Czech s.r.o.
 • TAMTRON, s.r.o.
 • SEW-EURODRIVE, s.r.o.
11.40 12.00 Pořizování územně plánovací dokumentace a její úskalí pro těžební organizace - Michaela Vachtlová (ČBÚ)
12.00 12.20 Aktuální praxe při povolování důlních děl a staveb v dobývacích prostorech - Mario Petrů (G E T s.r.o.)
12.20 12.40 Aktuálně ZPF - Helena Bendová (MŽP)
12.40 13.00 Diskuze
13.00 14.00 Oběd
14.00 14.40 Představení nových a stávajících členů TU
14.40 14.55 Monitoring, vyhodnocení a reportování spotřeb energií (systém IEM) jako možná cesta k úsporám - Jan Fibír (SIDAT, spol. s r.o.)
14.55 15.15 Evropská legislativa - David Póč (Těžební unie)
15.15 15.25 Trhy Tichomořské aliance – aktuální příležitosti pro české firmy v oblasti důlního průmyslu - Šárka Stegbauerová (ČESTA Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance)
15.25 15.45 Zahraniční obchod s nerostnými surovinami - Pavel Kavina (MPO)
15.45 16.00 Diskuze
16.00 16.20 Přestávka
16.20 16.40 Příklady rekultivací ve světě - Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)
16.40 17.10 Rekultivace metodami přírodě blízké obnovy - Jan Frouz (KU, PřF, Ústav pro životní prostředí)
17.00 17.20 Kovy v mobilních telefonech - Jan Cempírek (MU, Přírodovědecká fakulta, ÚGV)
17.10 17.40 Biodiverzita starých těžeben - Anna Lepšová, Ivo Přikryl (ENKI, o.p.s.)
17.40 18.00 Začlenění odvalu Eliška do sanovaného území Dobývacího prostoru Žacléř - Karel Novotný (Gemec-Union a.s.)
18.00 18.20 Diskuze
19.00 Večeře s diskuzí, Slavnostní vyhlašení vysledků soutěže Zelený most

PÁTEK, 4. LISTOPAD 2016
9.30 12.00 Exkurze - Kamenolom Slapy nebo Táborské historické podzemí
 

Zveme Vás na EXPO Mokrá 2016

Email Print PDF

Zveme Vás na EXPO Mokrá 2016 a zde si můžete stáhnout volnou vstupenku.

Stačí ji vytisknout a vyplnit.

více na www.expomokra.cz

 

Jarní Setkání těžařů 2016

Email Print PDF

Jarní Setkání těžařů se uskutečnilo v Beskydech v hotelu Sepetná 6. - 8. dubna 2016.

Ve středu po zasedání představenstva TU a legislativní komise TU proběhla valná hromada Těžební unie, kde se projednávalo hospodaření TU, činnost TU, schválení změny stanov TU s ohledem na nový občanský zákoník a současně členové TU zvolili své zástupce do představenstva TU na další 2 roky.

Novými členy představenstva jsou:

 • Aron Lubomír (Gekon spol. s r.o.)
 • Fiala Pavel (LB Minerals, a.s.)
 • Duda František (Lomy Mořina spol. s r.o.)
 • Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)
 • Kotrba Jiří (Strojírny Podzimek s.r.o.)
 • Lorek Karel (Českomoravský štěrk a.s.)
 • Pechar Tomáš (GET s.r.o.)
 • Veselý Otakar (Kámen a písek spol. s r.o.)
 • Pavlíček Jiří (M - Silnice a.s.)

Novými členy kontrolní a revizní komise jsou:

 • Ludvík Martin (Zkušebna kamene a kameniva)
 • Slobodník Marek (PřF MU)
 • Weiss Martin (Weiss spol. s r.o.)

V rámci sportovního doprovodného programu bylo možné zúčastnit se turnaje v bowlingu, badmintonu, plavecké štafetě nebo vyzkoušet horostěnu.

Čtvrtek byl ve znamení zajímavého konferenčního programu. Prezentace si můžete stáhnout níže. V sále byla během celého dne k vidění výstava minerálů "Krystaly kalcitu - děti vápence", kterou připravili pracovníci Moravského zemského muzea Brno. Náročný den jsme pak společně zakončili "beskydským večerem".

V pátek bylo na výběr hned ze dvou exkurzí, a to do Arboreta Štramberk (starý vápencový lom Dolní Kamenárka) a Technického muzea Tatra Kopřivnice s návštěvou výrobního závodu Tatra Trucks.

Děkujeme všem za účast a těšíme se opět na viděnou na podzim!

Program

STŘEDA, 6. DUBNA 2016
12.00 13.00 Oběd
13.00 14.00 Legislativní komise
14.00 17.00 Valná hromada
17.00 19:30 Doprovodný program
20.00 Večeře

