Pozvání na RECYCLING 2020

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně
pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) jubilejní 25. ročník mezinárodní konference R E C Y C L I N G 2020

termín : 16. až 17. dubna 2020
místo konání: hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 BRNO

Konference je určená pro:
− provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
− orgány státní správy a místní samosprávy s působností ve stavebním řízení a oboru životního prostředí,
− výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
− stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
− firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů apod.

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
➢ Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady 305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
➢ Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví.
➢ Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty,
➢ „Aktualizace surovinové politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 až 2022“ pro oblast stavebnictví a její vliv na rozvoj recyklace SDO.
➢ Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na recyklaci stavebních a demoličních odpadů.
➢ Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
➢ Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
➢ Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
➢ Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
➢ Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
➢ Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
➢ Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách
➢ Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
➢ Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu
prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací staveb.


http:// www.arsm.cz/