Přehled činnosti Těžební unie v rámci legislativy v roce 2021

Chtěli bychom touto cestou informovat, že Těžební unie nezahálí a posílá v průběhu celého roku své připomínky týkající se různých záležitostí v oblasti legislativy, což má zásadní přínos pro Vás, jako členskou základnu a obor, ve kterém se pohybujeme.

ÚNOR: Jedním z nejdůležitějších v poslední době je stanovisko Těžební unie a Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu k pozměňovacímu návrhu č. 6719 a pozměňovacímu návrhu č. 6720 pana poslance Mikuláše Ferjenčíka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Velmi zásadním a pozitivním výsledkem je, že se Těžební unii se svými připomínkami podařilo zajistit pro své členy dostatečný časový prostor na řešení převodu analytické finanční rezervy na sanaci a rekultivaci. Novelou Horního zákona stanovený termín je velké vítězství podložené trvalou a systematickou prací TU. Horní zákon byl 16.2. podepsán Prezidentem republiky Zemanem. V tomto měsíci Těžební unie poslala také své stanovisko a vyjádřila tak podporu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslanců M. Kupky, I. Bartoše, M. Výborného, V. Kovářové a D. Feriho ze dne 20. 1. 2020 k vládnímu návrhu stavebního zákona (sněmovní tisk č. 1008).

BŘEZEN: Těžební unie poslala připomínky k návrhu vyhlášky Ministerstva životního prostředí o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Připomínky byly zaslány i k návrhu poslanců Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (Sněmovní tisk č. 1167).

KVĚTEN: Těžební unie zaslala své připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci. Následně TU zaslalo i svou reakci na Návrh vypořádání připomínek o báňsko-technické evidenci. Těžební unie zaslala také v tomto měsíci na MPO a MŽP svou žádost o přípravu Vyhlášky o recyklaci minerálních stavebních materiálů, včetně limitních parametrů, a to zejména environmentálních, za jejichž splnění lze tyto recyklované výrobky a umělé kamenivo bezpečně používat. Následně byli zástupci TU přizváni ke spolupráci pro přípravu uvedeného právního předpisu.

V rámci meziresortního připomínkového řízení jsme byli dopisem ministra průmyslu a obchodu ze dne 28. dubna 2021 požádáni o připomínky k předkládané novelizaci nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady. K předkládané novelizaci neuplatňovala Těžební unie žádné připomínky.

ČERVEN: Těžební unie jako reprezentant těžebního sektoru, byla požádána MPO, aby se vyjádřila k přípravě zadání dopadové studie, která bude řešit dopady Green Dealu na jednotlivé segmenty evropského průmyslu. TU zaslalo své stanovisko k zadání studie.

Těžební unie je v současné době považována za odborného partnera v připomínkových řízeních MPO, MŽP a SBS.

Všechen materiál, včetně všech dosud připomínkovaných materiálů, naleznete na webových stránkách v zabezpečené sekci pro členy-PŘIHLÁŠENÍ https://www.tezebni-unie.cz/private/ (v případě problému s přihlášením nás kontaktujte).

Zdroj fotografie pexels.com