ČTVRTEK, 7. DUBNA 2016
8.30 9.00 Registrace účastníků
9.00 9.15 Přivítání spřátelených organizací a významných hostů
9.15 9.35 Novinky z oblasti BOZP - Jiří Pavlíček (M-Silnice)
9.35 9.55 Problematika limitu BOZP - zplodiny z dieselových motorů - David Póč (Těžební unie)
9.55 10.15 Aktuální informace z ČBÚ - Vítězslav Urbanec (Český báňský úřad)
10.15 10.35 Aktuální informace k EIA ve stavebním zákoně - Petr Šponar (Český báňský úřad)
10.35 10.55 Ověřování změn záměrů a souladu obsahu stanovisek dle novely EIA v praxi - Mário Petrů (GET s.r.o.)
10.55 11.10 Diskuze
11.10 11.30 Přestávka
11.30 11.50 Aktuální změny v oblasti EIA a stavebního zákona - Lukáš Záruba (Ministerstvo životního prostředí)
11.50 12.30 Představení nových a stávajících členů TU
 • SEW Eurodrive CZ, s.r.o. (Ivan Lukačevič)
 • TAMTRON s.r.o. (Vít Klimeš)
 • NOEN a.s. (Aleš Palma)
 • ATLAS COPCO (Aleš Buřík, Miloš Kánský)
12.30 12.50 Situace v evropském uhelném průmyslu - Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)
12.50 13.00 Nové metody využití bilančních zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Žacléř - Karel Novotný (Gemec-Union a.s.)
13.00 13.10 Diskuze
13.10 14.10 Oběd
14.10 14.50 Představení členů TU a ostatních firem
 • Centrum ENET - Laboratoř sypkých hmot (František Zádrapa)
 • Tenzováhy (Jiří Čermák)
 • ND LOR Uničov (Pavel Snášel)
 • Hardox – komplexní otěruvzdorný plech ze Švédska (Ivan Mika)
14.50 15.10 Surovinová politika ČR - Martin Vlastník (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
15.10 15.40 Ekonomický význam surovinové základny ČR - Jaromír Starý (Česká geologická služba)
15.40 16.10 Diskuze
16.10 16.30 Přestávka
16.30 16.50 Nový způsob poskytování údajů o území Českou geologickou službou (ve smyslu stavebního zákona) - Vít Štrupl (Česká geologická služba)
16.50 17.00 Tatra Trucks – představení společnosti a pozvání na exkurzi - Jiří Kašpárek (Tatra Trucks)
17.00 17.20 Kovy v mobilních telefonech - Jan Cempírek (MU, Přírodovědecká fakulta, ÚGV)
17.20 17.40 Dohoda NEPSI a problematika směrnice SEVESO III - David Póč (Těžební unie)
17.40 18.00 Aktuální legislativní požadavky na využití odpadů a dalších materiálů při sanaci vytěžených prostor - Daniel Bubák (GET s.r.o.)
18.00 18.20 Diskuze
19.00 Večeře s diskuzí
Po celý čtvrtek bude v sále k vidění výstava minerálů "Krystaly kalcitu - děti vápence", kterou připraví pracovníci Moravského zemského muzea v Brně.

PÁTEK, 8. DUBNA 2016
9.30 11.30 Exkurze
 • Arboretum Štramberk, starý vápencový lom Dolní Kamenárka.
 • Technické muzeum Tatra Kopřivnice, návštěva výrobního závodu Tatra Trucks.

Seznam účastníků

Jméno Firma
Adamec Zdeněk Gemec - Union a.s.
Aron Lubomír GEKON, spol. s.r.o.
Balint Vladimír Slovenské združenie výrobcov kameniva
Bartoš Ivo SSAB Swedish Steel s.r.o.
Beránek Tomáš Severočeské doly a.s.
Bína Tomáš Českomoravský štěrk, a.s.
Botková Kamila Českomoravský štěrk, a.s.
Bubák Daniel GET s.r.o.
Bureš Miroslav PSP Engineering a.s.
Buřík Aleš Atlas Copco s.r.o.
Buvalič Josef LB MINERALS s.r.o.
Cempírek Jan Masarykova univerzita, PřF, Ústav geol. věd
Cesnek Pavel NOEN a.s., generální ředitel
Čermák Jiří TENZOVÁHY, s.r.o.
Duda František LOMY MOŘINA spol.s.r.o.
Ďurovec Pius Písek-Beton a.s.
Dvořák Tomáš Kámen a písek, spol. s.r.o.
Dvořáková Marie Kámen a písek, spol. s.r.o.
Dymák Antonín Severní energetická a.s.
Eisenvortová Renata Severní energetická a.s.
Fiala Pavel LB MINERALS s.r.o.
Filip Pavel Severočeské doly a.s.
Fojtů Stanislav CEMEX Sand, k.s.
Fraus František Hornická společnost podkrušnohorské oblasti
Fryčka Jaroslav SEW Eurodrive CZ, s.r.o.
Fučík Pavel Kámen a písek, spol. s.r.o.
Gajdzica Peter Slovenské združenie výrobcov kameniva
Hanuška Ladislav Severočeské doly a.s.
Harák Luboš Renomag spol s.r.o.
Houzar Stanislav Moravské zemské muzeum
Hrazdil Vladimír Moravské zemské muzeum
Hrbáček David EUROVIA Kamenolomy a.s.
Hroch Jiří Hartl drtiče+třídiče s.r.o.
Jakubec Jaroslav Kámen a písek, spol. s.r.o.
Jandourková Petra AMOENE
Jaroš Antonín Ascendum CZ s.r.o.
Kadúch Jan EUROVIA Kamenolomy a.s.
Kafka Michal Zeppelin CZ s.r.o.
Kánský Miloš Atlas Copco s.r.o.
Király Alexander VŠB - TUO, Hornicko-geologická fakulta
Klimeš Vít TAMTRON s.r.o.
Kolář Petr Severočeské doly a.s.
Kolbasa Miroslav KMK GRANIT a.s.
Kolčář Josef Českomoravský štěrk, a.s.
Koller Petr Renomag spol s.r.o.
Koranda Rudolf KERAMOST, a.s.
Kotrba Jiří Strojírny Podzimek , s.r.o.
Krása Jakub NOEN a.s., technický ředitel
Kuba Vojtěch Českomoravský štěrk, a.s.
Kucej-Gimen Antonín Renomag spol s.r.o.
Kučera Luboš Severočeské doly a.s.
Lavička Jiří Severočeské doly a.s.
Livora Václav KERACLAY, a.s.
Lorek Karel Českomoravský štěrk, a.s.
Lorencová Hana Severní energetická a.s.
Ludvík Martin Lomis s.r.o.
Lukačevič Ivan SEW Eurodrive CZ, s.r.o.
Luks Josef
Luksová Marcela
Mareček Jindřich TAMTRON s.r.o.
Matoušek Ladislav LB MINERALS s.r.o.
Mika Ivan SSAB Swedish Steel s.r.o.
Mikoláš Milan VŠB - TUO, Hornicko-geologická fakulta
Moravec Josef Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích
Návrat Lukáš BOSCH REXROTH s.r.o.
Navrátil Václav PSP Engineering a.s.
Novobilský Svatopluk
Novotný Karel Gemec - Union a.s.
Orlíková Alena DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA
Pačes Petr Báňský inženýring Olomouc, spol. s. r.o.
Pálenský Radek Ascendum CZ s.r.o.
Palma Aleš NOEN a.s., obchodní manažer
Pavlíček Jiří M-SILNICE a.s., o.z. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
Pechar Tomáš GET s.r.o.
Petr Jiří Zeppelin CZ s.r.o.
Petrů Mário GET s.r.o.
Pilař Vladimír NAM system, a.s.
Prášilová Radka CEMEX Sand, k.s.
Pšenica Lukáš Dimont HDX s.r.o.
Rylko Jan MOTOR-GEAR a.s.
Salamánek Michal ACHENBACH-CZ s.r.o.
Seriš Vladislav COLAS CZ a.s., závod Lomy
Simon Miloš Zemědělské družstvo Šonov u Broumova
Slobodník Marek Masarykova univerzita, Ústav geologických věd
Snášel Pavel ND LOR Uničov, a.s.
Starý Jaromír Česká geologická služba
Suk Radek TATRA TRUCKS
Šafářová Marcela Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Šáfr Radek Severočeské doly a.s.
Ševčík Petr BOSCH REXROTH s.r.o.
Špirk Jakub Rocktech s.r.o.
Špirková Klára Rocktech s.r.o.
Šponar Petr Český báňský úřad
Štrof Pavel DHI a.s.
Štrupl Vít Česká geologická služba
Tatýrek Pavel KMK GRANIT a.s.
Ticháček Jaroslav Severočeské doly a.s.
Toman Jiří Moravské zemské muzeum
Turnovský Liboslav
Urbanec Vítězslav Český báňský úřad
Vágnerová Gabriela KERAKAOLIN, a.s.
Valenta Jiří TENZOVÁHY, s.r.o.
Vavruška Otakar VŠB-TU Ostrava
Veselý Otakar Kámen a písek, spol. s.r.o.
Viewegh Jan Ministerstvo životního prostředí
Vlastník Martin Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vojvodíková Barbara VŠB - TUO, Fakulta stavební
Vyskok Jozef Českomoravský štěrk, a.s.
Weiss Martin WEISS spol. s.r.o.
Zádrapa František Centrum ENET - Laboratoř sypkých hmot
Záruba Lukáš Ministerstvo životního prostředí

Prezentace ze setkání

Monika Lipovská (MŽP SR)
 Dočasné alebo príležitostné vykonávanie geologických prác
Jiří Pavlíček (M-Silnice)
 Novinky z oblasti BOZP
David Póč (Těžební unie)
 Problematika limitu BOZP - zplodiny z dieselových motorů
Mário Petrů (GET s.r.o.)
 Ověřování změn záměrů a souladu obsahu stanovisek dle novely EIA v praxi
Lukáš Záruba (Ministerstvo životního prostředí)
 Aktuální změny v oblasti EIA a stavebního zákona
Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)
 Situace v evropském uhelném průmyslu
Karel Novotný (Gemec-Union a.s.)
 Nové metody využití bilančních zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Žacléř
Martin Vlastník (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 Surovinová politika ČR
Jaromír Starý (Česká geologická služba)
 Ekonomický význam surovinové základny ČR
Vít Štrupl (Česká geologická služba)
 Nový způsob poskytování údajů o území Českou geologickou službou (ve smyslu stavebního zákona)
Jan Cempírek (MU, Přírodovědecká fakulta, ÚGV)
 Kovy v mobilních telefonech
Daniel Bubák (GET s.r.o.)
 Aktuální legislativní požadavky na využití odpadů a dalších materiálů při sanaci vytěžených prostor
Firemí prezentace
 ATLAS COPCO (Aleš Buřík, Miloš Kánský)
 Centrum ENET - Laboratoř sypkých hmot (František Zádrapa)
 Hardox – komplexní otěruvzdorný plech ze Švédska (Ivan Mika)
 ND LOR Uničov (Pavel Snášel)
 NOEN (Aleš Palma)
 SEW Eurodrive CZ, s.r.o. (Ivan Lukačevič)
 Tatra Trucks – představení společnosti a pozvání na exkurzi (Jiří Kašpárek)
 Tenzováhy (Jiří Čermák)

Fotogalerie

Valná hromada T...
Valná hromada T...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
7.4. Konferenci...
7.4. Účastníci ...
7.4. Účastníci ...
7.4. Účastníci ...
7.4. Jiří Pavlí...
7.4. David Póč ...
7.4. Účastníci ...
7.4. Aktuální i...
7.4. Ověřování ...
7.4. Výstava mi...
7.4. Výstava mi...
7.4. Aktuální z...
7.4. Představen...
7.4. Představen...
7.4. Představen...
7.4. Situace v ...
7.4. Nové metod...
7.4. Představen...
7.4. Hardox – k...
7.4. Surovinová...
7.4. Ekonomick...
7.4. ND LOR Uni...
7.4. Nový způso...
8.4. Exkurze do...
8. 4. Exkurze d...
8. 4. Exkurze d...
8. 4. Exkurze d...
8. 4. Exkurze d...
8.4. Exkurze do...
8.4. Exkurze do...
8.4. Exkurze do...
8.4. Exkurze do...

 

Podzimní Setkání těžařů 2015

Email Print PDF

.Se uskutečnilo 11. – 13. listopadu v hotelu Patria v Trutnově.

Hlavní témata přednášek

 • Zemědělský půdní fond
 • EIA v rámci stavebního zákona
 • Novinky z evropské legislativy
 • Odpady z těžby

Exkurze 13.11.

 • Nově otevřený Měděný důl Bohumír

program

Seznam účastníků

Firma Jméno
GEMEC-UNION a.s. Adamec Zdeněk
ČBÚ Antoszyk Petr
Ministerstvo životního prostředí Bendová Helena
Českomoravský cement, a.s. Beran Stanislav
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Brázda Zdeněk
Obvodní báňský úřad v Brně Brothánek Jan
EUROVIA Kamenolomy a.s. Brož Petr
GET s.r.o. Bubák Daniel
GEOMET s.r.o. Bubníková Olga
Hartl drtiče+třídiče s.r.o. Bureš Dan
PSP Engineering a.s. Bureš Miroslav
LB MINERALS, s.r.o. Buvalič Josef
TENZOVÁHY, s.r.o. Čermák Jiří
Českomoravský cement, a.s. Donocik Roman
RVS Chodov, s.r.o. Dršková Romana
Severní energetická a.s. Dymák Antonín
Severní energetická a.s. Eisenvortová Renata
Vega, s.r.o. - časopis Těžební stroje Fajfrová Zuzana
LB MINERALS, s.r.o. Fiala Pavel
CEMEX Sand k.s. Fojtů Stanislav
Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Fraus František
KERACLAY, a.s. Galko Daniel
Renomag spol. s r.o. Harák Luboš
Vega, s.r.o. - časopis Těžební stroje Havlík Martin
Ministerstvo životního prostředí Holý Martin
Sklopísek Střeleč, a.s. Horák Lukáš
Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Hörbe Miroslav
EUROVIA Kamenolomy a.s. Hranička Ivan
Powerscreen ČR s.r.o. Hruša Tomáš
Česká odpadová a.s. Hůda Vladimír
GEOMET s.r.o. Janout Otto
ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH s.r.o. Jaroš Antonín
RVS Chodov, s.r.o. Jurča Petr
Štěrkovny Olomouc a.s. Juzik Petr
EUROVIA Kamenolomy a.s. Kadúch Jan
ATLAS COPCO, s.r.o. Kánský Miloš
DESTRO Karas Mirosla
Diamo, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu Kašpar Ludvík
TATRA TRUCKS Kašpárek Jiří
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kavina Pavel
Českomoravský štěrk, a.s. Klimeš Pavel
ATLAS COPCO, s.r.o. Knotek Martin
Renomag spol. s r.o. Koller Petr
Těžební unie Koníčková Šárka
KERAMOST, a.s. Koranda Rudolf
BONAP-ICCZ s.r.o. Košinar Marian
Strojírny Podzimek , s.r.o. Kotrba Jiří
METROSTAV Kotrčka Stanislav
ND LOR Uničov, a.s Kraevski Todor
LIEBHERR - STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. Kubišta David
CEMEX Sand k.s. Kubový Karel
Správa CHKO Broumovsko Kuna Petr
pewag Czech s.r.o. Lenfeld Martin
Severní energetická a.s. Lorencová Hana
Ludvík Martin
M - SILNICE a.s., oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Mádle Dušan
MT legal s.r.o., advokátní kancelář Mareš David
GEMEC-UNION a.s. Michal Rajchl
Obvodní báňský úřad v Hradci Králové Miksch André
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Mocek Bohuslav
BONAP-ICCZ s.r.o. Nákelný Artur
VŠB-TU Ostrava Nečas Jan
Ministerstvo obrany ČR Nouza Richard
GEMEC-UNION a.s. Novotný Karel
OC Engineering, s.r.o. Oldřich Cvan
Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o. Pačes Petr
ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH s.r.o. Pálenský Radek
NOEN a.s. Palma Aleš
M - SILNICE a.s., oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Pavlíček Jiří
GET s.r.o. Pechar Tomáš
Zeppelin CZ s.r.o. Petr Jiří
Těžební unie Póč David
Prášilová Radka
Těžební unie Praženková Monika
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. Prejzková Jana
Česká geologická služba Rambousek Petr
MOTOR-GEAR a.s. Rylko Jan
LIEBHERR - STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. Sendler Marcel
COLAS CZ, a.s., závod Lomy Seriš Vladislav
Štěrkovny Olomouc a.s. Schneider Roman
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova Simon Miloš
ND LOR Uničov, a.s. Snášel Pavel
VARS BRNO a.s. Soukup Karel
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. Stoklas Daniel
NET spol. s r.o. Sýkora Igor
Těžební unie Šandová Milena
EUROVIA Kamenolomy a.s. Šebek Petr
Diamo, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu Štádler Josef
Severočeské doly a.s. Šťovíčková Jaroslava
ČBÚ Taufer Antonín
SEW Eurodrive CZ, s.r.o. Tuček Karel
Turnovský Libor
ČBÚ Urbanec Vítězslav
KERAKAOLIN, a.s. Vágnerová Gabriela
PERMON Vaňek Luboš
M - SILNICE a.s., oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Vaněk Lukáš
VŠB-TU Ostrava Vavruška Otakar
Geosence s.r.o. Vedra Tomáš
KÁMEN A PÍSEK spol. Veselý Otakar
PSP Engineering a.s. Vicenec Radovan
Ministerstvo životního prostředí ČR Vieweg Jan
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova Vítová Jana
TENZOVÁHY, s.r.o. Vysloužil Jan
WEISS s.r.o. Weiss Martin
Těžební unie Zachovalová Kateřina
SEW Eurodrive CZ, s.r.o. Zápotočný Roman
Ministerstvo životního prostředí Záruba Lukáš
VŠB-TU Ostrava Zegzulka Jiří

Prezentace ze setkání

Karel Novotný (Gemec Union)
 Přivítání hostů
Jiří Pavlíček (M-Silnice)
 Novinky z oblasti BOZP
Antonín Taufer (ČBÚ)
 Novela směrnice EU 92/104
Vítězslav Urbanec (ČBÚ)
 Povinnosti provozovatelů úložných míst a výkon veřejné správy dle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Petr Rambousek (Česká geologická služba)
 Projekty v řešení EU a jejich význam pro Českou republiku
Lukáš Záruba (MŽP ČR)
 Legislativní změny v oblasti EIA
Daniel Bubák (G E T s.r.o.)
 Posuzování vlivu těžebních záměrů na životní prostředí po novele zákona 100/2001 Sb. v praxi
Tomáš Pechar (G E T s.r.o.)
 Aktuální problémy při osvojování výhradních ložisek nerostných surovin v ČR
Helena Bendová (MŽP ČR)
 Zemědělský půdní fond
Bohuslav Mocek (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
 Přírodě blízká obnova v Lomu Rožmitál
David Póč (TU)
 REFIT - aktuální stav revize evropské legislativy (NATURA 2000 ad.), Circular economy - stav, výkonové indikátory ad.
Hana Lorencová (Severní energetická)
 Sevillský proces revize BREF dokumentu "Nakládání s těžebními odpady"
Martin Holý (MŽP ČR)
 Stávající a připravované průzkumy v rámci ČR
Renata Eisenvortová (Severní energetická)
 Přínos domácích zdrojů uhlí pro energetickou bezpečnost EU
Firemí prezentace
 Atlas Copco (Miloš Kánský)
 Moderní trendy ve využití bezpilotních prostředků při těžbě a ve stavebnictví (Vladimír Hůda - Easy Map)
 ND LOR Uničov, a.s. (Pavel Snášel)
 NET, spol. s r.o. (Igor Sýkora)
 NOEN (Aleš Palma)
 pewag (Martin Lenfeld)
 Vážící systémy (Petr Jurča – RVS))

Fotogalerie

2015-trutnov-01
2015-trutnov-02
2015-trutnov-03
2015-trutnov-04
2015-trutnov-05
2015-trutnov-06
2015-trutnov-07
2015-trutnov-08
2015-trutnov-09
2015-trutnov-10
2015-trutnov-12
2015-trutnov-13
2015-trutnov-14
2015-trutnov-15
2015-trutnov-16
2015-trutnov-17
2015-trutnov-18
2015-trutnov-19
2015-trutnov-20
2015-trutnov-21
2015-trutnov-22
2015-trutnov-23
2015-trutnov-24
2015-trutnov-25
2015-trutnov-26
2015-trutnov-27
2015-trutnov-28
2015-trutnov-29
2015-trutnov-30
2015-trutnov-31
2015-trutnov-32
2015-trutnov-33
2015-trutnov-34
2015-trutnov-35
2015-trutnov-36
2015-trutnov-37
2015-trutnov-38
2015-trutnov-39
2015-trutnov-40
2015-trutnov-41
2015-trutnov-42
2015-trutnov-43
2015-trutnov-44
2015-trutnov-45
2015-trutnov-48
2015-trutnov-50
2015-trutnov-52
2015-trutnov-53
2015-trutnov-55

 

Jarní Setkání těžařů 2015

Email Print PDF

Podzimní Setkání těžařů se uskutečnilo 11. – 13. listopadu v hotelu Patria v Trutnov

Ve středu zasedalo představenstvo Těžební unie a sešla se také legislativní komise TU. Večer proběhl ve svatomartinském duchu, s vínem, husou a nechyběl ani Martin na bílém koni...

Čtvrtek patřil od rána do večera odborným přednáškám, aktuálním informacím i zajímavým debatám. Po náročném dni všem přišel vhod večer s cimbálovou muzikou, rautem a moravským vínem...

V rámci doprovodného programu se ve středu uskutečnil curlingový turnaj a v pátek exkurze do nově zpřístupněného měděného dolu Bohumír v Jívce.

program

Seznam účastníků

Firma Jméno
GEMEC-UNION a.s. Adamec Zdeněk
ČBÚ Antoszyk Petr
Ministerstvo životního prostředí Bendová Helena
Českomoravský cement, a.s. Beran Stanislav
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Brázda Zdeněk
Obvodní báňský úřad v Brně Brothánek Jan
EUROVIA Kamenolomy a.s. Brož Petr
GET s.r.o. Bubák Daniel
GEOMET s.r.o. Bubníková Olga
Hartl drtiče+třídiče s.r.o. Bureš Dan
PSP Engineering a.s. Bureš Miroslav
LB MINERALS, s.r.o. Buvalič Josef
TENZOVÁHY, s.r.o. Čermák Jiří
Českomoravský cement, a.s. Donocik Roman
RVS Chodov, s.r.o. Dršková Romana
Severní energetická a.s. Dymák Antonín
Severní energetická a.s. Eisenvortová Renata
Vega, s.r.o. - časopis Těžební stroje Fajfrová Zuzana
LB MINERALS, s.r.o. Fiala Pavel
CEMEX Sand k.s. Fojtů Stanislav
Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Fraus František
KERACLAY, a.s. Galko Daniel
Renomag spol. s r.o. Harák Luboš
Vega, s.r.o. - časopis Těžební stroje Havlík Martin
Ministerstvo životního prostředí Holý Martin
Sklopísek Střeleč, a.s. Horák Lukáš
Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Hörbe Miroslav
EUROVIA Kamenolomy a.s. Hranička Ivan
Powerscreen ČR s.r.o. Hruša Tomáš
Česká odpadová a.s. Hůda Vladimír
GEOMET s.r.o. Janout Otto
ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH s.r.o. Jaroš Antonín
RVS Chodov, s.r.o. Jurča Petr
Štěrkovny Olomouc a.s. Juzik Petr
EUROVIA Kamenolomy a.s. Kadúch Jan
ATLAS COPCO, s.r.o. Kánský Miloš
DESTRO Karas Mirosla
Diamo, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu Kašpar Ludvík
TATRA TRUCKS Kašpárek Jiří
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kavina Pavel
Českomoravský štěrk, a.s. Klimeš Pavel
ATLAS COPCO, s.r.o. Knotek Martin
Renomag spol. s r.o. Koller Petr
Těžební unie Koníčková Šárka
KERAMOST, a.s. Koranda Rudolf
BONAP-ICCZ s.r.o. Košinar Marian
Strojírny Podzimek , s.r.o. Kotrba Jiří
METROSTAV Kotrčka Stanislav
ND LOR Uničov, a.s Kraevski Todor
LIEBHERR - STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. Kubišta David
CEMEX Sand k.s. Kubový Karel
Správa CHKO Broumovsko Kuna Petr
pewag Czech s.r.o. Lenfeld Martin
Severní energetická a.s. Lorencová Hana
Ludvík Martin
M - SILNICE a.s., oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Mádle Dušan
MT legal s.r.o., advokátní kancelář Mareš David
GEMEC-UNION a.s. Michal Rajchl
Obvodní báňský úřad v Hradci Králové Miksch André
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Mocek Bohuslav
BONAP-ICCZ s.r.o. Nákelný Artur
VŠB-TU Ostrava Nečas Jan
Ministerstvo obrany ČR Nouza Richard
GEMEC-UNION a.s. Novotný Karel
OC Engineering, s.r.o. Oldřich Cvan
Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o. Pačes Petr
ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH s.r.o. Pálenský Radek
NOEN a.s. Palma Aleš
M - SILNICE a.s., oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Pavlíček Jiří
GET s.r.o. Pechar Tomáš
Zeppelin CZ s.r.o. Petr Jiří
Těžební unie Póč David
Prášilová Radka
Těžební unie Praženková Monika
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. Prejzková Jana
Česká geologická služba Rambousek Petr
MOTOR-GEAR a.s. Rylko Jan
LIEBHERR - STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. Sendler Marcel
COLAS CZ, a.s., závod Lomy Seriš Vladislav
Štěrkovny Olomouc a.s. Schneider Roman
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova Simon Miloš
ND LOR Uničov, a.s. Snášel Pavel
VARS BRNO a.s. Soukup Karel
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. Stoklas Daniel
NET spol. s r.o. Sýkora Igor
Těžební unie Šandová Milena
EUROVIA Kamenolomy a.s. Šebek Petr
Diamo, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu Štádler Josef
Severočeské doly a.s. Šťovíčková Jaroslava
ČBÚ Taufer Antonín
SEW Eurodrive CZ, s.r.o. Tuček Karel
Turnovský Libor
ČBÚ Urbanec Vítězslav
KERAKAOLIN, a.s. Vágnerová Gabriela
PERMON Vaňek Luboš
M - SILNICE a.s., oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Vaněk Lukáš
VŠB-TU Ostrava Vavruška Otakar
Geosence s.r.o. Vedra Tomáš
KÁMEN A PÍSEK spol. Veselý Otakar
PSP Engineering a.s. Vicenec Radovan
Ministerstvo životního prostředí ČR Vieweg Jan
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova Vítová Jana
TENZOVÁHY, s.r.o. Vysloužil Jan
WEISS s.r.o. Weiss Martin
Těžební unie Zachovalová Kateřina
SEW Eurodrive CZ, s.r.o. Zápotočný Roman
Ministerstvo životního prostředí Záruba Lukáš
VŠB-TU Ostrava Zegzulka Jiří

Prezentace ze setkání

Karel Novotný (Gemec Union)
 Přivítání hostů
Jiří Pavlíček (M-Silnice)
 Novinky z oblasti BOZP
Antonín Taufer (ČBÚ)
 Novela směrnice EU 92/104
Petr Antoszyk (ČBÚ)
 Povinnosti provozovatelů úložných míst
Petr Rambousek (Česká geologická služba)
 Projekty v řešení EU a jejich význam pro Českou republiku
Lukáš Záruba (MŽP ČR)
 Legislativní změny v oblasti EIA
Daniel Bubák (G E T s.r.o.)
 Posuzování vlivu těžebních záměrů na životní prostředí po novele zákona 100/2001 Sb. v praxi
Tomáš Pechar (G E T s.r.o.)
 Aktuální problémy při osvojování výhradních ložisek nerostných surovin v ČR
Helena Bendová (MŽP ČR)
 Zemědělský půdní fond
Bohuslav Mocek (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
 Přírodě blízká obnova v Lomu Rožmitál
David Póč (TU)
 REFIT - aktuální stav revize evropské legislativy (NATURA 2000 ad.), Circular economy - stav, výkonové indikátory ad.
Hana Lorencová (Severní energetická)
 Sevillský proces revize BREF dokumentu "Nakládání s těžebními odpady"
Martin Holý (MŽP ČR)
 Stávající a připravované průzkumy v rámci ČR
Renata Eisenvortová (Severní energetická)
 Přínos domácích zdrojů uhlí pro energetickou bezpečnost EU
Firemí prezentace
 Atlas Copco (Miloš Kánský)
 Moderní trendy ve využití bezpilotních prostředků při těžbě a ve stavebnictví (Vladimír Hůda - Easy Map)
 ND LOR Uničov, a.s. (Pavel Snášel)
 NET, spol. s r.o. (Igor Sýkora)
 NOEN (Aleš Palma)
 pewag (Martin Lenfeld)
 Vážící systémy (Petr Jurča – RVS))

Fotogalerie

2015-trutnov-01
2015-trutnov-02
2015-trutnov-03
2015-trutnov-04
2015-trutnov-05
2015-trutnov-06
2015-trutnov-07
2015-trutnov-08
2015-trutnov-09
2015-trutnov-10
2015-trutnov-12
2015-trutnov-13
2015-trutnov-14
2015-trutnov-15
2015-trutnov-16
2015-trutnov-17
2015-trutnov-18
2015-trutnov-19
2015-trutnov-20
2015-trutnov-21
2015-trutnov-22
2015-trutnov-23
2015-trutnov-24
2015-trutnov-25
2015-trutnov-26
2015-trutnov-27
2015-trutnov-28
2015-trutnov-29
2015-trutnov-30
2015-trutnov-31
2015-trutnov-32
2015-trutnov-33
2015-trutnov-34
2015-trutnov-35
2015-trutnov-36
2015-trutnov-37
2015-trutnov-38
2015-trutnov-39
2015-trutnov-40
2015-trutnov-41
2015-trutnov-42
2015-trutnov-43
2015-trutnov-44
2015-trutnov-45
2015-trutnov-48
2015-trutnov-50
2015-trutnov-52
2015-trutnov-53
2015-trutnov-55

 

Podzimní Setkání těžařů 2014

Email Print PDF
se konalo

v Brně v hotelu Myslivna 5. - 7. listopadu.

Seznam účastníků

Firma Jméno
GEMEC-UNION a.s. Adamec Zdeněk
Českomoravský cement, a.s. Beran Stanislav
AUSTRADE Brejcha Jan
Český báňský úřad Brothánek Jan
EUROVIA KAMENOLOMY, a.s. Brož Petr
GEOMET s.r.o. Bubníková Olga
HARTL drtiče+třídiče s.r.o. Bureš Dan
PSP Engeneering , a.s. Přerov Bureš Miroslav
LB Minerals s.r.o. Buvalič Josef
Cvan Oldřich Cvan Oldřich
Správa železniční dopravní cesty Čihák Jan
Čupr - SŽDC Čupr Pavel
VŠB - TU Ostrava Dirner Vojtěch
Slovenské združenie výrobcov kameniva Duda Eduard
LOMY MOŘINA spol. s r.o. Duda František
Český báňský úřad Dvořák Pavel
Česká geologická služba Dvořáková Vlastimila
Severní energetická a.s. Dymák Antonín
Severní energetická a.s. Eisenvortová Renata
LB Minerals s.r.o. Fiala Pavel
Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Fraus František
Slovenské združenie výrobcov kameniva Gajdzica Peter
Kerakaolin, a.s. Galko Daniel
RENOMAG spol. s r.o. Harák Luboš
VEGA - Stavební stroje Hejhálková Helena
BONAP-ICCZ s.r.o. Holešinska Yulia
MŽP ČR Holý Martin
Sklopísek Střeleč, a.s. Horák Lukáš
Metso Minerals, s.r.o. Horuta Pavel
Moravské zemské muzeum Brno Houzar Stanislav
Moravské zemské muzeum Brno Hrazdil Vladimír
Kamenolomy ČR Huf Richard
ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH s.r.o. Jaroš Antonín
RVS Chodov, s.r.o. Jurča Petr
Štěrkovny Olomouc a.s. Juzik Petr
EUROVIA KAMENOLOMY, a.s. Kadůch Jan
ATLAS COPCO s.r.o. Kánský Miloš
KUHN - BOHEMIA a.s. Kastl Bohuslav
Ministerstvo průmyslu a obchodu Kavina Pavel
VŠB - TU Ostrava Khestl Filip
Českomoravský štěrk, a.s. Kolčař Josef
RENOMAG spol. s r.o. Koller Petr
Moravské zemské muzeum Brno Koníčková Šárka
Orica Czech republic s.r.o. Konupčík Petr
AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. Kopecký Roman
Keramost, a.s. Koranda Rudolf
BONAP-ICCZ s.r.o. Košinár Marián
Strojírny podzimek, s.r.o. Kotrba Jiří
ND LOR Uničov a.s. Kraevski Todor
NOEN, a.s. Krása Jakub
Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Krutilová Kateřina
Českomoravský štěrk, a.s. Kuba Vojtěch
RENOMAG spol. s r.o. Kucej Gimen Antonín
pewag s.r.o. Lenfeld Martin
Ministerstvo životního prostředí SR Lipovská Monika
Českomoravský štěrk, a.s. Lorek Karel
Severní energetická a.s. Lorencová Hana
Lomis s.r.o. Ludvík Martin
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Lukačevič Ivan
Sedlecký kaolin a.s. Lukeš Ivo
Právní poradce Luks Josef
Český báňský úřad Malíř Martin
MT Legal s.r.o. Mareš David
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu Merunka Luboš
VŠB - TU Ostrava Mikoláš Milan
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice Moravec Josef
VEGA - Stavební stroje Mrázková Zuzana
KALCIT Musil Pavel
BONAP-ICCZ s.r.o. Nákelný Artur
Českomoravský štěrk, a.s. Netoušek Martin
Ministerstvo vnitra ČR Nouza Richard
MKV Ozubená kola s.r.o. Nováček Josef
GEMEC-UNION a.s. Novotný Karel
DIAMO, s.p., o.z. ODRA Orlíková Alena
Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o. Pačes Petr
NOEN, a.s. Palma Aleš
M-SILNICE, o.z. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Pavlíček Jiří
Český báňský úřad Pěgřímek Ivo
GET s.r.o. Pechar Tomáš
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Petratur Vít
Těžební unie Póč David
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu Prášilová Radka
Těžební unie Praženková Monika
ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH s.r.o. Primus Miroslav
MU Právnická fakulta Průchová Jana
Česká geologická služba Rambousek Petr
Kamenolomy ČR Reclík Petr
NOEN, a.s. Rosa Radek
ACHENBACH Salamánek Michal
Štěrkovny Olomouc a.s. Schneider Roman
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova Simon Miloš
TZR těžební s.r.o. Skopal Pavel
MU PřF Ústav geologických věd Slobodník Marek
Vodní zdroje Chrudim Smutek Daniel
ND LOR Uničov a.s. Snášel Pavel
Česká geologická služba Starý Jaromír
AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. Stoklas Daniel
GEODYN Svoboda Bohumil
Těžební unie Šandová Milena
EUROVIA KAMENOLOMY, a.s. Šebek Petr
Českomoravský štěrk, a.s. Šimek Jan
KERACLAY, a.s. Šimonic Radek
SANDROCK Štandl Stanislav
Český báňský úřad Taufer Antonín
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu Turnovský Liboslav
M-SILNICE, o.z. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Vaněk Lukáš
VŠB - TU Ostrava Vavruška Otakar
GEOSENCE/GET Vedra Tomáš
Kámen a písek spol. s r.o. Veselý Otakar
MŽP ČR Viewegh Jan
Těžební unie Víšková Eva
MPO ČR Vlastník Martin
WEISS spol. s r.o. Weiss Martin
Slovenské združenie výrobcov kameniva Werner Norbert
Těžební unie Zachovalová Kateřina
AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. Zalabák Kamil
MŽP ČR Záruba Lukáš
SKANSKA Zavřel Tomáš
MU PřF Ústav geologických věd Zeman Josef

Prezentace ze setkání

Jiří Pavlíček (M-Silnice)
  Novinky z oblasti BOZP
Josef Zeman (MU, PřF, Ústav geologických věd)
  Stratifikace povrchových a podzemních vod – ekologický problém pro těžbu a zahlazování následnků?
Jan Čihák (Správa železniční dopravní cesty)
  Úprava metodiky zkoušek drobových zrn v sedimentárních horninách
Antonín Taufer (ČBÚ)
  Připravovaná změna Horního zákona
Martin Malíř (ČBÚ)
  Vztah Katastrálního a Horního zákona
Lukáš Záruba (MŽP ČR)
  Aktuální novela zákona EIA a připravovaná integrace povolovacích řízení
Jan Brejcha (Austrade)
  Austrálie jako možný partner pro spolupráci
Renata Eisenvortová (Severní energetická)
  Aktuální priority v oblasti EU politik
David Póč (Těžební unie)
  Aktuální priority v oblasti EU politik
David Póč (Těžební unie)
  Finální report NEPSI za rok 2014
Petr Rambousek a Josef Godany (ČGS)
  Katalog kameniva
Petr Rambousek (ČGS)
  Problematika těžby amfibolických hornin
Petr Rambousek a Josef Godany (ČGS)
  Informace o připravovaných společných mezinárodních projektech
Tomáš Vedra (GEOSENSE s.r.o.)
  Moderní trendy v geoinformatice pro těžební průmysl
Firemí prezentace
  MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář (David Mareš)
  NOEN, a.s. (Radek Rosa)
  pewag s.r.o. (Martin Lenfeld)
  RVS Chodov s.r.o. (Petr Jurča)
  SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. (Ivan Lukačevič)

Fotogalerie

6.11. 2014 Účas...
6.11. 2014 Před...
6.11. 2014 Účas...
6.11. 2014 Účas...
6.11.2014 Nový ...
6.11.2014 Připr...
6.11.2014 Vztah...
6.11. 2014 Účas...
6.11.2014 Aktuá...
6.11. 2014 Před...
6.11. 2014 Před...
6.11. 2014 Před...
6.11. 2014 Před...
6.11. 2014 Před...
6.11. 2014 Výst...
6.11. 2014 Výst...
6.11. 2014 Výst...
6.11. 2014 Výst...
6.11. 2014 Aktu...
6.11. 2014 Finá...
6.11. 2014 Před...
6.11. 2014 Make...
6.11. 2014 Mart...
6.11. 2014 Petr...
6.11. 2014 SEW-...
6.11. 2014 Účas...
6.11.2014 Aktuá...
6.11. 2014 Účas...
6.11. 2014 Tema...
6.11.2014 Témat...
6.11.2014 Témat...
6.11.2014 Témat...
6.11.2014 Témat...
6.11.2014 Témat...
6.11.2014 Témat...
6.11.2014 Témat...
6.11.2014 Témat...
7.11.2014 Exkur...
7.11.2014 Exkur...
7.11.2014 Exkur...
7.11.2014 Exkur...

 

Jarní Setkání těžařů 2014 se uskutečnilo v Dolní Moravě

Email Print PDF

Jarní Setkání těžařů 2014 se uskutečnilo 16. až 18. dubna ve wellness hotelu Vista v Dolní Moravě.

Přednášky, fotografie a seznam účastníků naleznete v sekci Setkání těžařů.

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Partneři

Naše biodiverzita